V Ý P O Č T O V É     S I M U L A C E

P R O     E F E K T I V N Í     N Í Z K O E M I S N Í     E N E R G E T I K U 

Cílem projektu Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku je rozvoj dlouhodobé spolupráce v oblasti využití výpočtových simulací v energetice mezi výzkumnou organizací VUT v Brně FSI - NETME Centre,  partnery z průmyslu a komunálních služeb.

Předmětem projektu a spolupráce je vývoj simulačních modelů a metodických postupů pro aplikaci výpočtových simulací v různých oblastech energetiky. V rámci řešení je pozornost věnována širokému spektru problémů od simulací fyzikálních jevů (např. spalování nebo vícefázové proudění) až po simulace provozu velkých energetických soustav (např. teplárenské sítě). Výpočtové simulace, které prošly v posledních dvou desetiletích mohutným rozvojem, jsou účinným nástrojem pro zvyšování účinnosti energetických zařízení a snižování dopadů energetiky na životní prostředí. 

                            

Nahoru