Výzkum

1126.jpg Všechny odbory Energetického ústavu se podílejí na výzkumu a vývoji v rámci projektů a grantů Grantové agentury České republiky (GAČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu včetně zahraničních agentur a institucí (programy EUREKA, COST). Výuka a výměna studentů je též zprostředkována bilaterálními smlouvami mezi univerzitami v rámci programu EU SOCRATES. 

Všechny odbory Energetického ústavu se podílejí na výzkumu a vývoji v rámci projektů a grantů Grantové agentury České republiky (GAČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu včetně zahraničních agentur a institucí (programy EUREKA, COST). Výuka a výměna studentů je též zprostředkována bilaterálními smlouvami mezi univerzitami v rámci programu EU SOCRATES.

           

Odbor energetického inženýrství

Pracoviště se zabývá vědecko-výzkumnou činností v celé řadě oblastí, ve kterých nabízí také spolupráci a služby pro zájemce z průmyslové i veřejné sféry, a disponuje rozsáhlou experimentální základnou v laboratořích Energetického ústavu. Například výzkum absorpčních oběhů, zplyňování biomasy a odpadů, spalování biomasy a odpadů, výzkum vlastností paliv, výzkum a vývoj Stirlingova a parního motoru, terciární okruhy jaderných elektráren, numerické modelování a simulace. Více v záložce Vědecko výzkumná a experimentální činnost.

           

Odbor termomechaniky a techniky prostředí

Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na následující oblasti: Průmyslové a bytové větrání, hybridní větrání obytných budov, počítačové modelování (CFD) zaměřené na optimalizaci proudění vzduchu v místnostech a budovách, v potrubních sítích a tepelných výměnících. Dále je prováděn výzkum v oblasti vstřikovačů paliva, rozstřikovacích systémů, speciálních výfukových systémů, disperze znečišťujících látek v městském měřítku (tunely, ulice, křižovatky, atd.), proudění vzduchu před ventilačními vstupy, charakteristiky proudění vzduchu v místnostech a průmyslových budovách, použití solární energie pro HVAC systémy - dvojitou fasádu, solární vzduchové kolektory, solární komíny, vysoce účinné rekuperátory pro mikroturbíny, plynullého odlévání oceli a jiných hutnických aplikací. Další oblastí je modelování fázových přeměn a výzkum materíálu PCM.

           

Odbor fluidního inženýrství

Ze zahraničních aktivit odboru je možné jmenovat partnerství odboru v grantu 5. rámcového programu EU, Surge-Net, který je koordinovaný University of Newcastle upon Tyne. Dále odbor navázal pedagogickou a výzkumnou spolupráci s universitou ve Stuttgartu. Spolupráce zahrnuje vzájemné výměnné přednášky.

            


     

Společný projekt Energetického ústavu:

VÝPOČTOVÉ SIMULACE PRO EFEKTIVNÍ NÍZKOEMISNÍ ENERGETIKU

Předmětem projektu je vývoj simulačních modelů a metodických postupů pro aplikaci výpočtových simulací v různých oblastech energetiky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Další informace o projektu můžete naleznout zde.

               

Nahoru