Research

1126.jpg Všechny odbory Energetického ústavu se podílejí na výzkumu a vývoji v rámci projektů a grantů Grantové agentury České republiky (GAČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu včetně zahraničních agentur a institucí (programy EUREKA, COST). Výuka a výměna studentů je též zprostředkována bilaterálními smlouvami mezi univerzitami v rámci programu EU SOCRATES. 

Všechny odbory Energetického ústavu se podílejí na výzkumu a vývoji v rámci projektů a grantů Grantové agentury České republiky (GAČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu včetně zahraničních agentur a institucí (programy EUREKA, COST). Výuka a výměna studentů je též zprostředkována bilaterálními smlouvami mezi univerzitami v rámci programu EU SOCRATES.

Odbor tepelných a jaderných energetických zařízení

Odbor spolupracuje na mezinárodních výzkumných programech a projektech. Laboratoře Odboru jsou vybaveny zařízením pro měření výfukových plynů a spalin (chromatograf, infrafotometr atd.), experimentálních zařízením pro zplyňování biomasy a odpadů BIOFLUID 100, aj. Studenti se mohou účastnit výměnných programů se zahraničními univerzitami.

Odbor termomechaniky a techniky prostředí

Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na následující oblasti: Průmyslové a bytové větrání, hybridní větrání obytných budov, počítačové modelování (CFD) zaměřené na optimalizaci proudění vzduchu v místnostech a budovách, v potrubních sítích a tepelných výměnících. Dále je prováděn výzkum v oblasti vstřikovačů paliva, rozstřikovacích systémů, speciálních výfukových systémů, disperze znečišťujících látek v městském měřítku (tunely, ulice, křižovatky, atd.), proudění vzduchu před ventilačními vstupy, charakteristiky proudění vzduchu v místnostech a průmyslových budovách, použití solární energie pro HVAC systémy - dvojitou fasádu, solární vzduchové kolektory, solární komíny, vysoce účinné rekuperátory pro mikroturbíny, plynullého odlévání oceli a jiných hutnických aplikací. Další oblastí je modelování fázových přeměn a výzkum materíálu PCM.

Odbor fluidního inženýrství

Ze zahraničních aktivit odboru je možné jmenovat partnerství odboru v grantu 5. rámcového programu EU, Surge-Net, který je koordinovaný University of Newcastle upon Tyne. Dále odbor navázal pedagogickou a výzkumnou spolupráci s universitou ve Stuttgartu. Spolupráce zahrnuje vzájemné výměnné přednášky.

Up