Energie z biomasy I (rok 2003)

Sborník přednášek z konference Energie z biomasy I
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Vydání: první
Rok vydání: 2003
Náklad: 35 ks
Počet stran: 136

ISBN 80-214-2543-1
        
Články lze stahovat jednotlivě v obsahu pod jejich názvy.

                                      

O b s a h         

CEMERKOVÁ A.

Energetické využití a likvidace směsi čistírenských kalů, biomasy a hnědého uhlí spalováním v reaktoru s cirkulující fluidní vrstvou

                

DERKA R.

Kombinované spalování

            

HRDLIČKA J., KOUTSKÝ B., HRDLIČKA F.

Problematika tvorby persistentních organických látek při spalování biomasy

              

JANÁSEK P.

Ohniště s řízeným spalováním pro experimentální stanovení energetických parametrů biomasy

              

KUBÍČEK J.

Vlastnosti biopaliv ve vztahu k jejich spalování a zplyňování

                

LISÝ M.

CFD modelování odlučování tuhých částic

              

MACHAČ P., KRYSTL V., SKOBLJA S., CHALUPA P.

Možnosti odstraňování H2S z plynu ze zplyňování biomasy

               

MOLČAN P., IMRIŠ I.

Splyňovanie odpadov plazmovej peci

                 

POLÁK M.

Optimalizace spalování biomasy v zařízeních s tepelným výkonem do 50 kW

                

POLÁŠEK P., JEDLIČKA M.

Spalování fytoenergetických rostlin v kotli Viadrus Hercules Eco

                

SKOBLIA S., RISNER H., HUSTAD J., KOUTSKÝ B., MALECHA J.

Sesuvný zplyňovací reaktor a možnosti jeho použití pro lokální výrobu energie - Vysokoteplotní čištění plynu

                  

SKOBLIA S., KOUTSKÝ B., MALECHA J., VOSECKÝ M.

Výroba energie z biomasy a odpadu. Perspektivy zplyňováni a produkce čistého plynu

                  

STAF M., SKOBLJA S., BURYAN P.

Pyrolýza odpadní biomasy

                 

VANĚK S., KRPEC K.

Tepelná bilance experimentálních kamen

            

VARGOVČÍK V.

Energetické využitie biomasy

              

VOSECKÝ M., ERSSON A., KUŠAR H.

Snižování emisí oxidů dusíku při katalytickém spalování generátorového plynu metodou selektivní katalytické oxidace

              

VOSECKÝ M., SKOBLIA S., MALECHA J., PUNČOCHÁŘ M., KOUTSKÝ B.

Experimentální atmosférický fluidní zplyňovací generátor - Popis technologie a možné směry výzkumu

             

ŽÍDEK M.

Alternativní využití Bioplynu

Nahoru