Kurzy - Udržitelná energetika

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. 

KURZY VYPSANÉ V ROCE 2017          (aktualizováno 7. 2. 2017)

 • 11.5.2017 - Ekonomika a legislativa v energetice (doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.)

Vymezení základních pojmů, kritéria ekonomické efektivnosti, hodnocení investic, posuzování optimalizace projektu. Průřez základními zákony a navazujícími vyhláškami, změny v legislativě – Energetický zákon, Zákon o ochraně ovzduší, Zákon o odpadech, Zákon o podporovaných zdrojích energie.

 • 12.5.2017 - Vybrané kapitoly z termomechaniky (prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.) 

Děje ideálních plynů, zákony termodynamiky, parametry páry, termická účinnost, entalpie, hodnocení tepelných oběhů, přenos tepla.

 • 19.5.2017 - Zdroje energie a technologie pro jejich využití (doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.)

Primární a druhotné zdroje energií, fosilní paliva, trendy v těžbě a distribuci zemního plynu, CNG, LNG, technologie energetických centrál, užívané tepelné oběhy, využití obnovitelných zdrojů, alternativní zdroje energie, vývoj cen energií, trendy a výhledy v energetickém mixu.

 • 25.5.2017 - Dálkové chlazení, trigenerace, tepelná čerpadla (doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.)

Chladicí oběhy, kompresorové chladicí jednotky, absorpční chladicí jednotky, tepelná čerpadla, trigenerace, dálkové zásobování chladem. Konstrukce zařízení, provoz systémů a ekonomika výroby chladu. Centrály s aktivním dochlazováním spalin.

 • 26.5.2017 - Kotle a výměníky tepla (doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.)

Druhy paliv a jejich vlastnosti, základy spalování, popis, principy a hodnocení různých typů spalovacích zařízení; základní rozdělení výměníků tepla, nové trendy ve výměnících, parní část kotle.  

 • 1.6.2017 - Moderní metody měření v oblasti tepelné techniky (prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.)

Měření teplot, termočlánky, odporové teploměry, termistory. Chyby při měření teplot, radiace, dynamická teplota. Bezkontaktní měření teplot, termovize. Měření tlaku, měření objemového a hmotnostního toku, měřiče tepla. Počítačové měření, hardware, software. Eliminace chyb měření.

 • 2.6.2017 - Energetické využití biomasy, Spalovny (Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.)

Vlastnosti biomasy, potenciál biomasy, mechanická úprava biomasy, zplyňování biomasy, zařízení pro centrální i lokální vytápění. Zdroje a vlastnosti odpadů, zařízení pro termické využití odpadů, ekologie.

 • 8.6.2017 - Teplárenství (doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.) 

Princip kombinované výroby elektřiny a tepla, úspora primárních paliv, tepelná schémata tepláren s parními a plynovými turbinami. Novinky v teplárenství, odpojování zákazníků, diverzifikace zdrojů a konkurence kombinované výroby.

 • 9.6.2017 - Ekologie energetických centrál (doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.) 

Emise spalovacích procesů, vlastnosti ovzduší, technologie pro čištění spalin, odprašování, odsiřování, snižování obsahu NOx.

 • 15.6.2017 - Malé kotle na zemní plyn (doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Otakar Štelcl)

Legislativa, vlastnosti zemního plynu, základní principy malých spotřebičů na ZP, druhy kotlů. Součástí kurzu bude návštěva laboratoří, seznámení se základními částmi kotle, měření a identifikace běžných závad.

 • 16.6.2017 - Parní turbíny – konstrukce a provoz (doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.) 

Rozdělení tepelných strojů, vlastnosti, princip práce. Konstrukce turbín a zkušenosti z provozu, řešení poruch a havárií, typické příklady.

           

MÍSTO KONÁNÍ

Přehledové kurzy se konají na adrese: Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 00 Brno, budova A1, místnost 1441.

Kurzy probíhají vždy od 9:00 – 15:00 s polední přestávkou od 11:30 do 12:30. Možno využít stravovací zařízení.

        

CENA

Cena každého jednodenního kurzu je 1400 Kč za účastníka + DPH. Kurzy jsou konány pouze v případě registrace minimálního počtu účastníků. 

 

REGISTRACE A PLATBA

V případě zájmu je nutné vyplnit závaznou registraci a zaslat ji nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu na e-mail: oei@fme_vutbr_cz .

Nejpozději 7 dnů před konáním kurzu bude registrovaným účastníkům elektronickou poštou potvrzeno konání kurzu. 

         

KONTAKT

Aktuální nabídka kurzů na http://www.eu.fme.vutbr.cz/odbor-energetickeho-inzenyrstvi/kurzy .

Pro další informace pište na oei@fme_vutbr_cz, nebo volejte nebo volejte 541 142 590 Mgr. Veronika Vencúrik Pituková, Ph.D.

        Změny provedené (0)

            

                                             

Nahoru