Kurzy - Udržitelná energetika

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

KURZY VYPSANÉ V ROCE 2019

 • 3.5.2019 - Technická matematika (Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.)

Využití znalostí z matematiky pro rychlé výpočty, opakované výpočty, výpočty rozsáhlých potrubních sítí, výpočty proudění v prostoru apod. Určeno zejména pro projektanty v energetice a konstruktéry lopatkových strojů. Kurz technická matematika je o práci se vzorci a rovnicemi a o tom jak je řešit, nejedná se o počítačové modelování. 

 • 9.5.2019 - Ekonomika a legislativa v energetice (doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.)

Vymezení základních pojmů, kritéria ekonomické efektivnosti, hodnocení investic, posuzování optimalizace projektu. Průřez základními zákony a navazujícími vyhláškami, změny v legislativě – Energetický zákon, Zákon o ochraně ovzduší, Zákon o odpadech, Zákon o podporovaných zdrojích energie.

 • 10.5.2019 - Vybrané kapitoly z termomechaniky (prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.)

Děje ideálních plynů, zákony termodynamiky, parametry páry, termická účinnost, entalpie, hodnocení tepelných oběhů, přenos tepla.

 • 16.5.2019 - Kotle a výměníky tepla (doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.)

Druhy paliv a jejich vlastnosti ve vztahu k provozování kotlů, základy spalování, popis, principy a hodnocení různých typů spalovacích zařízení. Základní rozdělení a použití výměníků tepla, nové trendy ve výměnících, základní principy návrhu výměníků.

 • 17.5.2019 - Zdroje energie a technologie pro jejich využití (doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.)

Primární a druhotné zdroje energií, fosilní paliva, trendy v těžbě a distribuci zemního plynu, CNG, LNG, technologie energetických centrál, užívané tepelné oběhy, využití obnovitelných zdrojů, alternativní zdroje energie, vývoj cen energií, trendy a výhledy v energetickém mixu.

 • 23.5.2019 - Teplárenství (doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.)

Princip kombinované výroby elektřiny a tepla, úspora primárních paliv, tepelná schémata tepláren s parními a plynovými turbínami. Novinky v teplárenství, odpojování zákazníků, diverzifikace zdrojů a konkurence kombinované výroby.

 • 24.5.2019 –Tepelná čerpadla, dálkové chlazení, trigenerace (doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.)

Chladicí oběhy, kompresorové chladicí jednotky, absorpční chladicí jednotky, tepelná čerpadla, trigenerace, dálkové zásobování chladem. Konstrukce zařízení, provoz systémů a ekonomika výroby chladu. Centrály s aktivním dochlazováním spalin.

 • 30.5.2019 - Moderní metody měření v oblasti tepelné techniky (prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.)

Měření teplot, termočlánky, odporové teploměry, termistory. Chyby při měření teplot, radiace, dynamická teplota. Bezkontaktní měření teplot, termovize. Měření tlaku, měření objemového a hmotnostního toku, měřiče tepla. Počítačové měření, hardware, software. Eliminace chyb měření.

 • 31.5.2019 - Energetické využití biomasy, Spalovny (Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.)

Vlastnosti biomasy, potenciál biomasy, mechanická úprava biomasy, zplyňování biomasy, zařízení pro centrální i lokální vytápění. Zdroje a vlastnosti odpadů, zařízení pro termické využití odpadů, ekologie.

 • 6.6.2018 - Malé kotle na zemní plyn (doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Otakar Štelcl)

Základní principy malých spotřebičů na zemní plyn, vlastnosti plynu a spalin, druhy kotlů, kondenzační kotle, regulace, závady. Součástí kurzu je návštěva laboratoří, seznámení se základními částmi kotle, měření a identifikace běžných závad.

 • 7.6.2019 - Ekologie energetických centrál (doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.)

Emise spalovacích procesů, vlastnosti ovzduší, technologie pro čištění spalin, odprašování, odsiřování, snižování obsahu NOx.

 • 13.6.2019 - Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny (Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.)

Seznámení s mechanismem vzniku tlakové ztráty při proudění tekutin, jak v hladkých kanálech a potrubí, tak i ventilech a dalších typech armatur (tzv. ztráty místními odpory). Probrány budou také případy stlačitelného i nestlačitelného proudění v tryskách (zužujících se kanálech) a difuzorech (rozšiřujících se kanálech). Výklad bude doplněn příklady výpočtů tlakové ztráty.

 • 14.6.2019 - Parní turbíny – konstrukce a provoz (doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.)

Rozdělení tepelných strojů, vlastnosti, princip práce. Konstrukce turbín a zkušenosti z provozu, řešení poruch a havárií, typické příklady.

          

MÍSTO KONÁNÍ

Přehledové kurzy se konají na adrese: Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 00 Brno, budova A1, místnost 1441.

Kurzy probíhají vždy od 9:00 – 15:00 s polední přestávkou od 11:30 do 12:30. Možno využít stravovací zařízení.

        

CENA

Cena každého jednodenního kurzu je 1400 Kč za účastníka + DPH. Kurzy jsou konány pouze v případě registrace minimálního počtu účastníků. 

     

REGISTRACE A PLATBA

V případě zájmu je nutné vyplnit závaznou registraci a zaslat ji společně s objednávkou nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu na e-mail: slaba@fme_vutbr_cz (oei@fme_vutbr_cz).

Nejpozději 7 dnů před konáním kurzu bude registrovaným účastníkům elektronickou poštou potvrzeno konání kurzu.

         

KONTAKT

Aktuální nabídka kurzů na http://www.eu.fme.vutbr.cz/odbor-energetickeho-inzenyrstvi/kurzy .

Pro další informace pište na slaba@fme_vutbr_cz (oei@fme_vutbr_cz), nebo volejte 541 142 590 Ing. Veronika Slabá.

        Změny provedené (0)

            

                                             

Nahoru