Nový volitelný předmět: Laboratorní práce v energetice

Jedná se o nový nepovinně volitelný předmět, který je určený studentům 4. a 5. ročníku studujících obor Energetické inženýrství a bude naplňován díky spolupráci tří technických univerzit (VUT v Brně, ČVUT a VŠB-TU). Cílem předmětu je seznámit studenty se základními měřeními v energetice. K tomu bude využito laboratoří a přístrojového vybavení všech výše zmíněných univerzit.

Studenti se seznámí se základními principy práce v laboratořích a metodami používanými v energetice a elektroenergetice (např. rozboru paliva a stanovení základních složek (obsah vody, popela, výhřevnost), účinnosti kotle, charakteristika zařízení – kompresoru atd.). Předmět je realizován jako týdenní seminář zaštiťovaný ústavy energetiky a elektroenergetiky na FS a FJFI ČVUT v Praze, FSI VUT Brno, FS a FEI VŠB-TU Ostrava a CV Řež. Studenti budou absolvovat tyto laboratorní úlohy ve skupinách a budou mít možnost se seznámit i s úlohami, jež se využívají v jiných oblastech energetiky, než pouze strojních, a to z oblasti elektro a jaderné. Všechny laboratorní úlohy, jež studenti absolvují, vycházejí z reálných aplikací používaných v reálné oblasti energetiky a elektroenergetiky. Laboratorní úlohy budou probíhat na vybraných laboratorních pracovištích garantů.

Více se o novém předmětu můžete dočíst v jeho kartě. Zápis do předmětu bude probíhat začátkem zimního semestru, ve kterém i daný předmět bude vyučován.

V případě dotazů kontaktuje Ing. Marka Baláše, Ph.D.

Nahoru