Nabídka témat doktorského studia na OEI

Pro akademický rok 2015 / 2016 jsou vypsána témata disertačních prací na Odboru energetického inženýrství v programu Stroje a zařízení pro obor Konstrukční a procesní inženýrství se specializací Energetické inženýrství.

1) Kinetika tvorby jemných částic v proudu spalin 

CÍL

Cílem je stanovit vliv provozních parametrů spalovacího zařízení na vznik a růst drobných tuhých a kapalných částic v proudu spalin.


ETAPY ŘEŠENÍ
 • Studium publikovaných prací k problému

 • Příprava experimentálních měření

 • Realizace provozních měření

 • Vyhodnocení naměřených dat

                             

2) Tepelné výměníky s hydrofobní úpravou povrchu 

CÍL

Cílem práce je posoudit možnosti zvýšení intenzity přestupu tepla u kondenzátorových trubkových svazků omezením přítomnosti kapalného filmu. 

ETAPY ŘEŠENÍ
 • Studium publikovaných prací k problému
 • Příprava a realizace experimentů
 • Vyhodnocení naměřených dat
 • Formulace matematických závislostí

                               

3) Matematické modelování dějů v labyrintových ucpávkách  

CÍL

Cílem je matematické řešení rychlostních, tlakových a teplotních polí v labyrintových ucpávkách energetických strojů. ETAPY ŘEŠENÍ
 • Seznámení s problematikou
 • Realizace výpočtových studií metodou CFD
 • Srovnání s experimentálními výsledky
 • Vyhodnocení provozních závislostí

   

Pro případné dotazy kontaktujte školitele výše zmíněných témat doc. Ing. Jiřího Pospíšila, Ph.D.

                                                  Nahoru