Nabídka témat doktorského studia na OEI pro ak.r. 2016/2017

Pro akademický rok 2016 / 2017 jsou vypsána témata disertačních prací na Odboru energetického inženýrství v programu Stroje a zařízení pro obor Konstrukční a procesní inženýrství se specializací Energetické inženýrství. 

1) Kinetika tvorby jemných částic v proudu spalin     

CÍL

Cílem je stanovit vliv provozních parametrů spalovacího zařízení na vznik a růst drobných tuhých a kapalných částic v proudu spalin.


ETAPY ŘEŠENÍ
 • Studium publikovaných prací k problému

 • Příprava experimentálních měření

 • Realizace provozních měření

 • Vyhodnocení naměřených dat

ŠKOLITEL: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

    

2) Tepelné výměníky s hydrofobní úpravou povrchu   

CÍL

Cílem práce je posoudit možnosti zvýšení intenzity přestupu tepla u kondenzátorových trubkových svazků omezením přítomnosti kapalného filmu. 

ETAPY ŘEŠENÍ
 • Studium publikovaných prací k problému

 • Příprava a realizace experimentů

 • Vyhodnocení naměřených dat

 • Formulace matematických závislostí

ŠKOLITEL: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

   

3) Matematické modelování dějů v labyrintových ucpávkách   

CÍL

Cílem je matematické řešení rychlostních, tlakových a teplotních polí v labyrintových ucpávkách energetických strojů.  

 


ETAPY ŘEŠENÍ
 • Seznámení s problematikou

 • Realizace výpočtových studií metodou CFD

 • Srovnání s experimentálními výsledky

 • Vyhodnocení provozních závislostí

ŠKOLITEL: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

   

4) Komplexní model tepelného zásobování v městských aglomeracích  

CÍL

Téma je zaměřeno na vývoj komplexních technicko-ekonomických modelů zásobování tepelnou energií. Propojeny budou dílčí modely centralizované dodávky tepla a modely decentralizovaných zdrojů.ETAPY ŘEŠENÍ
 • Seznámení s problematikou

 • Tvorba modelu teplárenské sítě

 • Tvorba modelů lokálních zdrojů

 • Propojení dílčích modelů, zahrnutí predikce meteorologických dat

ŠKOLITEL: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

       

5) Vliv zplyňovacího media na proces zplyňování

CÍL

Cílem práce je stanovit nejlepší provozní parametry zplyňovacího systému při užití různých zplyňovacích médií ve zplyňovacím zařízení Biofluid 2.

ETAPY ŘEŠENÍ
 • Rešerše vlivu užitého zplyňovacího media na proces zplyňování a čistotu generovaného plynu, navržení postupů a parametrů

 • úprava stávajícího zařízení a odběrových tratí

 • realizace experimentů

 • vyhodnocení získaných výsledků a poznatků

ŠKOLITEL: doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
ŠKOLITEL SPECIALISTA: Ing. Marek Baláš, Ph.D.    

6) Výzkum oxy-fuel spalování alternativních paliv

CÍL

Cílem práce je ověření vlivu přídavku kyslíku na proces spalování tuhých paliv.

ETAPY ŘEŠENÍ
 • studium problematiky spalování tuhých paliv obohaceným vzduchem

 • realizace výpočtů a modelových studií

 • příprava a realizace experimentů

 • vyhodnocení výsledků experimentů 

ŠKOLITEL: doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
ŠKOLITEL SPECIALISTA: Ing. Martin Lisý, Ph.D.    

Pro případné dotazy kontaktujte školitele uvedené u výše zmíněných témat.

   Nahoru