Nabídka témat doktorského studia na OEI pro ak.r. 2017/2018

Pro akademický rok 2017 / 2018 jsou vypsána témata disertačních prací na Odboru energetického inženýrství v programu Stroje a zařízení pro obor Konstrukční a procesní inženýrství se specializací Energetické inženýrství. 

1) Komplexní model tepelného zásobování v městských aglomeracích • vývoj komplexních technicko-ekonomických modelů centrálně řízené dodávky tepla
 • téma reaguje na aktuální trend vytváření chytrých systémů v rámci koncepce Smart city
 • model bude zaměřen na optimalizaci rozvodu tepelné energie v systému dálkového zásobování teplem
 • dále bude model pružně reagovat na kooperaci dálkového rozvodu a decentralizovaných zdrojů
ŠKOLITEL: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

      

2) Matematické modelování spalovacího procesu se zaměřením na formování tuhých a kapalných částic v proudu spalin

 • pozornost bude zaměřena na modelování vzniku a postupného růstu jemných částic (kouře)
 • budou využity moderní simulační nástroje termofluidní mechaniky (CFD) pro detailní modelování spalovacího procesu
 • modelování tohoto procesu umožní ovlivňovat návrh spalovacích zařízení s cílem minimalizovat tvorbu nežádoucích částic

ŠKOLITEL: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

    

3) Dynamika tvorby a růstu jemných části v proudu spalin – experimentální šetření

 • experimentální studium problematiky vzniku, růstu a přetváření jemných částic unášených proudem spalin
 • bude využito současné vybavení pracoviště OEI určeného pro identifikaci spalovacích částic
 • měření budou probíhat v laboratoři experimentálního spalování OEI
 • výsledkem řešení bude získání experimentálních znalostí o chování částic v proudu spalin a umožní návrh opatření pro omezení tvorby nežádoucích velikostních frakcí
ŠKOLITEL: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

                       

4) Hydrofobní povrchy v aplikacích přestupu tepla

 • hydrofobní povrchy jsou novou výzvou pro řadu komponent energetických centrál,  např. pro kondenzátory páry
 • práce je zaměřena na teoretický rozbor a experimentální ověření vlivu hydrofobních povrchů na přestup tepla v komponentech energetických zařízení

ŠKOLITEL: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

      

5) Využití kyslíku při spalování biomasy

 • oxy-fuel, oxy-combustion
 • zvládnutí spalovacího procesu tuhých paliv s kyslíkem obohaceným vzduchem
 • vazba na projekt, spolupráce s průmyslem

   

ŠKOLITEL: doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
ŠKOLITEL SPECIALISTA: Ing. Marek Baláš, Ph.D.

            

6) Spalování nízkovýhřevného plynu

 • dynamika a kinetika splování, problematika čištění a přihřívání nízkovýhřevného plynu
 • návrh hořáku
 • vazba na projekt, spolupráce s průmyslem

ŠKOLITEL: doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
ŠKOLITEL SPECIALISTA: Ing. Marek Baláš, Ph.D.

     

7) Aplikace alternativních zplyňovacích médií

 • zkoumání aplikace vodní páry, kyslíkem obohaceného vzduchu a CO2 při zplyňování
 • optimalizace procesu, důraz na aplikovatelnost plynu (čistota, výhřevnost) a účinnost procesu
 • vazba na projekt, spolupráce s průmyslem
ŠKOLITEL: doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
ŠKOLITEL SPECIALISTA: Ing. Martin Lisý, Ph.D.

    

8) Termické zpracování alternativních paliv

 • zkoumání využití paliv z odpadů a odpadní biomasy (kaly, fermentát, BRO),
 • optimalizace spalovacího procesu (účinnost, emise)
 • vazba na projekt, spolupráce s průmyslem
ŠKOLITEL: doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
ŠKOLITEL SPECIALISTA: Ing. Martin Lisý, Ph.D.

  

Pro případné dotazy kontaktujte školitele uvedené u výše zmíněných témat.

  

Nahoru