Nabídka témat doktorského studia na OEI pro ak.r. 2019/2020

Pro akademický rok 2019 / 2020 nabízíme témata disertačních prací na Odboru energetického inženýrství v programu Stroje a zařízení pro obor Konstrukční a procesní inženýrství se specializací Energetické inženýrství. Pokud by vás nějaké téma zaujalo, neváhejte kontaktovat školitele pro bližší informace. Máte-li o doktorské studium zájem a nenašli jste mezi nabízenými tématy žádné, které by vás oslovilo, je možné se domluvit se školiteli na nových tématech. 

(1) Aktivní řízení spalovacího procesu malých topenišť s ručním přikládáním paliva

 • určení závislostí emisí jemných částic na provozních parametrech
 • testování aktivního řízení na numerických modelech spalovací komory
 • návrh systému aktivní regulace spalovacího procesu za účelem eliminace emisí jemných částic

Školitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

              

(2) CFD modelování fluidní vrstvy spalovacích zařízení

 • numerické řešení termofluidních porcesů probíhajících ve fluidní vrstvě spalovacích zařízení využívajících biomasu jako palivo
 • pozornost bude věnována testování různých výpočtových modelů využitelných při popisu fluidní vrstvy.
 • na základě  dostupných experimentálních dat budou probíhat úpravy standartních a návrhy modelů inovovaných

Školitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

             

(3) Termické zpracování alternativních paliv

 • zkoumání využití paliv z odpadů a odpadní biomasy (kaly, fermentát, BRO),
 • úprava paliv, optimalizace spalovacího procesu (účinnost, emise)
 • vazba na projekt, spolupráce s průmyslem

Školitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

         

(4) Eliminace tuhých znečišťujících látek

 • zkoumání vlastností a chování jemných částic
 • návrh metod zachytávání jemných částic
 • vývoj zařízení pro záchyt jemných částic

Školitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

          

(5) Spalování biomasy s využitím kyslíku

 • zvládnutí a optimalizace procesu spalování tuhých paliv s využitím vzduchu obohaceného kyslíkem
 • důraz na minimalizaci tvorby plynných emisí a TZL
 • vytvoření matematického modelu spalovacího procesu

Školitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

         

Nahoru