Metody sušení biomasy

Charakteristika problému:

Vlhkost biomasy má zásadní vliv na proces spalování paliva ve spalovací komoře. Cílem práce je určení vlivu sušení na spalovací proces. Obsahem práce bude popis principů sušení tuhých látek a výběr vhodných technologií pro sušení různých typů biomasy. Dále bude provedena rešerše technologií, které se v současné době pro sušení biomasy využívají. V závěru práce pak bude provedeno bilanční porovnání vybraných typů sušáren.

          

Cíle práce:

  • přehled principů sušení pevných látek
  • rešerše technologií sušení biomasy včetně vzájemného porovnání
  • provedení bilančních výpočtů vybraných sušáren
  • vyhodnocení výsledků
    

                      

Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_cz

Nahoru