Emise tuhých znečišťujících látek

Charakteristika problému:

Prachové částice v současné době stojí v popředí zájmu ekologů i energetiků. Cílem bakalářské práce je rešerše o vlastnostech prachových částic vzniklých při spalování tuhých paliv a o metodách jejich eliminace. Součástí práce bude návrh zařízení na eliminaci těchto emisí. 

          

Cíle práce:

  • přehled vlastností tuhých znečišťujících látek a dopad na zdraví člověka a ŽP
  • přehled metod eliminace koncentrací TZL
  • výpočet a návrh zařízení pro snižování koncentrace TZL
    

                      

Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_czNahoru