Moderní termické úpravy biomasy

Charakteristika problému:

Přestože je biomasa v poslední době velmi využívané palivo, existuje další možný potenciál pro její využití.

Vedle klasického spalování tuhých paliv existuje řada termochemických metod, které biomasu jako palivo zušlechťují. Práce se bude v teoretické rovině věnovat metodám pomalé i rychlé pyrolýzy, zplyňování, torifikaci a hydrotermálnímu krakování. Budou popsány základní principy metod a jednotlivé výstupy.

            

Cíle práce:

  • vytvoření přehledu technologií transformace biomasy
  • popis vybraných technologií
  • posouzení výstupů z technologií
             

                 Vedoucí práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_cz

Nahoru