Ekologické dopady vytápění

Charakteristika problému:

Přes neustálý tlak na snižování emisí ze spalovacích zdrojů je sektor domovního vytápění jedním z hlavních zdrojů nežádoucích látek jsou oxidy síry, dusíku, oxid uhelnatý a tuhé znečišťující látky.

Bakalářská práce je zaměřena na posouzení využívání jednotlivých typů paliv vzhledem k životnímu prostředí. Součástí práce bude také návrh opatření na eliminaci těchto negativních vlivů.

            

Cíle práce:

  • přehled škodlivin a jejich dopad na zdraví člověka a ŽP
  • posouzení emisí z jednotlivých technologií
  • návrh opatření pro eliminaci nežádoucích vlivů
             

                Vedoucí práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_cz

Nahoru