Pelety s přídavkem papíru a jejich spalování

Charakteristika problému:

Velmi progresivní oblastí je dnes využívání alternativních paliv pro vytápění a také využívání odpadních materiálů pro vytápění formou pelet. Práce je zaměřena
 na výzkum vlivu přídavku odpadního papíru do biomasových pelet, resp. jako náhrady za papírenský kal. Lze předpokládat, že palivové vlastnosti a podmínky spalování budou velmi specifické a je třeba je důkladně zkoumat a testovat. Zejména produkce tuhých látek může být zásadně rozdílná oproti dřevním peletám.

Cílem práce bude provést rešerši palivových vlastností a peletování směsných pelet
s přídavkem odpadního papíru a podmínek jejich spalování, provést základní palivové rozbory a také palivové zkoušky. Výsledky porovnat s palivy využívajících přídavku papírenského kalu.

Zadání práce je navázáno na výzkumné aktivity odboru řešené ve spolupráci s průmyslovým partnerem.

          

Cíle práce:

  • zpracovat rešerši energetických vlastností vybraných směsných pelet s přídavkem papíru
  • stanovit základní palivové vlastnosti dodaných vzorků
  • provést základní spalovací zkoušky

                     

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_cz

Nahoru