Degradace paliv z biomasy

Charakteristika problému:

Dlouhodobé skládkování biomasy přináší celou řadu negativních dopadů. Během biodegradace dochází jednak ke ztrátě energetického obsahu v palivu, ale také dochází k uvolňování metanu, což je velmi škodlivý skleníkový plyn. Díky tomu se může být využívání biomasy více zatěžující pro životní prostředí než využívání tolik kritizovaných fosilních paliv.

Cílem práce je tedy analyzovat dlouhodobý vliv skládkování biomasy na její energetické parametry a případné dopady na životní prostředí. V souladu se směrnicí rektora může být po dohodě s vedoucím práce zadání modifikováno na čistě rešeršní práci.

          

Cíle práce:

  • provést rešerži vlivu klimatických podmínek na degradaci biomasy při skládkování
  • provést rešerži environmentálního dopadu skládkování biomasy
  • experimentálně ověřit vliv skladování na parametry biomasy

          

              

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_czNahoru