Vliv vlhkosti dřeva na produkci emisí při spalování

Charakteristika problému:

Problematika množství emisí produkovaných malými spalovacími zařízeními je neustále velmi živá a diskutovaná. Malé zdroje znečišťování ovzduší spalující tuhá paliva se v celorepublikovém měřítku významně podílejí na znečišťování ovzduší. Například emise prachu z malých spalovacích zdrojů se podílejí na znečištění ovzduší v ČR z jedné třetiny. Pro možnost snížení emisí z malých spalovacích zařízení je potřeba si nejprve definovat parametry, které nejvíce ovlivní tvorbu emisí.  Jedním ze základních parametrů, které tyto hodnoty mohou zásadně ovlivňovat je vlhkost použitého paliva, která se minimálně projeví  snížením teploty spalování.

Zadání práce je navázáno na výzkumné aktivity odboru řešené ve spolupráci s průmyslovým partnerem. V souladu se směrnicí rektora může být po dohodě
s vedoucím práce zadání modifikováno na čistě rešeršní práci.

          

Cíle práce:

  • rešerše spalování biomasy se zaměřením na vliv vlhkosti
  • provést základní spalovací zkoušky
  • porovnat výsledky naměřených emisí a porovnat je s platnými emisními limity, vyhodnotit vliv vlhkosti na dosažené hodnoty
             
                
                

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_czNahoru