Jemné částice emitované při spalování biomasy

Charakteristika problému:

Biomasa představuje obnovitelný zdroj energie. Její využití nachází uplatnění především v malých spalovacích zařízeních užívaných pro výrobu tepla. Užití biomasy je ale spojeno s jistou environmentální zátěží, kde hraje významnou roli produkce jemných částic odcházejících v plynných produktech spalování.

Práce je věnována problematice emise jemných částic při spalování biomasy. Práce je z významné části experimentální a při jejím zpracování bude využito přístrojové vybavení Energetického ústavu. Vzorky paliv budou sledovány při spalovacím procesu za současné identifikace velikosti a koncentrace jemných částic ve spalinách.

Práce bude doplněna rešeršním popisem problematiky produkce a dopadů jemných částic.

          

Cíle práce:

  • Stručně představit parametry ovlivňující vznik jemných částic.
  • Popsat použitou experimentální aparaturu.
  • Experimentálně stanovit koncentraci a velikostní distribuci částic emitovaných při spalování biomasy.
  • Vyhodnotit a komentovat naměřené výsledky.

                      

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: jiri.pospisil@vutbr_cz

Nahoru