Tvorba nesledovaných polutantů při spalování v domovních kotlech

Charakteristika problému:

Změna zákona o ochraně ovzduší v roce 2012 výrazně zpřísnila emisní limity pro domovní kotle při certifikaci dle ČSN EN 303-5, tak pro jejich provozování. Platná legislativa však neřeší všechny možné emise, jako např. NOx nebo tzv. polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) emitovanými malými zdroji, kde se dle bilanční příspěvek na celorepublikových emisích pohybuje v rozmezí 60 až 80%.

Cílem práce je provést rešerši publikovaných údajů o produkci tzv. legislativně nesledovaných polutantů z domovních kotlů a případně provést ověřovací měření.

Zadání práce je navázáno na výzkumné aktivity odboru řešené ve spolupráci s průmyslovým partnerem. V souladu se směrnicí rektora může být po dohodě
s vedoucím práce zadání modifikováno na čistě rešeršní práci.

           

Cíle práce:

  • zpracovat rešerši produkce nesledovaných polutantů z domovních kotlů
  • provést základní spalovací zkoušky
  • porovnat výsledky naměřených emisí a zhodnotit závažnost produkovaných emisí na životní prostředí
            
                      
            

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_czNahoru