Šnekový podavač paliva - výhody a nevýhody využití

Charakteristika problému:

Základním problémem při stanovení účinností kotlů je stanovení jeho příkonu, resp. toku paliva do kotle. Nejčastěji je využíván tzv. šnekový podavač, který však vykazuje výraznou nestabilitu hmotnostního toku paliva do kotle. Problém nastává už v zásobníku, kde většinou vlivem míchání dochází k oddělení různých frakcí, jež pak v průběhu dodávek způsobují výkyvy hmotnostního toku o desítky procent, což je velmi nežádoucí jev z hlediska regulace.

Cílem práce pro různá biomasová paliva – piliny, pelety, štěpka stanovit časovou stabilitu dodávek paliva a porovnat výsledky s měřením modelového optimálního materiálu.

Zadání práce je navázáno na výzkumné aktivity odboru řešené ve spolupráci s průmyslovým partnerem. V souladu se směrnicí rektora může být po dohodě
s vedoucím práce zadání modifikováno na čistě rešeršní práci.

              

Cíle práce:

  • provést rešerši základních technologií dávkování tuhých paliv do kotlů malých výkonů
  • experimentálně stanovit parametry konkrétního podavače v závislosti na použitém palivu
  • posoudit vhodnost použité technologie dávkování paliva

      

               

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_czNahoru