Podpora anglického jazyka

Tepelná energetika - obecně, Vybrané pojmy z tep. energetiky, Jaderná energetika  

Tepelná energetika - obecně

absolutní tlak absolut pressure
absorbce absorption
absorbent absorbent
absorber absorber
absorbovat absorb
adiabatická teplota adiabatic temperature
adiabatický adiabatic
aditivum additive
akumulace accumulation, storage
akumulační nádrž storage tank
akumulátor accumulator
alternativní palivo alternative fuel
alternativní zdroj alternativ source
armatura fitting
audit audit
automatická regulace automatic control
axiální turbína axial flow turbine
bandáž bandage
bandáž shroud ring (lashing strip)
biflux biflux
bilance balance
bilance energetická energy balance
bilance tepelná thermal/head balance
bilance výkonová energy load balance
biopalivo biofuel
bioplyn biogas
blánový var film evaporating
blok block
brýdový hořák waste-vapour burner
brýdy waste vapor
buben drum
bublinkový var bubbling evaporation
bubnový kotel drum boiler
Cartonův cyklus Carton cycle
celková účinnost overal efficiency
celokovaný rotor solid forged rotor
cena price
centralizované vytápění district heating
cirkulace circulation
clona orifice
Curtisův stupeň Curtis stage
cyklon cyclone
cyklus cycle
částice particle, portion
černé uhlí bituminous, hard coal
čerpadlo pump
čerpat pump
čiření clarification
čistička cleaner
čistota páry steam purity
čištění purification, cleaning
čištění spalin flue gas cleaning
článek cell
člankový kotel sectional-header boiler
denitrace denitration
denitrifikace denitrification
deskový výměník plate exchanger
diagram chart, diagram, graph
diferenční tlak differencial pressure
dilatace dilatation
dioxin dioxin
distribuční síť distribution network
distribuční ztráta distribution loss
dodávka energie power delivery
dokumentace documentation
dopravník conveyer
doutnat smother
drť crushed material
dřevní plyn wood gas
dřevo wood
důl mine
dvouosová turbína cross compound turbine
dvouplášťová skříň double-shell casing
dvouproudová turbína double-flow turbine
dvoutělesová turbína two-cylinder turbine
dýzová komora nozzle chest
dýzový segment nozzle segment
ejektor ucpávkové páry gland-steam ejektor
ekologie related enviromental issues
ekonomický výkon economic load
ekonomizér economizer
elekrizace electrification
elektrárenský kotel power station boiler
elektrárenský kotel central station boiler
elektrárna power plant/station
elektrárna s plynovou turbínou gas turbine power plant
elektrická kamna electric heater
elektrifikace electrification
elektrizační soustava power grid
elektroměr electricity meter, electric supply meter
elektrostatický filtr electrostatic precipitator
elektřina electricity
emise emission
energetická naročnost energy demand
energetická potřeba energy demand
energetická soustava power system
energeticky náročný energy demanding
energetika power plant engineering
energie energy
energie energy
exhalace air pollution
fáze phase
filtr filter
filtrace filtration, filtering
fluidní kotel fluidized-bed boiler
fluidní ohniště fluid-bed furnace
fluidní spalování fluid bed combustion
fosilní palivo fossil fuel
fotovoltaika photovoltaics
galvanický článek galvanic cell
generátor generator
geotermická elektrárna geothermal power plant
gradient gradient
granulační ohniště dry bottom furnace
hlavní olejová nádrž main oil tank
hlavní olejové čerpadlo main oil pump
hlavní parní uzávěr main steam stop valve
hltnost absobtion capacity
hmota mass
hmotnostní tok mass flow
hnědé uhlí brown coal, lignite
hodnota value
hořák burner
hořlavina combustible matter, inflammable matter
hradítko damper
hrdlo throat
hřídel shaft
hustota density
hydraulická ztráta hydraulic pressure drop
hydrostatický tlak hydrostatic pressure
charakteristika characteristic
chemické čištění kotle chemical boiler cleaning
chladič cooler
chladič oleje oil cooler
chladivo coolant
chlazení cooling
imise immission
imunizace immunization
instalovaný výkon installed capacity
izolace isulation
jaderná elektrárna nuclear power plant
jaderné palivo nuclear fuel
jádro core
jádro plamene flame core
jednoosová turbína compound tandem turbine
jednotělesová turbína single-cylinder turbine
jednotka unit
jmenovité otáčky rated speed
jmenovité parametry páry rated parameters of steam
jmenovitý výkon rated output
kal sludge, sediment
kal mud
kalcinace calcination
kaliště catchipt
kamna stove
kanál duct, channel
kanalizační kal sewage sludge
kapacita capacity
kapalné palivo liquid fuel
kapilára capillary
kaskádový rošt cascade grate stoker
katalyzátor catalic convery
kavitace cavitation
kejda slurry
kladeč layer
klapka flap
klenba vault, arch
klenby ignition arches
koeficient coefficient
kogenerace cogenreration/CHP
kohout cock, tap
koks coke
kolektor collector
kombinovaná turbína combined impulse-reaction turbine
kombinovaná výroba combinated heat and power generation (CHP)
kombinovaný hořák combined burner
kombinovaný kotel multifuel boiler
komín stack, chimney
komín stack, chimney
komínek ucpávky vent steam tube
komínová ztráta loss due to heat in fluegas
komínový tah draught
komora chamber
kompenzátor expansion joint, compensator
komplex complex
kompresibilita compressibility
koncentrace concentration
kondenzační elektrárna condensing power plant
kondenzační turbína condensing turbine
kondenzát condensate
konfekce chlothing
konstanta constant
kontrola inspection
koš basket
kotel boiler
kotel boiler
kotel na odpadní teplo waste-heat boiler
kotel s cyklonovým ohništěm cyclone furnace boiler
kotel s nadkritickým tlakem supercritical-pressure boiler
kotel s nuceným oběhem forced circulation boiler
kotel s podtlakovým ohništěm balanced draft furnace boiler
kotel s přetlakovým ohništěm pressurized furnace boiler
kotel s přirozeným oběhem natural-circulation boiler
kotel spalující odpad refuse incinerating boiler
kotelna boiler house
kotelna boiler room, boiler station
kotelní kámen scale
kotlář boiler maker
kotlové těleso boiler body
kotlové ztráty boiler losses
kotlový tah flue-gas-pass
kouř smoke
kouřit smoke
kouřovod flue way
kouřový kanál smoke flue
kryt turbíny turbine cleading
krytí covering, protection, shielding
krytí trubek pipe cover
křivka curve
lapač catcher, trap
lapač popílku flue-ash retainer
látka matter, substance, stuff, material
látkový filtr fabric filter
Lavalova dýza Laval nozzle
lehký topný olej LTO light oil
lignit lignite
list oběžné lopatky moving-blade effektive part
lože bed
ložisko bearing, deposit
ložisko axiální thrust bearing
ložisko radiální journal bearing
ložisková pánev bearing shell
ložiskové víko bearing cover
ložiskový stojan bearing pedestal
ložiskový třmen bearing bracket
maloodběr retail consumtion
materiál material, stuff
mazat lubricate
mazivo lubricant
mazut mazut
mazutový kotle mazut boiler
medium medium
membrána membrane
membránová pojistka membrane protection
membránová stěna membrane wall
měnič transducer
měnič otáček speed adjusting gear
měnič tlaku pressure adjusting gear
měnič výkonu load adjusting gear
měrná spotřeba paliva specific fuel consumption
měrný specific, rated
měrný objem specific volume
měření metering
měření metering, measuring
měřit measure, meter
metoda method
metrologie metrology
mezerník blade spacer
místo place
mlýnicové ohniště furnace with impact mills
množivý reactor breeder reactor
množství quantity, amount, volume
močovina urea
mokrá pára wet steam
montáž assembly
motor motor, engine
nádoba vessel
nádrž tank, cistern, reservoir
najíždení start-up
náklady cost
naleziště deposit
napájecí feed
napajecí nádrž feeding tank
napájecí voda feed-water
náročnost demandingness
náročný demanding
násypka fuel hopper
nátrubek stub
nehybný rovinný rošt stationary horizontal grate
neregulovaný odběr páry uncontolled ewtraction points
nerozšířená dýza convergent nozzle
nespalitelný non-combustible
netěsnost untightness
nízkoteplotní koroze low-temperature external corrosion
nízkotlaková část low-pressure part
nízkotlaký kotel low-pressure boiler
nosič rozváděcích kol diaphram carrier
nosič rozváděcích lopatek guide blades carrier
nouzové odstavení emergency shut-down
nožka lopatky blade root
oběh circulation, circuit
oběhová voda circulating water
oběhové čerpadlo circulating pump
oběhové číslo circulation number
obezdívka layer of refractory
oběžná lopatka moving blade
objem volume, capacity
obnovitelný zdroj renewable source
obsah content
obsluha attendance, operator
odběr withdrawal, removal, offtake, demant, cosuption
odběratel customer
odběrové místo pass-out point
odbočka branch
odkal sludge blow-off
odkalovací ventil intermittend blowdown valve
odkalování intermittent blowdown
odlučovač separator, trap
odlučování separation
odluh continuously blowdown water
odluhovací ventil continuous blowdown valve
odluhování continuous blowdown
odpad waste
odplynění degassing
odplyňovák deaerator, degasifier
odplyňování napájecí páry feed-water deaeration
odpojit disconnect
odpopelnění fly-ash handing
odsíření sulphur removal, desulphurization
odstavení shutdown
odstavení kotle boiler shut-down
odstavit shutdown
odstruskování ash discharge
odtah exhaust
odvodnění draining
odvzdušnění venting
odvzdušňovací ventil vent valve
ohniště furnace
ohřev heating-up, warming-up
ohřívák heater
ohřívák vzduchu air heater
ohřívat heat, warm-up
ochrana protection
ochrana protitlaku back-pressure protection
olej oil
olejové hospodářství oil system
olejový filtr oil filter
olejový hořák oil burner
olejový kotel oil boiler
olejoznak oil level indicator
opal burn-up
oplechování steel casing
oprava repair
osálaná plocha irradiated (heating) surface
otáčecí zařízení turning gear
otáčky speed
oxid oxide
oxid dusíku nitrogen oxide
oxid síry sulphur oxide
oxid siřičitý SO2 sulphur dioxide
oxid uhelný CO carbon monoxide
oxid uhličitý CO2 carbon dioxide
ozón ozone
palivo fuel
palivo fuel, combustible
palivový článek fuel cell
pára steam
parní cyklus steam cycle
parní turbína steam turbine
parní turbínové zařízení steam-turbine-generator plant
parní turbosoustrojí steam-turboset
parní uzávěr kotle steam stop valve of the boiler
paroplynový cyklus gas-steam cycle
parovod steam piping
pásový dopravník belt conveyer
pásový rošt travelling grate stoker
patka skříně turbine lug
pevná spojka rigid coupling
plamen flame
plamencový kotle flue-furnace boiler
plamenec flue
plášť casing, mandle, covering, jacket
plášť kotle boiler shell
plocha area
plyn gas
plynárenství gas manufacture
plynárna gas plant
plynné palivo gaseous fuel
plynný gaseous
plynovod gas line
plynový hořák gas burner
plynový kotel gas boiler
pojistný regulátor otáček overspeed governor
pojistný ventil safety valve
pojistný ventil safety valve
poměrná změna otáček relative speed variation
poměrná změna výkonu relative output variation
pomocná olejová nádrž auxiliary oil tank
popel ash
popelnatost ash content
popelovina ash, mineral matter
popílek flue ash
popílek fly ash
porucha failure, fault, breckdown, defect, trouble
potrubí piping, pipeline
povzbuzený oběh assisted circulation
požární ochrana fire protection
pracovní médium working medium
prach dust, powder
práškové ohniště pulverized fuel furnace
práškový hořák pulverized-coal burner
primární směs primary mixtute
primární vzduch primary air
protiběžná radiální turbína birotary turbine
protiproudý counter-current
protitlak back pressure
protitlaková turbína back pressure turbine
proudění streaming, flow, flowin
provoz operation, service
průlez do bubnu drum manhole
průlezové víko manhole cover plate
průtočný kotel once-through boiler
průtok flow, rate of flow
průtokoměr flow meter
pružná spojka elastic coupling
pružný rotor flexible-rotor
přečerpávací elektrárna pumped-storage power plant
předávací stanice exchange station
předehřívák preheater
předsouvací zařízení pre-drying equipment
přehřátá pára superheated steam
přehřívák superheater
přeměna energie energy corversion
přenosová síť transmission network
přenosová soustava power transmission system
přestup tepla heat transfer
přestup tepla konvekcí convection heat transmission
přestup tepla sáláním radiant heat transmission
přetlak overpressure
přetlak přehřáté páry superheated steam pressure
přetlaková turbína multistage impulse turbine
přetlakový stupeň reaction stage
převáděcí potrubí cross-pipe loop, connection piping
přihřívák reheater
přihřívání páry reheat
přikládat stoke
příkon input
přímospojná turbína directly coupled turbine
přípojka connection
přirozený oběh natural circulation
přirozený tah naturel draft
přisátý vzduch infiltrated air
přístroje apparatuses
pyrolýza pyrolysis
radiálně-axiální turbína radial-axial flow turbine
radiální turbína radial flow turbine
radiátor radiator
ráz impact, shock, impulse
reaktor reactor
recirkulace spalin recirculation of flue-gas
recirkulační potrubí recirculating duct
regenerační kotel chemical recovery boiler
regenerační ohřívák vzduchu regenerative airmheater
regulace regulation
regulace reduction
regulace haldiny water level control
regulace otáček speed control
regulace průtočného množství flow rate control
regulace vstupní teploty inlet temperature control
regulace výstupní teploty outlet-temperature control
regulační klapka geverning flap
regulační mezistěna governing diaphragm
regulační stupeň regulation step
regulační stupeň governing stage
regulační ventil governing valve
regulátor regulator
regulátor governor
regulovaný odběr páry controlled extraction points
rekuperace regeneration
rekuperační ohřívák vzduchu recuperative air heater
relativní rychlost páry relativ steam velocity
rosný bod dew point
rosný bod spalin dew point of flue-gas
rosný bod vodní páry dew point of water vapour
rošt grate
roštové ohniště stoker fired furnace
roštový kotel stoker-fired boiler
rovnotlaková turbína impulse turbine
rovnotlakový stupeň impulse stage
rozšížená dýza divergent nozzle
rozteč desek pitch of platens
rozteč trubek tube pitch
rozváděcí lopatka guide blade
rozvod distribution
rozvod tepla heat distribution system
rychlost speed, velocity
řízení control
sací injektor suction-boosting injector
sálání radiation
sálavý kotel radiant boiler
saze soot, carbon black
sekundární vzduch secondary air
separátor separator
servomotor servomotor
síra S suplhure
skládka landfill
skladování tipping, dumping
skleníkový efekt greenhouse effect
skleníkový plyn greenhouse gas
skupenství state
sláma straw
složiště dump
sluneční kolektor solar collector
směs mixture
smog smog
smyčka loop
součinitel coefficient
součinitel prostupu tepla overall coefficient of heat transfer
součinitel přebytku vzduchu excess-air coefficient
součinitel přestupu tepla heat transfer coefficient
soustava system
spalinový kanál flue-gas duct
spalinový ventilátor flue-gas fan
spaliny flue gas
spalovací komora combustion chamber
spalovací zařízení combustion equipment
spalování combustion, incineration
spalovat burn, incineration
spalovna incineration plant
spolehlivost reliability
spotřeba consumtion
stabilita stability
stlačitelnost compressibility
struska slag
struska slag
středotlaková část intermediate-pressure part
středotlaký kotel medium-pressure boiler
stupeň deghree, level
stupeň černosti emissivity
superponovaný oběh combined circulation
suška dryer
svařovaný rotor welded rotor
systém system
sytá pára saturated steam
šachta shaft
šachtové ohniště shaft furnace
škrcení throttling
škrtící klapka throttle valve
škvára clinker, cinder
škvára slag
šnekový dopravník screw conveyer
špička peak
špičkový zdroj tepla peak heat source
štěpení jádra nuclear fission
tah draught, draft
tah draft
tepelná izolace head isolation
tepelná účinnost thermal efficiency
tepelný thermal
tepelný most thermal bridge
tepelný spád heat drop
teplárenský kotel power and heat station boiler
teplárenství district heating
teplárna CHP plant
teplátenství district heating
teplo heat
teploměr thermometer
teplosměnná plocha heat-exchanging surface
teplosměnná plocha kotle heat exchanging surface of the boiler
teplota temperature
teplota napájecí vody feed water temperature
teplota nechlazeného plamene temperature of noncooled flame
teplota přehřáté páry superheated steam temperature
teplota přihřáté páry reheated steam temperature
teplota přihřáté páry reheated steam temperature
teplota spalin na výstupu z kotle boiler-outlet flue gas temperature
teplota vstupní páry inlet steam temperature
teplotní spád thermal gradient
teplotní spád vody difference in temperature of the medium
terciální vzduch tertiary air
testování testing
těžba mining, extraction
těžký topný olej TTO heavy oil
tlak pressure
tlak vstupní páry inlet steam preddure
tlaková nadoba pressure vessel
tlakovodní reaktor pressure water reactor
tlumící drát damping wire
tlumič absorber, silencer, damper
tok flow
tolerance tolerance
topení heating
topeniště furnace
triflux triflux
trubka tube
trubkovnice tube plate
trubkový svazek tube bundle
trubkový výměník tube exchanger
tryska jet, nozzel
tuhé palivo solid fuel
tuhý rotor rigid rotor
turbína turbin
turbína s převodem reduction gear turbine
turbínová skříň turbine casing
turbínový stupeň turbine stage
turbosoustrojí turbo-set
ucpávka axiální axial-flow labyrinth gland
ucpávka labyrintová labyrinth seal
ucpávka radiální radial-flow labyrinth gland
ucpávka uhlíková carbon-ring seal
ucpávkové pouzdro gland sleeve
ucpávkové těleso gland casing
ucpávkový břit labyrinth strip
účiník power factor
účinnost efficiency
účinnost kotelního zařízení boiler efficiency
uhelná drť fine coal
uhelná elektrárna coal-fired power station
uhelná pánev coal field
uhelný důl coal mine
uhelný prach coal dust
uhelný prášek pulverized coal
uhlí coal
uhličitan carbonate
ukládání deposition
ukládání odpadu waste deposit
úlet light/fly ash
umělý tah mechanical draft
urychlovač accelerator
úspora saving
úspora energie energy saving
uspořádání vystřídané/přesazené staggered tube arrangement
uspořádání za sebou/nepřesazené in-line tube arrangement
uzávěr closure
uzávěrka barrier
vakuová ochrana vacuum protection
válcový kotel cylindrical boiler
varnice steam generating tube
vedení duct, conduit, lead, managment
veličina quantity
velín control room
velmi vysokotlaký kotel extremly-high pressure boiler
ventil valve
ventilátor fan
ventilová komora valve chest
vestavby v bubnu drum internals
větrná elektrárna wind power plant
víceproudová turbína multiflow turbine
vícestupňový ohřívák vzduchu multistage air heater
vícetělesová turbína multicylinder turbine
vlastní spotřeba internal consumption
vnější skříň outer casing
vnitřní skříň inner casing
voda water
vodní elektrárna water power plant
vodotrubný kotel water tube boiler
vodoznak water gauge; water-level indicator
vratisuvný rošt reciprocating grate stoker
vratná lopatka reversing blade
vratný kondenzát condensate
vratný segment reversing segment
vstřikovací ventil injection valve
vybavení equipment
vyhnívání digestion, decomposting
výhřevná plocha heating surface
výhřevná plocha kotle heating surface of the boiler
výhřevnost heat/calorific value
výhřevnost paliva fuel efficiency/value
výkon output, capacity
výměník exchanger
výpadek drop-out
výpadek elektrického proudu power failure
výparník evaporating part of the boiler
vypouštěcí ventil discharge valve
výroba production
výroba energie power generation
výrobní teplo generating heat
výsipla (discharging) hopper
vysokoteplotní koroze high-temperature corrosion
vysokotlaková část high-pressure part
vysokotlaký kotel high-pressure boiler
výstelka bearing lining
výstupní hrdlo casing exhaust branch
výsypka popela ash hopper
vytápění heating, warming
výtavný kotel wett bottom furnace boiler
výtavný prostor primary part of wet bottom furnace
výtopenský kotel heating plant boiler
výtopna heating plant
využití use, utilization
vývoj development
výztužný drát lashing wire
vzduch air
zahoření back-fire
základová deska foundation plate
záloha reserve
záložní zdroj stand-by (power) supply
zařízení device
zásobník storage tank, container
zásobování supply, feeding
zateplení (budovy) insulation
závěrná lopatka locking blade
zavodňovací trubka downcomer
zdroj source
zdroj energie power source
zkušebna test room
znečištění pollution, contamination
znečišťovatel defiler
zóna zone
zpětná klapka swing check valve
zplodiny product
zplodiny spalování product of combustion
zplyňovací raktor gasifier
zplyňování gasification
zplyňovat gasify
ztráta loss
ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků loss of sensible heat in refuse
ztráta chemickým nedopalem loss due to incomplete gas combustion
ztráta mechanickým nedopalem loss due to unburned carbon in refuse
ztráta sáláním radiation loss from furnace walls
zuhlování coal handling
zvedací zařízení crane lifting device
žárotrubný kotle fire-tube boiler
žáruvzdornost refractoriness
žáruvzdorný refractory
životnost lifetime
žlab channel, trough, flume

Vybrané pojmy z tepelné energetiky

Obecná část

absolutní tlak absolut pressure
absorbent absorbent
absorber absorber
absorbovat absorb
absorbce absorption
adiabatický adiabatic
aditivum additive
akumulace accumulation, storage
akumulační nádrž storage tank
akumulátor accumulator
alternativní palivo alternative fuel
alternativní zdroj alternativ source
armatura fitting
audit audit
automatická regulace automatic control
bandáž bandage
bilance balance
bilance energetická energy balance
bilance tepelná thermal/head balance
bilance výkonová energy load balance
biopalivo biofuel
bioplyn biogas
blok block
Carnotův cyklus Carnot cycle
celková účinnost overal efficiency
cena price
centralizované vytápění district heating
cirkulace circulation
clona orifice
cyklon cyclone
cyklus cycle
částice particle, portion
černé uhlí bituminous, hard coal
čerpadlo pump
čerpat pump
čiření clarification
čistička cleaner
čištění purification, cleaning
čištění spalin flue gas cleaning
článek cell
denitrace denitration
denitrifikace denitrification
deskový výměník plate exchanger
diagram chart, diagram, graph
diferenční tlak differencial pressure
dilatace dilatation
dioxin dioxin
distribuční síť distribution network
distribuční ztráta distribution loss
dodávka energie power delivery
dokumentace documentation
dopravník conveyer
doutnat smother
drť crushed material
dřevní plyn wood gas
dřevo wood
důl mine
ekologie related enviromental issues
elekrizace electrification
elektrárna power plant/station
elektrárna s plynovou turbínou gas turbine power plant
elektrická kamna electric heater
elektrifikace electrification
elektrizační soustava power grid
elektroměr electricity meter, electric supply meter
elektrostatický filtr electrostatic precipitator
elektřina electricity
emise emission
energetická naročnost energy demand
energetická potřeba energy demand
energetická soustava power system
energeticky náročný energy demanding
energetika power plant engineering
energie energy
energie energy
exhalace air pollution
fáze phase
filtr filter
filtrace filtration, filtering
fosilní palivo fossil fuel
fotovoltaika photovoltaics
galvanický článek galvanic cell
generátor generator
geotermická elektrárna geothermal power plant
gradient gradient
hltnost absobtion capacity
hmota mass
hnědé uhlí brown coal, lignite
hodnota value
hořák burner
hořlavina combustible matter, inflammable matter
hradítko damper
hrdlo throat
hustota density
hydrostatický tlak hydrostatic pressure
charakteristika characteristic
chladič cooler
chladivo coolant
chlazení cooling
imise immission
imunizace immunization
instalovaný výkon installed capacity
izolace isulation
jaderná elektrárna nuclear power plant
jaderné palivo nuclear fuel
jádro core
jádro plamene flame core
jednotka unit
kal sludge, sediment
kalcinace calcination
kaliště catchipt
kamna stove
kanál duct, channel
kanalizační kal sewage sludge
kapacita capacity
kapalné palivo liquid fuel
kapilára capillary
katalyzátor catalic convery
kavitace cavitation
kejda slurry
kladeč layer
klapka flap
klenba vault, arch
koeficient coefficient
kogenerace cogenreration/CHP
kohout cock, tap
koks coke
kolektor collector
kombinovaná výroba combinated heat and power generation (CHP)
komín stack, chimney
komínový tah draught
komora chamber
kompenzátor expansion joint, compensator
komplex complex
kompresibilita compressibility
koncentrace concentration
kondenzační elektrárna condensing power plant
kondenzát condensate
konfekce chlothing
konstanta constant
kontrola inspection
kotel boiler
kotel boiler
kotelna boiler house
kotelna boiler room, boiler station
kotlář boiler maker
kouř smoke
kouřit smoke
kouřovod flue way
kouřový kanál smoke flue
krytí covering, protection, shielding
krytí trubek pipe cover
křivka curve
lapač catcher, trap
lapač popílku flue-ash retainer
látka matter, substance, stuff, material
látkový filtr fabric filter
lehký topný olej LTO light oil
lignit lignite
lože bed
ložisko bearing, deposit
maloodběr retail consumtion
materiál material, stuff
mazat lubricate
mazivo lubricant
mazut mazut
medium medium
membrána membrane
měnič transducer
měrný specific, rated
měrný objem specific volume
měření metering
měření metering, measuring
měřit measure, meter
metoda method
metrologie metrology
místo place
množivý reactor breeder reactor
množství quantity, amount, volume
močovina urea
mokrá pára wet steam
montáž assembly
motor motor, engine
nádoba vessel
nádrž tank, cistern, reservoir
najíždení start-up
náklady cost
naleziště deposit
napájecí feed
napajecí nádrž feeding tank
náročnost demandingness
náročný demanding
nespalitelný non-combustible
netěsnost untightness
oběh circulation, circuit
oběhová voda circulating water
objem volume, capacity
obnovitelný zdroj renewable source
obsah content
obsluha attendance, operator
odběr withdrawal, removal, offtake, demant, cosuption
odběratel customer
odběrové místo pass-out point
odbočka branch
odkal sludge blow-off
odlučovač separator, trap
odlučování separation
odpad waste
odplynění degassing
odplyňovák deaerator, degasifier
odpojit disconnect
odpopelnění fly-ash handing
odsíření sulphur removal, desulphurization
odstavení shutdown
odstavit shutdown
odstruskování ash discharge
odtah exhaust
ohřev heating-up, warming-up
ohřívák heater
ohřívat heat, warm-up
ochrana protection
olej oil
olejové hospodářství oil system
oprava repair
oxid oxide
oxid dusíku nitrogen oxide
oxid síry sulphur oxide
oxid siřičitý SO2 sulphur dioxide
oxid uhelný CO carbon monoxide
oxid uhličitý CO2 carbon dioxide
ozón ozone
palivo fuel
palivo fuel, combustible
palivový článek fuel cell
pára steam
parní cyklus steam cycle
paroplynový cyklus gas-steam cycle
parovod steam piping
pásový dopravník belt conveyer
plamen flame
plášť casing, mandle, covering, jacket
plášť kotle boiler shell
plocha area
plyn gas
plynárenství gas manufacture
plynárna gas plant
plynné palivo gaseous fuel
plynný gaseous
plynovod gas line
popel ash
popelnatost ash content
popelovina ash, mineral matter
popílek flue ash
porucha failure, fault, breakdown, defect, trouble
potrubí piping, pipeline
prach dust, powder
protiproudý counter-current
proudění streaming, flow, flowin
provoz operation, service
průtok flow, rate of flow
průtokoměr flow meter
přečerpávací elektrárna pumped-storage power plant
předávací stanice exchange station
předehřívák preheater
přehřátá pára superheated steam
přeměna energie energy corversion
přenosová síť transmission network
přenosová soustava power transmission system
přestup tepla heat transfer
přetlak overpressure
přikládat stoke
příkon input
přípojka connection
přístroje apparatuses
pyrolýza pyrolysis
radiátor radiator
ráz impact, shock, impulse
reaktor reactor
recirkulace spalin recirculation of flue-gas
regulace regulation
regulace reduction
regulace otáček speed control
regulační stupeň regulation step
regulátor regulator
rekuperace regeneration
rosný bod dew point
rošt grate
rozvod distribution
rozvod tepla heat distribution system
rychlost speed, velocity
řízení control
sálání radiation
saze soot, carbon black
síra S suplhure
skládka landfill
skladování tipping, dumping
skleníkový efekt greenhouse effect
skleníkový plyn greenhouse gas
skupenství state
sláma straw
složiště dump
sluneční kolektor solar collector
směs mixture
smog smog
smyčka loop
součinitel coefficient
soustava system
spalování combustion, incineration
spalovat burn, incineration
spalovna incineration plant
spolehlivost reliability
spotřeba consumption
stabilita stability
stlačitelnost compressibility
struska slag
stupeň degree, level
systém system
sytá pára saturated steam
šachta shaft
škrcení throttling
škrtící klapka throttle valve
škvára clinker, cinder
šnekový dopravník screw conveyer
špička peak
špičkový zdroj tepla peak heat source
štěpení jádra nuclear fission
tah draught, draft
tepelná účinnost thermal efficiency
tepelný thermal
tepelný most thermal bridge
tepelný spád heat drop
teplárenství district heating
teplárna CHP plant
teplátenství district heating
teplo heat
teploměr thermometer
teplota temperature
teplotní spád thermal gradient
testování testing
těžba mining, extraction
těžký topný olej TTO heavy oil
tlak pressure
tlaková nadoba pressure vessel
tlakovodní reactor pressure water reactor
tlumič absorber, silencer, damper
tok flow
tolerance tolerance
topení heating
trubka tube
trubkovnice tube plate
trubkový výměník tube exchanger
tryska jet, nozzel
tuhé palivo solid fuel
turbína turbin
turbosoustrojí turbo-set
účiník power factor
účinnost efficiency
uhelná elektrárna coal-fired power station
uhelná pánev coal field
uhelný důl coal mine
uhelný prach coal dust
uhlí coal
uhličitan carbonate
ukládání deposition
ukládání odpadu waste deposit
úlet light/fly ash
úspora saving
úspora energie energy saving
uzávěr closure
uzávěrka barrier
vedení duct, conduit, lead, managment
veličina quantity
ventil valve
ventilátor fan
větrná elektrárna wind power plant
voda water
vodní elektrárna water power plant
vybavení equipment
vyhnívání digestion, decomposting
výhřevnost heat/calorific value
výhřevnost paliva fuel efficiency/value
výkon output, capacity
výměník exchanger
výpadek drot-out
výpadek elektrického proudu power failure
výroba production
výroba energie power generation
výsipla (discharging) hopper
výsypka popela ash hopper
vytápění heating, warming
výtopna heating plant
využití use, utilization
vývoj development
vzduch air
zahoření back-fire
záloha reserve
záložní zdroj stand-by (power) supply
zařízení device
zásobník storage tank, container
zásobování supply, feeding
zateplení (budovy) insulation
zdroj source
zdroj energie power source
zkušebna test room
znečištění pollution, contamination
znečišťovatel defiler
zóna zone
zpětná klapka swing check valve
zplodiny product
zplodiny spalování product of combustion
zplyňovací raktor gasifier
zplyňování gasification
zplyňovat gasify
ztráta loss
zuhlování coal handling
žáruvzdornost refractoriness
žáruvzdorný refractory
životnost lifetime
žlab channel, trough, flume

Kotle

adiabatická teplota adiabatic temperature
biflux biflux
brýdový hořák waste-vapour burner
brýdy waste vapor
buben drum
kotlové těleso boiler body
bublinkový var bubbling evaporation
bubnový kotel drum boiler
čistota páry steam purity
člankový kotel sectional-header boiler
ekonomizér economizer
elektrárenský kotel power station boiler
elektrárenský kotel central station boiler
fluidní kotel fluidized-bed boiler
fluidní ohniště fluid-bed furnace
fluidní spalování fluid bed combustion
granulační ohniště dry bottom furnace
hmotnostní tok mass flow
hydraulická ztráta hydraulic pressure drop
chemické čištění kotle chemical boiler cleaning
jmenovité parametry páry rated parameters of steam
kal mud
vratisuvný rošt reciprocating grate stoker
kaskádový rošt cascade grate stoker
klenby ignition arches
kombinovaný hořák combined burner
kombinovaný kotel multifuel boiler
komín stack, chimney
komínová ztráta loss due to heat in fluegas
koš basket
kotel na odpadní teplo waste-heat boiler
kotel s cyklonovým ohništěm cyclone furnace boiler
kotel s nadkritickým tlakem supercritical-pressure boiler
kotel s nuceným oběhem forced circulation boiler
kotel s podtlakovým ohništěm balanced draft furnace boiler
kotel s přetlakovým ohništěm pressurized furnace boiler
kotel s přirozeným oběhem natural-circulation boiler
kotel spalující odpad refuse incinerating boiler
kotelní kámen scale
kotlové ztráty boiler losses
kotlový tah flue-gas-pass
membránová stěna membrane wall
měrná spotřeba paliva specific fuel consumption
mlýnicové ohniště furnace with impact mills
napájecí voda feed-water
násypka fuel hopper
nátrubek stub
nehybný rovinný rošt stationary horizontal grate
nízkoteplotní koroze low-temperature external corrosion
nízkotlaký kotel low-pressure boiler
nouzové odstavení emergency shut-down
oběhové čerpadlo circulating pump
oběhové číslo circulation number
obezdívka layer of refractory
odkalovací ventil intermittend blowdown valve
odkalování intermittent blowdown
odluh continuously blowdown water
odluhovací ventil continuous blowdown valve
odluhování continuous blowdown
odplyňování napájecí páry feed-water deaeration
odstavení kotle boiler shut-down
odvodnění draining
odvzdušnění venting
odvzdušňovací ventil vent valve
ohniště furnace
ohřívák vzduchu air heater
olejový hořák oil burner
mazutový kotle mazut boiler
olejový kotel oil boiler
opal burn-up
oplechování steel casing
osálaná plocha irradiated (heating) surface
parní uzávěr kotle steam stop valve of the boiler
hlavní parní uzávěr main steam stop valve
pásový rošt travelling grate stoker
plamencový kotel flue-furnace boiler
plamenec flue
plynový hořák gas burner
plynový kotel gas boiler
pojistný ventil safety valve
popílek fly ash
povzbuzený oběh assisted circulation
pracovní médium working medium
práškové ohniště pulverized fuel furnace
práškový hořák pulverized-coal burner
primární směs primary mixtute
primární vzduch primary air
průlez do bubnu drum manhole
průlezové víko manhole cover plate
průtočný kotel once-through boiler
předsouvací zařízení pre-drying equipment
přehřívák superheater
přetlak přehřáté páry superheated steam pressure
přihřívák reheater
přirozený oběh natural circulation
přirozený tah naturel draft
přisátý vzduch infiltrated air
recirkulace spalin recirculation of flue-gas
recirkulační potrubí recirculating duct
regenerační kotel chemical recovery boiler
regenerační ohřívák vzduchu regenerative airmheater
regulace haldiny water level control
regulace průtočného množství flow rate control
regulace vstupní teploty inlet temperature control
regulace výstupní teploty outlet-temperature control
rekuperační ohřívák vzduchu recuperative air heater
relativní rychlost páry relativ steam velocity
rosný bod spalin dew point of flue-gas
rosný bod vodní páry dew point of water vapour
roštové ohniště stoker fired furnace
roštový kotel stoker-fired boiler
rozteč desek pitch of platens
rozteč trubek tube pitch
sálavý kotel radiant boiler
přestup tepla konvekcí convection heat transmission
přestup tepla sáláním radiant heat transmission
sekundární vzduch secondary air
separátor separator
součinitel prostupu tepla overall coefficient of heat transfer
součinitel přebytku vzduchu excess-air coefficient
součinitel přestupu tepla heat transfer coefficient
spalinový kanál flue-gas duct
spalinový ventilátor flue-gas fan
spaliny flue gas
spalovací komora combustion chamber
spalovací zařízení combustion equipment
struska slag
středotlaký kotel medium-pressure boiler
stupeň černosti emissivity
superponovaný oběh combined circulation
suška dryer
šachtové ohniště shaft furnace
škvára slag
tah draft
tepelná izolace head isolation
teplárenský kotel power and heat station boiler
teplosměnná plocha kotle heat exchanging surface of the boiler
teplota napájecí vody feed water temperature
teplota nechlazeného plamene temperature of noncooled flame
teplota přehřáté páry superheated steam temperature
teplota přihřáté páry reheated steam temperature
teplota spalin na výstupu z kotle boiler-outlet flue gas temperature
teplotní spád vody difference in temperature of the medium
terciální vzduch tertiary air
topeniště furnace
triflux triflux
trubkový svazek tube bundle
účinnost kotelního zařízení boiler efficiency
uhelná drť fine coal
uhelný prášek pulverized coal
umělý tah mechanical draft
uspořádání vystřídané/přesazené staggered tube arrangement
uspořádání za sebou/nepřesazené in-line tube arrangement
válcový kotel cylindrical boiler
blánový var film evaporating
varnice steam generating tube
velín control room
velmi vysokotlaký kotel extremly-high pressure boiler
vestavby v bubnu drum internals
vícestupňový ohřívák vzduchu multistage air heater
vlastní spotřeba internal consumption
vodotrubný kotel water tube boiler
vodoznak water gauge; water-level indicator
vratný kondenzát condensate
vstřikovací ventil injection valve
výhřevná plocha kotle heating surface of the boiler
teplosměnná plocha heat-exchanging surface
výhřevná plocha heating surface
výparník evaporating part of the boiler
vypouštěcí ventil discharge valve
výrobní teplo generating heat
vysokoteplotní koroze high-temperature corrosion
vysokotlaký kotel high-pressure boiler
výtavný kotel wett bottom furnace boiler
výtavný prostor primary part of wet bottom furnace
výtopenský kotel heating plant boiler
zavodňovací trubka downcomer
ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků loss of sensible heat in refuse
ztráta chemickým nedopalem loss due to incomplete gas combustion
ztráta mechanickým nedopalem loss due to unburned carbon in refuse
ztráta sáláním radiation loss from furnace walls
žárotrubný kotle fire-tube boiler

Turbíny

axiální turbína axial flow turbine
bandáž shroud ring (lashing strip)
celokovaný rotor solid forged rotor
Curtisův stupeň Curtis stage
dvouosová turbína cross compound turbine
dvouplášťová skříň double-shell casing
dvouproudová turbína double-flow turbine
dvoutělesová turbína two-cylinder turbine
dýzová komora nozzle chest
dýzový segment nozzle segment
ejektor ucpávkové páry gland-steam ejektor
ekonomický výkon economic load
hlavní olejová nádrž main oil tank
hlavní olejové čerpadlo main oil pump
hřídel shaft
chladič oleje oil cooler
jednoosová turbína compound tandem turbine
jednotělesová turbína single-cylinder turbine
jmenovité otáčky rated speed
jmenovitý výkon rated output
kombinovaná turbína combined impulse-reaction turbine
komínek ucpávky vent steam tube
kondenzační turbína condensing turbine
kryt turbíny turbine cleading
Lavalova dýza Laval nozzle
list oběžné lopatky moving-blade effektive part
ložisko axiální thrust bearing
ložisko radiální journal bearing
ložisková pánev bearing shell
ložiskové víko bearing cover
ložiskový stojan bearing pedestal
ložiskový třmen bearing bracket
membránová pojistka membrane protection
měnič otáček speed adjusting gear
měnič tlaku pressure adjusting gear
měnič výkonu load adjusting gear
mezerník blade spacer
neregulovaný odběr páry uncontolled ewtraction points
nerozšířená dýza convergent nozzle
nízkotlaková část low-pressure part
nosič rozváděcích kol diaphram carrier
nosič rozváděcích lopatek guide blades carrier
nožka lopatky blade root
oběžná lopatka moving blade
ochrana protitlaku back-pressure protection
olejový filtr oil filter
olejoznak oil level indicator
otáčecí zařízení turning gear
otáčky speed
parní turbína steam turbine
parní turbínové zařízení steam-turbine-generator plant
parní turbosoustrojí steam-turboset
patka skříně turbine lug
pevná spojka rigid coupling
pojistný regulátor otáček overspeed governor
pojistný ventil safety valve
poměrná změna otáček relative speed variation
poměrná změna výkonu relative output variation
pomocná olejová nádrž auxiliary oil tank
požární ochrana fire protection
protiběžná radiální turbína birotary turbine
protitlak back pressure
protitlaková turbína back pressure turbine
pružná spojka elastic coupling
pružný rotor flexible-rotor
přetlaková turbína multistage impulse turbine
přetlakový stupeň reaction stage
převáděcí potrubí cross-pipe loop, connection piping
přihřívání páry reheat
přímospojná turbína directly coupled turbine
radiálně-axiální turbína radial-axial flow turbine
radiální turbína radial flow turbine
regulační klapka geverning flap
regulační mezistěna governing diaphragm
regulační stupeň governing stage
regulační ventil governing valve
regulátor governor
regulovaný odběr páry controlled extraction points
rovnotlaková turbína impulse turbine
rovnotlakový stupeň impulse stage
rozšížená dýza divergent nozzle
rozváděcí lopatka guide blade
sací injektor suction-boosting injector
servomotor servomotor
středotlaková část intermediate-pressure part
svařovaný rotor welded rotor
teplota přihřáté páry reheated steam temperature
teplota vstupní páry inlet steam temperature
tlak vstupní páry inlet steam preddure
tlumící drát damping wire
tuhý rotor rigid rotor
turbína s převodem reduction gear turbine
turbínová skříň turbine casing
turbínový stupeň turbine stage
ucpávka axiální axial-flow labyrinth gland
ucpávka labyrintová labyrinth seal
ucpávka radiální radial-flow labyrinth gland
ucpávka uhlíková carbon-ring seal
ucpávkové pouzdro gland sleeve
ucpávkové těleso gland casing
ucpávkový břit labyrinth strip
urychlovač accelerator
vakuová ochrana vacuum protection
ventilová komora valve chest
víceproudová turbína multiflow turbine
vícetělesová turbína multicylinder turbine
vnější skříň outer casing
vnitřní skříň inner casing
vratná lopatka reversing blade
vratný segment reversing segment
výkon power output
vysokotlaková část high-pressure part
výstelka bearing lining
výstupní hrdlo casing exhaust branch
výztužný drát lashing wire
základová deska foundation plate
závěrná lopatka locking blade
zvedací zařízení crane lifting device

Jaderná energetika

absorbovaná dávka záření absorbed doses
aktivita rozpadových produktů daughter activity
aktivní zóna reaktoru core
aktivní zóna reaktoru reactor core
atomové jádro nucleus
barbotážní věž bubble condenser
bazén zaplavení aktivní zóny core flooding pool
betonové stínění shielding concrete
bezpečnostní opatření safety measure
bezpečnostní předpis safety rule
bezpečnostní předpisy safety specifications
bezpečnostní předpisy safety standards
bezpečnostní tyč safety rod
bezporuchový failure-free
blánový var film boiling
blokový transformátor unit transformer
budova reaktoru reactor building
budova záložních bezpečnostních zdrojů switchgear and emergency supply building
cirkulační čerpadlo primárního okruhu primary pump
cirkulační smyčka circulation loop
čistota purity
čištění purification
článek výparníku evaporater module
článkový parogenerátor modular steam generator
dávkový příkon dose rate
dávky záření tak nízké, jak je rozumné - princip ALARA as low as reasonable - ALARA
distanční podpěrná deska tube support plate
doba vzniku neutronu neutron generation time
doběh čerpadla pump run-down
efektivní srážkový poloměr (jádra) neutron collision radius
eliptické dno nádoby elliptical bottom
energie jaderné reakce nuclear reaction energy
eutektická slitina olova a vizmutu lead-bismuth eutectic
experimentální solný jaderný reaktor MSRE molten salt reactor experimental
fyzika reaktoru reactor physics
Geiger-Müllerův počítač částic Geiger Mueller counter
havárie spojená se ztrátou chladiva loss of coolant accident
havarijní kondenzátor emergency condenser
havarijní odstavení reaktoru emergency shut-down of the reactor
hodnota reaktivity reactivity worth
horká komora pro práci s radioizotopy hot chamber
chladivo coolant
chladivo primárního okruhu primary coolant
indikace netěsnosti leak detection
ionizační komora ionization chamber
ionizační komora vyplněná fluoridem boritým boron chamber
izotop s dlouhým poločasem rozpadu long-lived radioisotope
jaderná bezpečnost nuclear safety
jaderná částice nuclear particle
jaderná elektrárna nuclear power plant
jaderná energie nuclear power
jaderná fyzika nuclear physics
jaderná zařízení nuclear facilities
jaderný reaktor nuclear reactor
jednotka účinného průřezu (rovněž stodola) barn
klidová hmotnost neutronu neutron rest mass
kolektor, sběrač collector
kompenzátor objemu pressurizer
kontejner pro použité palivo spent fuel cask
kontejnment reaktoru reactor containment
kritické množství critical mass
makroskopický účinný průřez macroscopic cross section
měrný tepelný tok heat flux
měrný tok neutronů neutron flux
měrný tok rychlých neutronů fast neutron flux
měření a regulace (MaR) instrumentation and control
mezivýměník tepla intermediate heat exchanger
míra ozáření rate exposure
množivá zóna reaktoru blanket
množivý článek rychlého reaktoru blanket fuel subassembly
množivý reaktor breeder
mřížoví lattice
nadbytkem neutronů neutron-rich nucleus
nádoba reaktoru reactor vessel
napáječka varného reaktoru reactor feed pump
napuchání, zvětšování objemu swelling
návrh aktivní zóny core lattice design
nebezpečí šíření štěpitelných materiálů proliferation risk
nehoda při náhlé nekontrolované štěpné reakci critical accident
neutron před srážkou virgin neutron
neutronová aktivační analýza neutron activation analysis
neutronová reakce neutron-induced reaction
neutronová řetězová reakce neutron chain reaction
neutronové záření neutron radiation
neutronový difraktometr neutron diffraction unit
neutronový výtěžek připadající na jedno štěpení neutron yield per fission
nosná konstrukce aktivní zóny core support
nuklid s nedostatkem neutronů neutron-deficient nuclide
obohacení uranu uranium enrichment
odlučovač vlhkosti steam separator
odolnost proti ozáření radiation stability
odstředivé čerpadlo centrifugal pump
odvádění zbytkového tepla z reaktoru remove decay heat
ochrana do hloubky defense in depth concept
ochrana před zářením radiation protection
ochranná atmosféra inertního plynu inert cover gas
okamžitý neutron prompt-neutron, undelayed neutron
okrajová podmínka boundary condition
o-kroužek o-ring
otočná excentrická víka rotating plugs
oxid uraničitý uranium dioxide
ozařovat irradiate
palivo fuel
palivová sůl fuel salt
palivová tyč fuel rod
palivový proutek fuel pin
palivový soubor, palivová kazeta fuel assembly
parametry páry steam conditions
parní buben steam drum
parní potrubí steam piping
parogenerátor steam generator
parojem steam dome
perioda reaktoru reactor time constant
plodivý fertile
plodivý plášť reaktoru reactor blanket
počáteční podmínka initial condition
pokrytí (povlak) palivových proutků cladding
porušení bezpečnosti safety violation
porušení teplosměnných trubek parogenerátoru steam generator tubing failure
poškození palivového článku fuel failure
použité palivo, ozářené palivo spent fuel
primární okruh primary circuit
prostor hlavních parních ventilů main steam valve compartment
provoz jaderného reaktoru reactor operation
provoz na výkonu power operation
provozní podmínky operating conditions
pryžové těsnění rubber seal
předepjatý beton prestressed concrete
přehřívák páry steam superheater
přepážka, mezistěna baffle
přepracování paliva fuel reprocessing
přípustná dávka záření radiation tolerance dose
příruba flange
přívod páry, vstup páry steam admission
radiační bezpečnost radiation safety
radiační dozimetrie radiation monitoring
radiační průzkum radiological survey
radiační záchyt neutronu neutron radiative capture
radioaktivní odpad radioactive waste
radioaktivní ozáření radioactive irradiation
radioaktivní záření radioactive emission, radioactive radiation
reaktor na rychlých neutronech fast reactor
reaktor s moderátorem moderated reactor
reaktorová nádoba reactor vessel
rozklad sloučenin účinkem radioaktivního záření radiolysis
rozpad decay
rozptyl scatter
rozpustit dissolve
roztavená sůl molten salt
roztok štěpitelného materiálu fissile solution
rychlý neutron fast neutron
rychlý únik plynů blast
řídící tyč control rod
samočinný self-actuate
sekundární okruh secondary circuit
slitina alloy
slupkový model jádra nuclear shell model
směsné palivo MOX - mixed oxides
smrtelné ozáření lethal exposure
součinitel přestupu tepla film coefficient
soustředěná hmota lumped mass
spotřeba páry steam consumption
stínění proti ionizujícímu záření radiation shield
střední volná dráha neutronu neutron mean free path
systém odvodu tepla heat removal system
systém řízeného odvádění plynů gas removal
systém řízení reaktoru reactor control system
systém sprchování aktivní zóny core spray system
systém zaplavení aktivní zóny core flooding system
štěpení fission
štěpení vyvolané neutrony neutron-induced fission
štěpitelné isotopy fissionable isotopes
štěpitelný fissile
tavení aktivní zóny meltdown accident
těkavý proces odpařování volatilization
tepelný tok heat flow
teplo uvolňované v reaktoru reactor heat
termočlánek thermocouple
těsnění gasket
těsnění seal
těsnící kroužek gasket ring
tlaková nádoba reaktoru reactor pressure vessel
tlakovodní reaktor pressurized water reactor
tlumení damping
trubka odvodu plynů vent pipe
trubkovnice tube sheet
trubkový svazek tube bundle
ucpávka hřídele shaft seal
účinný průřez (jádra atomu) cross section
účinný průřez pro absorpci neutronů neutron absorption cross-section
účinný průřez pro neutrony, neutronový účinný průřez neutron cross-section
účinný průřez pro záchyt neutronů neutron capture cross-section
únik, tečení, prosakování (např. netěsnostmi) leakage
uran uranium
uranové rudy uranium ores
ustálený stav steady state
uvolnění energie release of energy
uzávěr s tuhnutím pracovní látky, zámrzný ventil freeze valve
uzavírací parní ventil steam stop valve
varný reaktor boiling reactor
vařit to boil
vektor rychlosti velocity
velín, řídící místnost main control room
ventilační komín vzduchotechniky vent stack
vstupní hrdlo inlet branch
vyhořelý palivový článek spent fuel bundle
vyhořelý palivový element spent fuel element
vyhořívání burnup
vymřelá aktivita extinct activity
výpadek dodávky elektrického proudu black-out
vyrovnání neutronového toku neutron flux flattening
vysoká aktivita hot activity
výstupní hrdlo outlet branch
výstupní tlak outlet pressure
vztlakové síly buoyancy forces
zadní část palivového cyklu back-end of the fuel cycle
záchyt capture
záchyt elektronový electron capture
záchyt se štěpením fission capture
záchyt, K-elektronu K-capture
záchyt, parazitní parasitic capture
záchyt, rezonanční resonance capture
zálohování redundancy
zamoření, kontaminace contamination
záření radiation
záření, brzdné braking radiation
zařízení na neutronovou radiografii neutron radiography facility
zásobní nádrž storage tank
zásobní nádrž chladiva coolant drain tank
zavážecí stroj reloading machine
zavážení reaktoru palivem reactor loading
zpožděný neutron latent neutron
zpracování radioaktivních odpadů radioactive waste processing
žlutý koláč (uranový koncentrát) yellow cakeNahoru