Pokyny k ukončení studia v ak. roce 2013 / 2014

Činnosti studentů a náležitosti vyžadované před státní zkouškou (resp. po ní) upravuje Pokyn děkana č. 6/2014. Důležité činnosti týkající se studentů, kteří budou vykonávat SZZ na Odboru energetiského inženýrství:
                  

  • Potvrzení elektronického indexu. V termínu do čtyř dnů po skončení zkouškového období student zkontroluje správnost všech údajů v elektronickém indexu. Nesprávné údaje student reklamuje (klasifikaci u vyučujícího daného předmětu, ostatní údaje na studijním oddělení). Provedenou kontrolu student elektronicky potvrdí.

           

  • Kontrola Dodatku k diplomu. V období před SZZ bude vytvořen Dodatek k diplomu a vystaven ke kontrole v IS Studis. Na vystavení bude každý student upozorněn e-mailem za účelem kontroly správnosti údajů. Po doplnění klasifikace SZZ, nejpozději následující pracovní den po státní zkoušce zkontroluje student všechny údaje v Dodatku k diplomu. Nesprávné údaje student neprodleně reklamuje prostřednictvím IS či na studijním oddělení.

                    

  • Výstupní list odevzdá student nejpozději týden před státní závěrečnou zkouškou paní Lence Župkové. Vybrané výstupní listy studentů ústav odevzdá spolu s Protokoly o státní závěrečné zkoušce na studijní oddělení. Výstupní list je v elektronické podobě v informačním systému Studis.

               

  • Platba za promoci, složenky. Na základě směrnice kvestora je za úkony spojené s promocemi stanoven poplatek 200,- Kč. Složenky jsou k vyzvednutí na sekretariátu u paní Lenky Župkové. V případě, že se neúčastníte promoce poplatek neplatíte, je však nutné napsat „Čestné prohlášení“. Platbu je možné provést také převodem z účtu. Potvrzení z banky o převodu z účtu, ústřižek ze složenky, nebo čestné prohlášení je nutné odevzdat nejpozději týden před SZZ paní Lence Župkové.

Číslo účtu: 111043724/0300
Variabilní symbol: ID číslo studenta
Specifický symbol: 13004
Konstantní symbol: 379

                        

                   

&source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru