Pokyny k ukončení studia v ak. roce 2014 / 2015

Činnosti studentů a náležitosti vyžadované před státní zkouškou (resp. po ní) upravuje Pokyn děkana č. 5/2015. Důležité činnosti týkající se studentů, kteří budou vykonávat SZZ na Odboru energetického inženýrství:

  • Potvrzení elektronického indexu. V termínu do čtyř dnů po skončení zkouškového období student zkontroluje správnost všech údajů v elektronickém indexu. Nesprávné údaje student reklamuje (klasifikaci u vyučujícího daného předmětu, ostatní údaje na studijním oddělení). Provedenou kontrolu student elektronicky potvrdí.

           

  • Kontrola Dodatku k diplomu. V období před SZZ bude vytvořen Dodatek k diplomu a vystaven ke kontrole v IS Studis. Na vystavení bude každý student upozorněn e-mailem za účelem kontroly správnosti údajů. Po doplnění klasifikace SZZ, nejpozději následující pracovní den po státní zkoušce zkontroluje student všechny údaje v Dodatku k diplomu. Nesprávné údaje student neprodleně reklamuje prostřednictvím IS či na studijním oddělení.

                    

  • Výstupní list potvrzený knihovnou odevzdá student nejpozději týden před státní závěrečnou zkouškou paní Lence Župkové. Výstupní list je nutné odevzdat až po zaplacení poplatku, protože informace o provedené platbě se na tomto dokumentu objeví. Výstupní list je v elektronické podobě v informačním systému Studis.

               

  • Platba za promoci. Směrnicí kvestora č. 2/2007, čl. 3 odst. 2, je za úkony spojené s promocí stanoven poplatek 200,- Kč. Tento poplatek uhradí studenti, kteří se budou účastnit slavnostní promoce a platí se z průkazu studenta přes Portál VUT.Postup pro provedení platby:
  • Student se přihlásí na Portál, otevře záložku Mikropoplatky, kde vidí Přehled průkazů a zůstatků, vybere průkaz, fakultu, studium (ve kterém půjde ke státní závěrečné zkoušce) a jako poplatek „Promoce (200 Kč)“ a klikne na tlačítko Zaplatit.
  • Platbu z průkazu je nutno provést nejpozději týden před složením státní závěrečné zkoušky.
  • Ve výjimečných případech lze poplatek za promoce uhradit i složenkou, která bude k dispozici na studijním oddělení u paní Mikšové. Ústřižek potvrzující platbu student předá pověřenému pracovníkovi ústavu, na kterém koná státní závěrečnou zkoušku, a to nejpozději v den jejího konání. Ústřižek složenky pak bude připevněn k výstupnímu listu studenta.
  • V případě, že se promoce nezúčastníte, neplatíte poplatek, je však nutno napsat „Čestné prohlášení“

                          

&source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru