Pokyny k ukončení studia v ak. roce 2016 / 2017

Činnosti studentů a náležitosti vyžadované před státní zkouškou (resp. po ní) upravuje Pokyn děkana č. 3/2017. Důležité činnosti týkající se studentů, kteří budou vykonávat SZZ na Odboru energetického inženýrství.
                       

  • Potvrzení elektronického indexu. V termínu do tří dnů po skončení zkouškového období student zkontroluje správnost všech údajů v elektronickém indexu. Nesprávné údaje student reklamuje (klasifikaci u vyučujícího daného předmětu, ostatní údaje na studijním oddělení). Provedenou kontrolu student elektronicky potvrdí.

  • Kontrola Dodatku k diplomu. V období před SZZ bude vytvořen Dodatek k diplomu a vystaven ke kontrole v IS Studis. Na vystavení bude každý student upozorněn e-mailem za účelem kontroly správnosti údajů. Po doplnění klasifikace SZZ, nejpozději následující pracovní den po SZZ zkontroluje student všechny údaje v Dodatku k diplomu. Nesprávné údaje student neprodleně reklamuje prostřednictvím IS či na studijním oddělení.

  • Platba za promoci. Směrnicí kvestora č. 2/2007, čl. 3 odst. 2, je za úkony spojené s promocí stanoven poplatek 200,- Kč. Tento poplatek uhradí studenti, kteří se budou účastnit slavnostní promoce a platí se z průkazu studenta přes Portál VUT.

Postup pro provedení platby:

- Student se přihlásí na Portál, otevře záložku Mikropoplatky, kde vidí Přehled průkazů a zůstatků, vybere průkaz, fakultu, studium (ve kterém půjde ke SZZ) a jako poplatek „Promoce (200 Kč)“ a klikne na tlačítko Zaplatit.
- Informace o provedené platbě za promoci je uvedena na výstupním listu studenta.
- Platbu z průkazu je nutno provést nejpozději v den složení SZZ.
- Ve výjimečných případech lze poplatek za promoce uhradit i složenkou, která bude k dispozici na studijním oddělení u paní Mikšové A1/0219. Ústřižek potvrzující platbu student předá pověřenému pracovníkovi ústavu, na kterém koná SZZ, a to nejpozději v den jejího konání. Ústřižek složenky pak bude připevněn k výstupnímu listu studenta.
                      
                                        &source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru