Přístrojové vybavení

 • Experimentální spalovací jednotka GEMOS 110 kW
 • Termovizní kamera FLIR SC660
 • ANALYSETTE 22 MicroTec plus
 • Elektrostatický klasifikátor 3080L a kondenzační čítač částic 3775
 • Plynový chromatograf Master s FID detektory a FPD detektorem
 • Měřící stolice tepelných strojů
 • Zkušební kout pro měření kotlů a lokálních topidel malých výkonů na tuhá paliva
 • Termogravimetrický analyzátor (TGA) Jupiter 449 F3 - NETZSCH
 • Kalorimetr IKA C200
 • Elektrická pozorovací pec 0116E
 • Experimentální zplyňovací jednotka Biofluid 2
 • Online analyzátor plynu
 • Čítač částic Palas Promo® 2000
 • Kaskádový impaktor Dekati HT-DLPI+
 • Laboratorní pec LAC L 15/12 
 • Ultrazvuková lázeň Badelin Sonorex Super rk 106 
 • Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr (metash UV- 9000)  
 • Univerzální rotorový rychlomlýnek (Pulverisette 14 classic line, fy Fritsch) 
 • Analytické váhy (OHAUS Pioneer PX Semi – Micro – 225 D)
 • Přístroj pro stanovení minimální teploty vznícení rozvířeného uhelného prachu
 • Přístroj pro stanovení teploty vznícení uhelného prachu
 • Halogenové sušící váhy KERN MLS
 • Laboratorní sušárna VENTICELL
 • Měření bodu vzplanutí v otevřeném kelímku
 • Měření bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku 
 • Hydraulický laboratorní lis BSL
 • Přístroj pro měření vznícení kapalin
 • Přístroj pro měření teploty vznětlivosti pevných látek
 • Digitální rotační viskozimetr VISCO STAR plus
 • Příložný ultrazvukový průtokoměr Portaflow 330

       

Experimentální spalovací jednotka GEMOS 110 kW

PDF.png

1_2.jpg
 • Měření účinnosti přímou a nepřímou metodou

               

 • Přesné nastavení teplot (do 200°C) a průtoku spalovacích vzduchů

              

 • Regulace teploty vratné vody

               

 • Široká palivová základna

             

 • Připojený zdroj kyslíku – 15 m3/hod

                

 • Propracovaný systém měření a regulace

                 

Termovizní kamera FLIR SC660

PDF.png

 • Teplotní rozsah -40 až 1500 °C

           

 • Přesnost +/- 2°C

            

 • Teplotní rozlišení:  < 0,045 °C (při 30 °C)

           

 • Zobrazovací frekvence 30Hz, 640x480 pixelů

                 

 • On-line záznam a vyhodnocování dat

                     

 • Velké množství funkcí pro měření a vyhodnocování

                       

ANALYSETTE 22 MicroTec plus

PDF.png
2_2.jpg

              

 • Měření velikosti částic v rozmezí 0,08 – 2000 µm

              

 • Částice analyzovány po dispergaci v kapalném prostředí           


                   

Elektrostatický klasifikátor 3080L

 a kondenzační čítač částic 3775

PDF.png
1_3_5.jpg
 • Měření koncentrace částic ve velikostním rozsahu 10 nm až 1000 nm

 

 • Koncentrace částic měřeny v plynném prostředí

     

 • Primární plyn ředitelný v poměru 1:1 až 1:30

       

 • Možnost generování částic od velikosti  20 nm

                        

Plynový chromatograf Master

 s FID detektory a FPD detektorem

PDF.png

1_3.JPG
 
 • Průtok 0 – 1000 ml/min (He, H2) 0 – 200 ml/min N2, možnost teplotního a tlakového programu

           

 • Termostat max. teplota 500°C, možnost „Fast GC“

          

 • Injektor upraven pro„Fast GC“, možnost PTV, split-splitless, náplňové kolony

              

 • Detektory: FID, FPD

          

 • Autosampler 0,1 - 500µl, možnost Peltierova chlazení ( 5- 70°C), možnost režimu SPME

                

Měřící stolice tepelných strojů

PDF.png
motory_2.jpg

         

 • Maximální tlak páry 1,4 MPa abs.

         

 • Teplota páry – sytá pára při daném maximálním tlaku

         

 • Maximální výkon 700kW

           

 • Minimální teplota kondenzace 40°C

            

 • Maximální tlak v kondenzátoru 1,4 MPa abs.

                  

 • Přípojka zemního plynu pro zkoušky kogeneračních jednotek

                           

               

                     

Zkušební kout pro měření kotlů

a lokálních topidel malých výkonů na tuhá paliva

PDF.png
1_3_2.jpg   
 • Maximální tepelný výkon 50 kW

             

 • Měření účinnosti a emisí (CO, CO2, NOx, SOx, prach)

           

 • Měření úbytku paliva na váhovém mostě s přesností 20g

               

 • Měření povrchových teplot

            

 • Měření oteplení přilehlých předmětů

           

 • Analýza tepelných toků pomocí termovize

              

Termogravimetrický analyzátor (TGA)

Jupiter 449 F3 - NETZSCH

PDF.png • Teplotní rozsah: 20°C (teplota okolí)... 1600°C

          

 • Rychlost ohřevu a chlazení (max.):   50 K/min do teploty 1200°C, 20 K/min nad teplotu 1200°C

        

 • Rozsah váhy: do 35g

     

 • Přesnost váhy pro TGA: 1 μg

          

 • Možný typ testovací atmosféry: inertní, oxidační, redukční, statická, dynamická

      

 • Přepínací ventil pro dva čisté plyny a jeden ochranný plyn

           

 • Možnost kontroly hmotnostního toku pro 3 plynové kanály

           

 • Vakuo-těsné provedení zařízení umožňuje dosáhnout tlaku 10-2 mbar

                  

Kalorimetr IKA C200

PDF.png
1_1.jpg
 • Automatizované měření spalného tepla tuhých a kapalných paliv

  

 • Měřený vzorek 0,3 až 2,5 g

          

 • Snadná opakovatelnost měření

         

 • Možnost homogenizace dodaného vzorku (cca 10 g)

                   

Elektrická pozorovací pec 0116E

PDF.png

2_3_2.jpg
 • Měřící teplota: 25°C až 1600°C

    

 • Rychlost ohřevu:  0 až 50°C/min

           

 • Možnost fotografického záznamu vzorku v průběhu měření

         

 • Možnost volby intervalu focení vzorku (řízeno dle teploty)

           

 • Vyhodnocovací software umožňuje přesnější vyhodnocení pořízených snímků

                  

Experimentální zplyňovací jednotka Biofluid 2

PDF.png
1.jpg

                  

            

 • Příkon zařízení 150 kW

          

 • Výkon (v plynu) 100 kW

            

 • Možné palivo: biomasa, odpady

           

 • Možné druhy zplyňovacího média: vzduch, vodní pára, kyslík a jejich kombinace

                                       

                  

Online analyzátor plynu

 
           
     
           

 • Přenosný analyzátor plynu pro online měření CO, CO2, O2, H2 a CH4

          

 • Kontinuální záznam výhřevnosti/spalného tepla v MJ·m-3

            

 • Průtok plynu 0,7–1,2 l·min-1, možnost regulace jehlovým ventilem

           

 • Provozní teplota měřeného plynu 0–50 °C, vstupní tlak plynu 20–100 mbar

                  

Čítač částic Palas Promo® 2000

 
        


 • Měření částic na základě rozptylu světla
 
 • Měřicí rozsah 0,2–105 µm

         
 • Velikostní distribuce částic

        
 • Koncentrace až do 106 cm−3

        
 • On-line monitoring s časovým rozlišením 1 s

         
 • Průtok analyzovaného plynu 5 l·min−1

                  

Kaskádový impaktor Dekati HT-DLPI+

 

 • Čtrnáctistupňový kaskádový impaktor
     
 • Vyhříván až na 180 °C

     
 • Vyhodnocení gravimetrickou analýzou

       
 • Měřicí rozsah 0,014–10 µm

          
 • Vhodný pro následnou chemickou analýzu

        
 • Vyhřívaná ředicí soustava minimalizuje kondenzaci

                 

Laboratorní pec LAC L 15/12

 

   
 • Pracovní teplota do 1200 °C
      
 • Příkon 3,5 kW
   
 • Objem 15 litrů
      
 • Až 30 pracovních programů po 15 krocích
  
 • Přívod ochranné atmosféry
  
 • Stanovení obsahu popela (ztráta žíháním), prchavé hořlaviny

                

Ultrazvuková lázeň Badelin Sonorex Super rk 106

 

     
 • kruhová vana z ušlechtilé oceli

    
 • kmitočet ultrazvuku 35 kHz

    
 • vnitřní rozměr lázně 240 x 130 mm

       
 • spínací hodiny pro 1 – 15 min a nepřetržitý provoz

                

Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr (metash UV- 9000)

 
             

 • měření v rozsahu 190 – 1100 nm (deuteriová, wolframová lampa)
  
 • nastavitelná šířka štěrbiny 05; 1; 2; 4 nm
     
 • měření při více vlnových délkách, skenování spektra při dané vlnové délce
           
 • stanovení anorganických iontů v roztocích

                

Univerzální rotorový rychlomlýnek (Pulverisette 14 classic line, fy Fritsch)

 
           

 • otáčky 6 – 20 tis. Ot/min
  
 • cyklonový separátor pro mletí malých množství vzorků s odsávacím systémem do skleněné láhve
      
 • síta o velikosti ok: 2,0 mm; 1,5mm; 0,5 mm; 0,2 mm; 0,12 mm; 0,08 mm
      
 • maximální mlecí množství 5 L/hod
          
 • Oblast použití:
 • měkké materiály jako jsou rostliny, dřevo, kořeny, listy, jehličí, koření, textilie,  chemikálie, potraviny, obilí, křída, uhlí, půda
 • středně tvrdé materiály jako farmaceutika, hnojivo, pelety, krmivo

                

Analytické váhy (OHAUS Pioneer PX Semi – Micro – 225 D)

 
        

 • váživost 82 g
         
 • dílek 0,000 01 g
      
 • opakovatelnost 0,000 02g
    
 • linearita vážení ±0,000 1g
     
 • komunikační rozhraní RS232, USB


                              

Přístroj pro stanovení minimální teploty vznícení rozvířeného uhelného prachu

 
 provádění zkoušek vznícení rozvířené prachu unášeného pulzem tlakového vzduchu skrz vyhřívanou keramickou pec.

                 

Přístroj pro stanovení teploty vznícení uhelného prachu

 
 stanovení minimální teploty povrchu, pokrytého hořlavým prachem, při které dochází ke vznícení prachu.

                

Halogenové sušící váhy KERN MLS

 

     
termogravimetrické stanovení vlhkosti paliv.

                

Laboratorní sušárna VENTICELL

 
 jde o teplotní skříň, určenou k rovnoměrnému temperování materiálu a stanovení vlhkosti paliv.

                

Měření bodu vzplanutí v otevřeném kelímku

 
           

stanovuje teplotu kapaliny, při které parciální tlak par kapaliny umožňuje vzplanutí iniciované cizím zdrojem nad volnou hladinou.

                

Měření bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku

 
        

stanovuje teplotu kapaliny, při které parciální tlak par kapaliny umožňuje vzplanutí iniciované cizím zdrojem v uzavřeném prostoru.

                              

Hydraulický laboratorní lis BSL

 


je určen pro zkoušky lisovatelnosti, soudržnosti, tvarové stálosti a pevnosti tuhých paliv.

               

Přístroj pro měření vznícení kapalin

 


pro měření bodu vznětlivosti kapalných látek, do teplot 600 °C

                

Přístroj pro měření teploty vznětlivosti pevných látek

 


prostředí elektricky otápěné keramické pícky s možností změn teplot je využito ke sledování vznícení pevných látek.

                             

Digitální rotační viskozimetr VISCO STAR plus

 


k měření cynické viskozity kapalin, jejichž střihové napětí závisí na rychlosti laminárního obtékání rotujícího disku ponořeného do této kapaliny.

                            

Příložný ultrazvukový průtokoměr Portaflow 330
 


 • Rozsah průtoku 0,1 m/s až 20 m/s obousměrný.
    
 • Přesnost měření
    ±3 % pro trubku 13 až 75 mm při průtoku > 0,2 m/s;
    ±0,5 % až ±2 % pro trubku > 75 mm při průtoku > 0,2 m/s.
         
 • Výstup 0/4 až 20 mA, RS 232, USB, pulsní.
           
 • Nabíjecí akumulátor s výdrží 20 hodin provozu na plné nabití.


                      

Nahoru