Témata bakalářských prácí na OEI pro ak. rok 2014 / 2015

Aktuální témata bakalářských prácí pro ak. rok 2014 / 2015 vedených na Odboru energetického inženýrství. Témata bakalářských prací budou průběžně aktualizována a doplňována. V případě, že máte zájem o jiné vlastní téma z oblasti energetiky, neváhejte nás kontaktovat.

Poslední aktualizace proběhla 30. 10. 2014 (9:55).

                 

OBECNÍ BAKALÁŘI

(Obor Strojní inženýrství)

Název práce

Vedoucí

Volné/Přiděleno

Anotace

Systém dlouhodobé akumulace ze solárních kolektorů a následné využití tepla  Kracík Přiděleno
Systém ukládá teplo v letních měsících ze solárních kolektorů do nádoby o velkém objemu. Toto teplot je následně v zímním období využíváno v tepelném čerpadle. (rešerše + základní návrh systému)
Tepelná čerpadla velkých výkonů Kracík Volné
Cílem je vhodně zvolit tepelné čerpadlo (více tepelných čerpadel) pro panelový dům či velký objekt. (rešerše + základní návrh)
Organický Rankinův Cyklus Kracík Volné
V tzv. ORC cyklu (Organický Rankinův Cyklus) je voda jako teplonosné médium nahrazena organickým médiem. Pracovní médium vykazuje vhodné termodynamické vlastnosti pro malá, necentrální zařízení vyrábějící elektrickou energii. Cílem práce je shrnout současný stav poznání a nové trendy v ČR i ve světě. (rešerše)
Posouzení investic do vytápění rodinného domu Baláš Volné
Na modelovém domě student posoudí efektivitu vybraných opatření ke snižování nákladů na vytápění rodinných domu.
Energetické využití biomasy Baláš Přiděleno
Student v rámci tématu provede rešerši způsobů využití biomasy pro získání tepla a elektrické energie.
Kotle pro vytápění rodinného domu Baláš Přiděleno
V rámci BP bude provedena analýza současného trhu s kotli pro rodinné domy. Bude proveden výpočet posouzení vhodnosti jednotlivých kotlů.
Hořáky na kapalná a plynná paliva Kracík Přiděleno
Cílem práce je popsat hořáky na kapalná a plynná paliv, technologie nutné pro jejich provoz a legislativní rámce, které musí splňovat (rešerše + základní návrh)
Břidlicový plyn Šnajdárek Přiděleno
Student provede rešerši současného stavu těžby břidlicového plynu a popíše vlastní technologii těžby.
Vysokoteplotní nástřiky lopatek plynových turbín Šnajdárek Přiděleno
Student provede rešerši současného vývoje nástřiků lopatek plynových turbín (TBC)
Analýza rizik akumulace energie Baláš Přiděleno
V současné době je velkým tématem ukládání přebytečné elektrické energie do jiných médií tak, aby byla snadno využitelná v případě potřeby. Práce bude obsahovat rešerši o možných systémech ukládání elektircké energie s důrazem na jejich rizika.
Energetická a ekologická strategie ČR Špiláček Přiděleno
Rešerše současného energetického stavu ČR a plánů ČR k dalšímu směrování výroby elektrické energie a jejich ohled na ekologickou zátěž.
Alternativní zdroje energie pro rodinný dům Špiláček Přiděleno
Rešerše a výpočet vhodných alternativních zdrojů energie a dalších technologií pro RD v porovnání s moderním kotlem.
Alternativní zdroje energie pro rodinný dům Špiláček Volné
Rešerše a výpočet vhodných alternativních zdrojů energie a dalších technologií pro RD v porovnání s moderním kotlem.
Oxycombustion Špiláček Volné
Rešerše technologie oxycombustion a jejich praktických aplikacích v současných projektech.
Maketa palivového proutku pro experimenty CHF Suk Volné
Rešerše, výpočet, výroba a měření makety palivového proutku tlakovodních reaktro PWR a VVER
Experimenty kritických tepelných toků za nízkých tlaků Suk Volné
Rešerše experimentů kritického tepelného toku do tlaku 15 bar (a) s vodou jako chladícím médiem. 
Vliv nestabilit na CHF Suk Volné
Rešerše a výpočet vlivu nestabilit na kritické tepelné toky na právě stavěné experimentální smyčce
Matematický model experimentální smyčky CHF Suk Volné
Tvorba matematického modelu přechodových stavů experimentální smyčky CHF v programu LabVIEW
Využití termické analýzy v energetice Moskalík Volné
Autor popíše metody termické analýzy a možnosti jejího využití v energetice. Laboratorně ověří metodu termogravimetrické analýzy pro konstrukční materiály používané v energetice. 
Energetické využívání odpadu Moskalík Volné
Cílem práce je provést obecnou rešerši zabývající se možnostmi druhotného využívání odpadů. Autor se seznámí se s problematikou hygienické likvidace komunálních odpadů a možnostmi jeho energetického využívání.
Teplárny na biomasu v ČR Štelcl volné
Práce bude popisovat základní principy kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy.Bude popsán vliv dotací (včetně nejnovějších změn) na ekonomiku provozu.
Měření prachových částic u kotlů na biomasu Štelcl volné
Cílem práce je zpracovat pracovní postup pro měření emisí TZL
Porovnání stanovení účinnosti kotle přímou a nepřímou metodou Lisý Volné
Cílem práce je provést obecnou rešerši zabývající způsoby stanovení účinnosti spalovacích zařízení a provést experimentální porovnání obou způsobů.
Provozní měření emisí TZL u biomasového kotle Lisý Volné
Cílem práce je provést řešerži o způsobech měření emisí TZL u biomasového kotle a provést experimentální měření na kotli
Vliv teploty sekundárního vzduchu na emise při spalování biomasy Lisý Volné
Cílem práce je provést obecnou rešerši o vlivu sekundárního vzduchu na spalování biomasy a provést exprimentální ověření vlivu teploty sekundárního vzduchu na podmínky spalování. 
Vliv vybraných parametrů paliva na provozní podmínky biomasového kotle Lisý Volné
Cílem práce je provést obecnou rešerši vlastnostech paliva z biomasy a jejich dopadu na její spalování a některé závěry ověřit experimentálně.
Moderní trendy ve vytápění RD Lisý Volné
Cílem práce je provést obecnou rešerši zabývající se možnostmi moderních způsobů vytápění RD a na modelovém domě provést základní porovnání několika navržených způsobů vytápění.
Konstrukce termoelektrického chladícího zařízení Brázdil Volné
Teoretická část práce rešerší na Peltierovy články, dosažitelné koeficienty COP, možné typy napájení (pulzními zdroji) a způsoby regulace. Praktická část: konstrukce chlazení (lednička). Vhodná základní znalost elektrotechniky, mcu (8-bit) a programování + angličtina.
Aplikace termoelektrických generátorů Brázdil Volné
Rešeršní práce možných aplikací termoelektrických generátorů jako autonomních zdrojů elektrické energie využívajících odpadního tepla. Vhodná znalost angličtiny (dostupné zdroje nejsou v češtině).
Měření parametrů termoelektrických modulů Brázdil Volné
V teoretické části popis jednotlivých měřících metod používaných pro zjišťování provozních parametrů termoelektrických modulů. V praktické části zapojení aparatury a měření termoelektrických modulů. Vhodná znalost angličtiny (dostupné zdroje nejsou v češtině). Práce by měla pomoci zlepšit stávající aparaturu a rozšířit ji o termovizní měření s termokamerou. 
Měření parametrů termoelektrického generátoru Brázdil Volné
V teoretické části popis termoelektrického generátoru, měřených veličin a způsobů jejich měření. V praktické části měření stávající generátoru umístěného v laboratořích. Práce bude sloužit jako podklad pro další vývoj termoelektrického zařízení.
Elektrostatické odlučovače Brázdil Volné
Práce bude sloužit jako podklad pro konstukci malého elektrostatického odlučovače. Čiště rešeršní práce zaměřená na popis principů elektrostatického odlučování, konstrukci odlučováků a výpočet jednotlivých parametrů odlučovače. Vhodná znalost angličtiny.
Zemní plyn Pospíšil Volné
Práce je zameřena na popis aktuálního stavu problematiky zásobování ČR zemním plynem, akumulací zemného plynu na našem území a s alternativními možnostmi náhrady zemního plynu.
Vírová trubice v chladicí technice Pospíšil Volné
Práce je zaměřena na termodynamicky zajímavý prvek - vírovou trubici. Konkrétně bude pozornost věnována možnostem náhrady expenzního ventilu v chladicím oběhu vírovou trubicí. Toto řešení je popsáno v řadě časopiseckých příspěvků a v omezeném počtu záznamů experimentů. V rámci práce bude po teoretické stránce rozebrán princip tepelné trubice a zhodnoceny přínosy využití tepelné trubice v jednoduchém kompresorovém chladicím oběhu. 

 Modelování proudění vzduchu ve spalovací komoře

Špiláček Přiděleno
 
 Ověření vlastností ventilátorů Kracík Volné
 Cílem bakalářské práce bude experimentálně stanovit charakteristiky ventilátorů a porovnat je mezi sebou.
 Turbodmychadla Kracík   Přiděleno
 

       

PROFESNÍ BAKALÁŘI

(Obor  Energetika, procesy a ekologie)

Název práce

Vedoucí

Volné/Přiděleno

Anotace

1 st. parní turbíny Kracík Volné
Cílem práce je provést základní termodynamický a geometrický návrh jednostupňové parní turbíny, která nahradí redukčně chladící stanici. 
Posouzení investic do vytápění rodinného domu Baláš Volné
Na modelovém domě student posoudí efektivitu vybraných opatření ke snižování nákladů na vytápění rodinných domů.
Kotle pro vytápění rodinného domu Baláš Volné
V rámci BP bude provedena analýza současného trhu s kotli pro rodinné domy. Bude proveden výpočet posouzení vhodnosti jednotlivých kotlů.
Návrh výměníku tepla Baláš Přiděleno
Bude proveden výpočet plášťového výměníku tepla pro předehřev spalovacího vzduchu odpadním teplem.
Optimalizace tloušťky zateplení RD Baláš Volné
 
Hořáky na kapalná a plynná paliva Kracík Přiděleno
Cílem práce je popsat hořáky na kapalná a plynná paliv, technologie nutné pro jejich provoz a legislativní rámce, které musí splňovat (rešerše + základní návrh)
Start-up (najíždění) parní turbíny Šnajdárek Přiděleno
Student provede rešerši a popis najíždění parních turbín a vliv najížděcích parametrů na tepelné namáhání rotoru, skříně a hrdel.
Vírová (Hilshova-Ranqueho) trubice Šnajdárek Přiděleno
Rešerše principu vírové trubice (upravuje stlačený vzduch o teplotě 20 °C a tlaku 6.9 bar do dvou vzduchových proudů - jeden horký až +100°C a druhý studený až -46 °C). Provedení experimentálního měření s rýznými modifikacemi s následnou analýzou dat.
Analýza rizik akumulace energie Baláš Volné

V současné době je velkým tématem ukládání přebytečné elektrické energie do jiných médií tak, aby byla snadno využitelná v případě potřeby. Práce bude obsahovat rešerši o možných systémech ukládání elektrické energie s důrazem na jejich rizika.

Přepočet kotle ZKG pro technologii oxycombustion Špiláček Volné
Stechiometrický výpočet množství spalovacího plynu při obohacení spalovacího vzduchu kyslíkem a následné praktické zkoušky.
Využití termické analýzy v energetice Moskalík Volné
Autor popíše metody termické analýzy a možnosti jejího využití v energetice. Laboratorně ověří metodu termogravimetrické analýzy pro konstrukční materiály používané v energetice. 
Analýza paliv pomocí termogravimetrie Moskalík Volné
Autor popíše metody termické analýzy a možnosti jejího využití při stanovování vlastností paliv. Laboratorně ověří metodu termogravimetrické analýzy pro zvolené vzorky paliv. 
Stanovování teploty tavení popelovin Moskalík Volné
Autor se seznámí s laboratorními metodami měření teploty tavení popelovin. Bude provedeno laboratorní ozkoušení měřících metod s možností porovnání optických metod a metod termické analýzy. 
Energetické využívání odpadu Moskalík Volné
Cílem práce je provést obecnou rešerši zabývající se možnostmi druhotného využívání odpadů. Autor se seznámí se s problematikou hygienické likvidace komunálních odpadů a možnostmi jeho energetického využívání.
Měření prachových částic Štelcl volné
Cílem práce je popis pracovního postupu měření TZL včetně experimentálního ověření na zkušebně
Optimalizace kotle na biomasu Štelcl volné
Práce se bude zabývat optimalizací účinnosti a emisí domovního kotle na biomasu. Součástí bude i experimentální ověření na zkušebně
Porovnání stanovení účinnosti kotle přímou a nepřímou metodou Lisý Volné
Cílem práce je provést obecnou rešerši zabývající způsoby stanovení účinnosti spalovacích zařízení a provést experimentální porovnání obou způsobů.
Provozní měření emisí TZL u biomasového kotle Lisý Volné
Cílem práce je provést řešerži o způsobech měření emisí TZL u biomasového kotle a provést experimentální měření na kotli
Vliv teploty sekundárního vzduchu na emise při spalování biomasy Lisý Přiděleno
Cílem práce je provést obecnou rešerši o vlivu sekundárního vzduchu na spalování biomasy a provést exprimentální ověření vlivu teploty sekundárního vzduchu na podmínky spalování. 
Vliv vybraných parametrů paliva na provozní podmínky biomasového kotle Lisý Přiděleno
Cílem práce je provést obecnou rešerši vlastnostech paliva z biomasy a jejich dopadu na její spalování a některé závěry ověřit experimentálně.
Ověření vlastností ventilátorů Kracík Volné
Cílem bakalářské práce bude experimentálně stanovit charakteristiky ventilátorů a porovnat je mezi sebou.
Konstrukce termoelektrického chladícího zařízení Brázdil Volné
Teoretická část práce rešerší na Peltierovy články, dosažitelné koeficienty COP, možné typy napájení (pulzními zdroji) a způsoby regulace. Praktická část: konstrukce chlazení (lednička). Vhodná základní znalost elektrotechniky, mcu (8-bit) a programování + angličtina
Aplikace termoelektrických generátorů Brázdil Volné
Rešeršní práce možných aplikací termoelektrických generátorů jako autonomních zdrojů elektrické energie využívajících odpadního tepla. Vhodná znalost angličtiny (dostupné zdroje nejsou většinou v češtině)
Měření parametrů termoelektrických modulů Brázdil Volné
V teoretické části popis jednotlivých měřících metod používaných pro zjišťování provozních parametrů termoelektrických modulů. V praktické části zapojení aparatury a měření termoelektrických modulů. Vhodná znalost angličtiny (dostupné zdroje nejsou v češtině). Práce by měla pomoci zlepšit stávající aparaturu a rozšířit ji o termovizní měření s termokamerou. 
Měření parametrů termoelektrického generátoru Brázdil Volné
V teoretické části popis termoelektrického generátoru, měřených veličin a způsobů jejich měření. V praktické části měření stávající generátoru umístěného v laboratořích. Práce bude sloužit jako podklad pro další vývoj termoelektrického zařízení.
Elektrostatické odlučovače Brázdil Volné
Práce bude sloužit jako podklad pro konstukci malého elektrostatického odlučovače. Čiště rešeršní práce zaměřená na popis principů elektrostatického odlučování, konstrukci odlučováků a výpočet jednotlivých parametrů odlučovače. Vhodná znalost angličtiny.
Plynová tepelná čerpadla Pospíšil Volné

Práce bude věnována tepelným čerpadlům poháněným tepelným motorem na zemné plyn. Hlavní cíl práce je porovnat 3 známá principielní provedení tepelných čepradel a srovnat jejich provozní parametry za stejných podmínek.

 Ekonomické posouzení projektu

Baláš

 Volné

Cílem práce bude stručné ekonomické posouzení projektu při výměně zdroje tepla bytového domu. Budou zváženy a vyčísleny různé varianty a vybrána ta optimální.

 Vyvažování rotorů parních turbín Kracík Přiděleno
 

                 

&source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru