Témata bakalářských prácí na OEI pro ak. rok 2015 / 2016

Aktuální témata bakalářských prácí pro ak. rok 2015 / 2016 vedených na Odboru energetického inženýrství.

  • Témata bakalářských prací budou průběžně aktualizována a doplňována.
  • V případě, že máte zájem o jiné vlastní téma z oblasti energetiky, neváhejte nás kontaktovat
  • Poslední aktualizace na webu proběhla 6. 10. 2014 (11:30).

      

OBECNÍ BAKALÁŘI (Obor Strojní inženýrství)

Název práce

Vedoucí

Volné/Přiděleno

Anotace

Stanovení charakteristiky ventilátoru Kracík  
Cílem práce bude experimentálně stanovit charakteristiky ventilátoru, který je využíván například pro dopravu vzduchu do kotle a pomocí reverzního postupu navrhnout úpravy daného ventilátoru
Ztráty sáláním na kotli Kracík  
Cílem práce bude stanovit na vybrané ploše kotle ztrátu sáláním tepla do okolí s pomocí experimentů, u kterých bude mimo jiné využita i termovizní kamera. Hlavní část práce bude věnována navrhu modelu pro zpracování experimentálních výsledků.
Kotle na pevná paliva Baláš  
Cílem práce je posouzení vhodnosti použití různých typů kotlů na tuhá paliva pro domovní vytápění.
Opatření pro úspory energie pro vytápění RD Baláš  
Cílem práce je návrh opatření pro úsporu tepelné energie potřebné pro vytápění rodinného domu.
Kotle na biomasu Baláš  
Cílem práce je porovnání vybraných typů kotlů na biomasu pro vytápění větších objektů.
Energetické využití biomasy Baláš  
Cílem bakalářské práce je posouzení možností využití biomasy pro výrobu tepelné energie.
Energetické využití biomasy Baláš  
Cílem bakalářské práce je posouzení možností využití biomasy pro výrobu elektrické energie.
Měření parametrů termoelektrického generátoru Brázdil  
Cílem je změřit parametry experimentálního termoelektrického generátoru (nízké napětí, do 30V), který využívá odpadního tepla spalin automatického teplovodního kotle na pelety. V teoretické části práce popis měřící metody a zjišťovaných parametrů. V praktické části měření zatěžovacích charakteristik zdroje při různém výkonu tohoto kotle.
Měření parametrů termoelektrických modulů Brázdil  
Na ústavu je malá měřicí aparatura, pomocí které je možné měřit parametry termoelektrických modulů. Aparaturu je potřeba rozšířit o termovizní měření a měření impedance.Cílem práce je změřit parametry vybraných termoelektrických modulů.
Konstrukce pojezdu pro termovizní kameru a termovizní měření Brázdil  
Cílem práce je navrhnout (v Inventoru) a sestavit mechanickou konstrukci pojezdu s motory pro termovizní kameru FLIR SC660 s makroobjektivem, který bude umožňovat pohyb kamery ve 2D nebo 3D v řádu mm až cm.
Konstrukce termoelektrického chladícího zařízení Brázdil  
Cílem práce je navrhnout a sestrojit funkční termoelektrickou mini-ledničku (RedBull). Práce z části rešerší (Peltierovy články, koeficient COP, způsob napájení a regulace). V praktické části návrh dílů a sestavy v Inventoru. Pro praktickou část je ideální mít alespoň základní znalost elektrotechniky, arduina (8-bit) nebo programování (visual, wiring nebo cokoliv jiného).
Nestability dvoufázového proudění Suk  
Při dvoufázovém proudění se můžeme setkat s dynamickými a statickými nestabilitami ovlivňující vznik kritických tepelných toků. V první části práce se student zaměří na základní popis jednotlivých nestabilit a jejich fyzikální podstatu. Druhá část se bude zabývat matematickým modelem tlakové ztráty dvoufázového proudění v reálném zařízení a verifikací modelu s experimentálními daty.
Modifikace povrchu trubek z nerezové oceli a zirkonia k zvýšení smáčivosti Suk  
Práce se zaměří na identifikaci výrobních procesů aplikovatelných pro zvýšení smáčivosti trubek pokrýtí jaderného paliva. Hlavním úkolem je nalezení firem a institucí schopných potenciálně vhodnou metodu zvýšení smáčenlivosti provést na dodaných trubkách.
Experimenty kritického tepelného toku za nízkých tlaků Suk  
Práce se bude zabývat zpracování přehledu experimentů kritických tepelných toků s vodou jako pracovním médiem na hladkých i modifikovaných površích trubek při nízkých tlacích od 80 kPa(a) do 1500kPa(a).
Posouzení investic do vytápění rodinného domu Baláš  
Na modelovém domě student posoudí efektivitu vybraných opatření ke snižování nákladů na vytápění rodinných domů.
Modelování proudění v komoře biomasového kotle Špiláček  
Cílem práce je provést matematickou simulaci proudění v komoře biomasového kotle se zaměřením na smísení spalovacího vzduchu a prchavé hořlaviny.
Alternativní zdroje energie pro rodinné domy Špiláček  
(není třeba vlastní rodinný dům)
Potenciál využití čištění bioplynu na úroveň zemního plynu v ČR Lisý  
Cílem bakalářské práce bude vyhodnocení potenciálu využití vyčištěného bioplynu na úroveň zemního plynu pro pohon vozidel a pro vtláčení do sítí zemního plynu. Úvod bude zaměřen na typy bioplynu a současné dostupné technologie čištění bioplynu. Dále se provede analýza stávajících zdrojů bioplynu v ČR a stanovení celkového technického potenciálu pro technologii čištění bioplynu. Závěr práce bude zaměřen na technicko – ekonomické posouzení vybrané technologie čištění bioplynu a legislativní podmínky provozu.
Optimalizace a inovace ve vytápění RD Lisý  
Cílem práce bude rešerže moderních způsobů vytápění rodinných domů a následný modelový výpočet pro vybraný objekt.
Kritické tepelné toky při varu nanokapalin Suk  
Rozpuštěním malého množství nanoprášků v kapalině vzniká tzv. nanokapalina. Při varu takovéto kapaliny vzniká zajímavá textura na varném povrchu, která ovlivňuje kritické tepelné toky. První část práce bude obsahovat rešerši kritických tepelných toků v nanokapalině. Druhá část práce bude zaměřena na stavbu malého experimentálního zařízení pro var ve velkém objemu, které bude sloužit k přípravě vzorků pro experimentální smyčku konvektivního varu.
Stanovení charakteristiky dávkování paliva u biomasového kotle Lisý  
Stanovení vlivu nehomogenity paliva a vlastností dopravníku paliva na stabilitu dodávek paliva do kotle.
Degradace biomasových paliv během skládkování Lisý  
Stanovení časové degradace štěpky na skládce paliva. Rešerže a následné experimentáln stanovení časové závislosti degradace paliva vlivem okolních podmínek.
Stanovení vlastností paliv z agropelet Lisý  
Cílem práce bude stanovit základní palivové charakteristiky paliva z agropelet a porovnání výsledků s publikovanými výsledky.
Stanovení palivových vlastností tuhých alternativních paliv Lisý  
Cílem práce bude stanovit základní palivové charakteristiky paliva z tzv. energetických kompostů a fermentačních zbytků a porovnání výsledků s publikovanými výsledky.
Optimalizace způsobu vytápění bytového domu Lisý  
Možnosti vytápění bytového domu v Brně a porovnání dostupných variant
Optimalizace řízení experimentální smyčky kritických tepelných toků Suk  
Předmětem práce bude optimalizace spínání SSRelé elektrického ohříváku s důrazem na dlouhou životnost a optimalizace talkování kompenzátoru objemu dusíkem s důrazem na úsporu dusíku a predikci provozních stavů. Výsledky práce budou aplikovány do prostředí LabView.
Odlučování emisí TZL při spalování biomasy Lisý  
Cílem práce bude rešeržní část popisující charakteristické vlastnosti emisí TZL při spalování biomasy a rešerže možností odlučování TZL. Práce bude doplněna o porovnání s výsledky analýz konkrétních vzorků prachových emisí.
Aplikace zplyňovacích technologií v ČR a ve světě Lisý  
Rešerže využívání zplyňovacích technologií pro kogeneraci.
CFD proudění ve voštinových těsněních s experimentálním ověřením Šnajdárek  
Student provede sérii numerických výpočtů výpočtů v návaznosti na předchozí výzkum proudění v labyrintových těsněních. Provede modifikaci modelu na voštinový segment. Provede dílčí část experimentů na již vytvořeném stendu, pro získání reaálných dat pro posouzení výsledků numerického modelu.
Vírová - Ranque-Hilshova trubice Šnajdárek  
Vírová trubice využívá dosud zcela nevysvětlenému jevu separace studeného a horkého proudu pomocí stlačeného vzduchu. Student provede krátkou rešerši optimalizace vstupní dýzy. Pomocí 3D tisku navrhne vlastní rozváděcí dýzu a provede měření teploty a rychlosti proudu jako dílčí část výzkumu.
Měření přestupu tepla pomocí tekutých krystalů Šnajdárek  
Bude provedena rešerše měření přestupu tepla (teploty) pomocí tekutých krystalů. Na již ytvořeném měřicím stendu bude provedeno měření. Student sestaví metodu vyhodnocení pomocí analýzy obrazu
Výpočet tlakové nádoby dle ČSN EN 13445 Suk  
Student provede přehledný výpočet tlakové nádoby v programu MatCad a vypracuje potřebnou dokumentaci k certifikaci CE podle platných norem EU. Záměrem je vyprodukovat použitelný vzor pevnostního výpočtu a přehled potřebných dokumentů k úspěšné certifikaci vybraného zařízení.
Možnosti zvyšování účinnosti elektrolýzy Poláčik  
Cílem práce je popsat současný stav výroby vodíku, se zaměřením se na elektrolýzu, naznačit možnosti zvyšovaní účinnosti elektrolýzy a navrhnut aplikaci v energetickém průmyslu.
Palivový článok pre akumuláciu elektrickej energie Poláčik  
Cieľom práce je popísať systém akumulácie elektrickej energie do vodíku. Ďalej popísať funkciu a využitie palivového článku v tomto systéme.
Využití stlačeného zemního plynu Pospíšil  
V rámci práce bude zpracován přehled využití CNG (stlačeného zemního plynu) v dopravě, kogeneraci a ostrovních plynofikovaných sítích.
Akumulace energie do výhřevných plynů Pospíšil  
Práce bude zaměřena na rešeršní zpracování postupů pro uchování elektrické energie ve výhřevných energetických plyne. Jako hlaví plyn bude uvážen vodík, u kterého budou popsány možné způsoby výroby, akumulace a využití.

       

PROFESNÍ BAKALÁŘI (Obor Energetika, procesy a ekologie)

Název práce

Vedoucí

Volné/Přiděleno

Anotace

Stanovení charakteristiky ventilátoru Kracík  
Cílem práce bude experimentálně stanovit charakteristiky ventilátoru, který je využíván například pro dopravu vzduchu do kotle a pomocí reverzního postupu navrhnout úpravy daného ventilátoru
Ztráty sáláním na kotli Kracík  
Cílem práce bude stanovit na vybrané ploše kotle ztrátu sáláním tepla do okolí s pomocí experimentů, u kterých bude mimo jiné využita i termovizní kamera. Hlavní část práce bude věnována navrhu modelu pro zpracování experimentálních výsledků.
Návrh jednostupňové parní turbíny Kracík  
Cílem práce bude navrhnout jednostupňovou parní turbínu.
Návrh výměníku tepla Baláš  
Cílem bakalářské práce je návrh tepelného výměníku voda-voda pro předehřev vratné vody kotle.
Kotle na pevná paliva Baláš  
Cílem práce je posouzení vhodnosti použití různých typů kotlů na tuhá paliva pro domovní vytápění.
Opatření pro úspory energie pro vytápění RD Baláš  
Cílem práce je návrh opatření pro úsporu tepelné energie potřebné pro vytápění rodinného domu.
Kotle na biomasu Baláš  
Cílem práce je porovnání vybraných typů kotlů na biomasu pro vytápění větších objektů.
Měření parametrů termoelektrického generátoru Brázdil  
Cílem je změřit parametry experimentálního termoelektrického generátoru (nízké napětí, do 30V), který využívá odpadního tepla spalin automatického teplovodního kotle na pelety. V teoretické části práce popis měřící metody a zjišťovaných parametrů. V praktické části měření zatěžovacích charakteristik zdroje při různém výkonu tohoto kotle.
Měření parametrů termoelektrických modulů Brázdil  
Na ústavu je malá měřicí aparatura, pomocí které je možné měřit parametry termoelektrických modulů. Aparaturu je potřeba rozšířit o termovizní měření a měření impedance.Cílem práce je změřit parametry vybraných termoelektrických modulů.
Konstrukce pojezdu pro termovizní kameru a termovizní měření Brázdil  
Cílem práce je navrhnout (v Inventoru) a sestavit mechanickou konstrukci pojezdu s motory pro termovizní kameru FLIR SC660 s makroobjektivem, který bude umožňovat pohyb kamery ve 2D nebo 3D v řádu mm až cm.
Konstrukce termoelektrického chladícího zařízení Brázdil  
Cílem práce je navrhnout a sestrojit funkční termoelektrickou mini-ledničku (RedBull). Práce z části rešerší (Peltierovy články, koeficient COP, způsob napájení a regulace). V praktické části návrh dílů a sestavy v Inventoru. Pro praktickou část je ideální mít alespoň základní znalost elektrotechniky, arduina (8-bit) nebo programování (visual, wiring nebo cokoliv jiného).
Posouzení investic do vytápění rodinného domu Baláš  
Na modelovém domě student posoudí efektivitu vybraných opatření ke snižování nákladů na vytápění rodinných domů.
Potenciál využití čištění bioplynu na úroveň zemního plynu v ČR Lisý  
Cílem bakalářské práce bude vyhodnocení potenciálu využití vyčištěného bioplynu na úroveň zemního plynu pro pohon vozidel a pro vtláčení do sítí zemního plynu. Úvod bude zaměřen na typy bioplynu a současné dostupné technologie čištění bioplynu. Dále se provede analýza stávajících zdrojů bioplynu v ČR a stanovení celkového technického potenciálu pro technologii čištění bioplynu. Závěr práce bude zaměřen na technicko – ekonomické posouzení vybrané technologie čištění bioplynu a legislativní podmínky provozu.
Stanovení vlastností paliv z agropelet Lisý  
Cílem práce bude stanovit základní palivové charakteristiky paliva z agropelet a porovnání výsledků s publikovanými výsledky.
Stanovení palivových vlastností tuhých alternativních paliv Lisý  
Cílem práce bude stanovit základní palivové charakteristiky paliva z tzv. energetických kompostů a fermentačních zbytků a porovnání výsledků s publikovanými výsledky.
Modelování proudění v komoře biomasového kotle Špiláček  
Cílem práce je provést matematickou simulaci proudění v komoře biomasového kotle se zaměřením na smísení spalovacího vzduchu a prchavé hořlaviny.
Degradace biomasových paliv během skládkování Lisý  
Stanovení časové degradace štěpky na skládce paliva. Rešerže a následné experimentáln stanovení časové závislosti degradace paliva vlivem okolních podmínek.
Stanovení charakteristiky dávkování paliva u biomasového kotle Lisý  
Stanovení vlivu nehomogenity paliva a vlastností dopravníku paliva na stabilitu dodávek paliva do kotle.
Optimalizace způsobu vytápění bytového domu Lisý  
Možnosti vytápění bytového domu v Brně a porovnání dostupných variant
Odlučování emisí TZL při spalování biomasy Lisý  
Cílem práce bude rešeržní část popisující charakteristické vlastnosti emisí TZL při spalování biomasy a rešerže možností odlučování TZL. Práce bude doplněna o analýzy konkrétních vzorků prachových emisí a základní ideový návrh odlučovače.
Nestability dvoufázového proudění Suk  
Při dvoufázovém proudění se můžeme setkat s dynamickými a statickými nestabilitami ovlivňující vznik kritických tepelných toků. V první části práce se student zaměří na základní popis jednotlivých nestabilit a jejich fyzikální podstatu. Druhá část se bude zabývat matematickým modelem tlakové ztráty dvoufázového proudění v reálném zařízení a verifikací modelu s experimentálními daty.
Kritické tepelné toky při varu nanokapalin Suk  
Rozpuštěním malého množství nanoprášků v kapalině vzniká tzv. nanokapalina. Při varu takovéto kapaliny vzniká zajímavá textura na varném povrchu, která ovlivňuje kritické tepelné toky. První část práce bude obsahovat rešerši kritických tepelných toků v nanokapalině. Druhá část práce bude zaměřena na stavbu malého experimentálního zařízení pro var ve velkém objemu, které bude sloužit k přípravě vzorků pro experimentální smyčku konvektivního varu.
Současný stav jaderné energetiky v Číně Šnajdárek  
Rešerše současného stavu jaderné energetiky v Číně se zaměřením na podíl v celkové výrobě, parametrech přenosové sítě a možností výstavby reaktorů IV. generace
Měření přestupu tepla pomocí tekutých krystalů Šnajdárek  
Bude provedena rešerše měření přestupu tepla (teploty) pomocí tekutých krystalů. Na vytvořeném měřicím stendu bude provedeno měření. Student sestaví metodu vyhodnocení pomocí analýzy obrazu.
Vírová - Ranque-Hilshova trubice Šnajdárek  
Vírová trubice využívá dosud zcela nevysvětlenému jevu separace studeného a horkého proudu pomocí stlačeného vzduchu. Student provede krátkou rešerši optimalizace vstupní dýzy. Pomocí 3D tisku navrhne vlastní rozváděcí dýzu a provede měření teploty a rychlosti proudu jako dílčí část výzkumu.
CFD proudění ve voštinových těsněních s experimentálním ověřením Šnajdárek  
Student provede sérii numerických výpočtů výpočtů v návaznosti na předchozí výzkum proudění v labyrintových těsněních. Provede modifikaci modelu na voštinový segment. Provede dílčí část experimentů na již vytvořeném stendu, pro získání reaálných dat pro posouzení výsledků numerického modelu.
TGA analýza vybraných paliv Šnajdárek  
Student provede sérii měření paliv (zejména dřeva) pomocí termogravimetrické analýzy. Cílem je vytvoření databáze vlastností, kde lze stanovit jednotlivé fáze degradace (heření) v závislosti na teplotě.
Výpočet tlakové nádoby dle ČSN EN 13445 Suk  
Student provede přehledný výpočet tlakové nádoby v programu MatCad a vypracuje potřebnou dokumentaci k certifikaci CE podle platných norem EU. Záměrem je vyprodukovat použitelný vzor pevnostního výpočtu a přehled potřebných dokumentů k úspěšné certifikaci vybraného zařízení.
Stanovenie účinnosti výroby vodíka elektrolýzou Poláčik  
V teoretickej časti študent popíše výrobu vodíka rôznymi technológiami a porovná účinnosti jednotlivých spôsobov. Následne prakticky zmeria účinnosť výroby vodíka elektrolýzou.
Ostrovný systém ukladania elektrickej energie do vodíku. Poláčik  
Študent popíše princíp fungovania ostrovného systému a zanalyzuje „uskladnenie“ prebytočnej elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov (fotovoltaika, veterná turbína) do vodíku. V praktickej časti navrhne ostrovný systém pre domácnosť.
Nízkoenergetická lednička Pospíšil  
V rámci práce bude proveden návrh doplnění oběhu ledničky o teplné trubice zajišťující vychlazování ledničky z exteriéru v období s nízkými teplotami venkovního vzduchu.
Ekonomická návratnost kondenzačních kotlů Pospíšil  
Práce je zaměřena na realistické hodnocení ekonomiky kondenzačních kotlů v porovnání s běžným plynovým kotlem a dalšími zdroji tepla.

            

           

                   

              

Nahoru