Výsledky výzkumu

 • Metodický pokyn ke snižování prašnosti z dopravy
 • Absorbér se zatopeným vertikálním výparníkem
 • Zkušební zařízení pro hodnocení skrápěných trubkových svazků
 • Solární chladicí jednotka s jednostupňovým absorpčním oběhem LiBr-H2O - ALPHA I
 • Pístový parní motor
 • Automatický kotel se zásobníkem o výkonu 100 kW pro ekologické spalování biomasy
 • Automatický kotel se zásobníkem o výkonu 150 kW pro ekologické spalování biomasy
 • Termoelektrický generátor pro využití tepelné energie spalin kotlů malých výkonů
 • Podtlaková zkušební komora pro hodnocení přestupu tepla na skrápěných trubkových svazcích v hlubokém podtlaku 
 • Krbová vložka s termoelektrickým generátorem
 • Experimentální zařízení pro hodnocení skrápěných trubkových svazků
 • Zkušební stend pro měření proudění a přestupu tepla v labyrintových ucpávkách
 • Spalinovod s řízeným dělením proudu spalin pro parní kotel s předřazenou spalovací turbínou
 • Statický stend pro analýzu proudění v labyrintovém těsnění
 • Systém měření a vyhodnocení krouticího momentu a napjatosti svorníku přírubového spoje
 • Solární receiver s optimalizovanou tlakovou ztrátou

               

Registrační číslo: RIV/00216305:26210/09:PR23572
Název: Metodický pokyn ke snižování prašnosti z dopravy
Garant výsledku: Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Autoři: Adamec Vladimír, doc. Ing., CSc.
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Ličbinský Roman, Mgr.
Huzlík Jiří, RNDr.
Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc.
Typ: Certifikovaná metodika
Rok vydání: 28. 1. 2009
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Centrum dopravního výzkumu Brno, v.v.i.
Abstrakt: Metodický pokyn byl vypracován jako reakce na řadu odborných studií, které ve svých závěrech jednoznačně prokazují spojitost mezi znečištěním ovzduší pevnými částicemi, jejichž významným zdrojem je i doprava, a výskytem respiračních a kardiovaskulárních onemocnění vedoucích až k případům úmrtí. Nejvíce ohroženou skupinou jsou obyvatelé žijící v blízkosti silničních komunikací se zvýšenou intenzitou dopravy. Tento metodický pokyn, jako první ucelený dokument, přispívá ke snižování negativních vlivů těchto částic, zejména v různých typech obytné zástavby.
Projekt: 1F54H/098/520 - Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší  suspendovanými částicemi
Přílohy: popis

                      

Registrační číslo: RIV/00216305:26210/09:PR24152
Název: Absorbér se zatopeným vertikálním výparníkem
Garant výsledku: Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Autoři: Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Tomášek Albert
Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Chroboczek Libor, Ing.
Fortelný Zdeněk, Ing.
Typ: Prototyp
Rok vydání: 10. 9. 2009
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně; ATOMA - Tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno
Abstrakt: Absorbér s integrovaným výparníkem pro absorpční oběh pracující s dvojicí LiBr-H2O. Absorbér válcového tvaru pracující v hlubokém podtlaku. Absorbční část trubkových svazků využívá cirkulujícího módu pracovního roztoku. Výparníková část pracuje v necirkulujícím módu se systémem ponořených výparníkových trubek zatopených gravitací řízeným proudem chaldiva.
Projekt: Výzkum a vývoj solární chladící jednotky využívající tepelnou energii zachycenou solárními kolektory k výrobě chladu pro klimatizační jednotky
Přílohy: Popis

                   

Registrační číslo: RIV/00216305:26210/09:PR24159
Název: Zkušební zařízení pro hodnocení skrápěných trubkových svazků
Garant výsledku: Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Autoři: Chroboczek Libor, Ing.
Fortelný Zdeněk, Ing.
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Typ: Funkční vzorek
Rok vydání: 15. 12. 2009
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Zkušební zařízení pro testování smočení trubkových svazků a stanovení součinitele přestupu tepla na skrápěném  výměníku. 
Projekt: MSM0021630502 - Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy;
FI-IM4/059 - Výzkum a vývoj solární chladící jednotky využívající tepelnou energii zachycenou solárními kolektory k výrobě chladu pro klimatizační jednotky
Přílohy: Popis

                 

Registrační číslo: RIV/00216305:26210/10:PR24151
Název: Solární chladicí jednotka s jednostupňovým absorpčním oběhem LiBr-H2O - ALPHA I
Garant výsledku: Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Autoři: Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Skála Zdeněk, doc., Ing., CSc.
Tomášek Albert
Typ: Prototyp
Rok vydání: 15. 12. 2010
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně; ATOMA - Tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno
Abstrakt: Jednostupňová absorpční jednotka využívající pracovní dvojici LiBr-H2O. Pracovní oběh poháněn nízkoteplotním zdrojem do 100 °C 
Projekt: FI-IM4/059 - Výzkum a vývoj solární chladící jednotky využívající tepelnou energii zachycenou solárními kolektory k výrobě chladu pro klimatizační jednotky.
Přílohy:  Popis

                

Registrační číslo:  
Název: Pístový parní motor
Garant výsledku: Škorpík Jiří, Ing., Ph.D.
Autoři: Škorpík Jiří, Ing., Ph.D.
Šen Hugo, Ing.
Fiedler Jan, doc. Ing., Dr.
Typ: Prototyp
Rok vydání: 2009
Instituce: Tenza, a.s., Svatopetrská 7, 617 00 Brno
Abstrakt: Prototyp pístového parního motoru pro pohon el. generátoru. Prototyp je charakteristický malým průtokem páry a vysokými otáčkami. Jedná se o experimentální zařízení, které slouží k ověření výpočtu a získání zkušeností s provozem před uvedením motoru do výroby.
Projekt: Výzkum a vývoj pístového parního motoru a jeho příslušenství, ev. č. FT-TA4/092
Přílohy: Popis

                

Registrační číslo:  
Název: Automatický kotel se zásobníkem o výkonu 100 kW pro ekologické spalování biomasy
Garant výsledku: Skála Zdeněk, doc. Ing., CSC.
Autoři: Skála Zdeněk, doc. Ing., CSC.
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Tomášek Albert, Ing.
Typ: prototyp
Rok vydání: 31. 12. 2010
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, ing. Albert Tomášek - ATOMA
Abstrakt: Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kW se zásobníky paliva, který umožní ekologické spalování paliva z obnovitelných zdrojů energie, biomasy zvláště dlouhé štěpky a fytomasy. Při návrhu a vlastní výrobě prototypů této výkonové řady automatických kotlů bylo zabezpečeno kromě spolehlivé funkčnosti těchto kotlů také dosažení co nejvyšší účinnosti na co nejnižší produkce emisí. Pro splnění těchto požadavků bylo nutno při řešení tohoto projektu použít regulačních prvků se zpětnými vazbami a mnoho čidel a snímačů pro zajištění potřebných informací pro řídící modul těchto prototypů automatických kotlů.
Projekt: FT-TA4/027 - Výzkum a vývoj automatických kotlů se zásobníkem pro ekologické spalování obnovitelných zdrojů energie - biomasy, zvláště dlouhé štěpky a fytomasy
Přílohy: PopisRegistrační číslo:  
Název: Automatický kotel se zásobníkem o výkonu 150 kW pro ekologické spalování biomasy
Garant výsledku: Skála Zdeněk, doc. Ing., CSC.
Autoři: Skála Zdeněk, doc. Ing., CSC.
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Tomášek Albert, Ing.
Typ: prototyp
Rok vydání: 30.3.2011 
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, ing. Albert Tomášek - ATOMA
Abstrakt: Prototyp automatického kotle o výkonu 150 kW se zásobníky paliva, který umožní ekologické spalování paliva z obnovitelných zdrojů energie, biomasy zvláště dlouhé štěpky a fytomasy. Při návrhu a vlastní výrobě prototypů této výkonové řady automatických kotlů bylo zabezpečeno kromě spolehlivé funkčnosti těchto kotlů také dosažení co nejvyšší účinnosti na co nejnižší produkce emisí. Pro splnění těchto požadavků bylo nutno při řešení tohoto projektu použít regulačních prvků se zpětnými vazbami a mnoho čidel a snímačů pro zajištění potřebných informací pro řídící modul těchto prototypů automatických kotlů.
Projekt: FT-TA4/027 - Výzkum a vývoj automatických kotlů se zásobníkem pro ekologické spalování obnovitelných zdrojů energie - biomasy, zvláště dlouhé štěpky a fytomasy
Přílohy: PopisRegistrační číslo:  
Název: Termoelektrický generátor pro využití tepelné energie spalin kotlů malých výkonů
Garant výsledku: Jiří Pospíšil doc. Ing., Ph.D.
Autoři: Marian Brázdil, Ing.
Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Typ: funkční vzorek
Rok vydání: 2012
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Zdrojem tepla pro termoelektrický generátor je teplo spalin odcházejících z automatického teplovodního kotle Verner A251.1 o výkonu 25 kW spalující dřevní peletky.  Generátor se skládá ze dvou přírub a vlastního těla generátoru tvořeného segmentem (příp. segmenty) s termoelektrickými moduly a jejich chlazením. Segmentová konstrukce umožňuje přidávání dalších částí, výkon zařízení tak může být zvyšován. Každý segment obsahuji čtveřici termoelektrických modulů spojených do série a umístěných vně generátoru. Spaliny odcházející výstupním hrdlem kotle přichází přívodní přírubou, předávají generátoru teplo a postupují odchozí přírubou dále do kouřovodu a k ústí komínu. Chlazení generátoru zajišťuje vodní okruh s čerpadlem. Ten, přes deskový výměník předává teplo vodě v otopné soustavě.
Projekt: FSI-S-11-7: Vybrané komponenty trigeneračních procesů
Přílohy: PopisRegistrační číslo:  
Název: Podtlaková zkušební komora pro hodnocení přestupu tepla na skrápěných trubkových svazcích v hlubokém podtlaku 
Garant výsledku: Jiří Pospíšil doc. Ing., Ph.D.
Autoři: Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Petr Kracík, Ing.
Ladislav Šnajdárek, Ing.
Typ: funkční vzorek
Rok vydání: 2012
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně 
Abstrakt: Bylo vyvinuto experimentální zařízení určené pro výzkum přestupu tepla na skrápěných trubkových svazcích pracujících v hlubokém podtlaku, který je vytvářen vývěvou skrze ejektor. V komoře může být simulován var i kondenzace na skrápěném trubkovém svazku. Komora podtlakového stendu je válcová nádoba s třemi průzory, v níž je umístěn trubkový svazek. Na komoru jsou napojeny tři uzavřené smyčky. Dvě smyčky jsou navržené pro přetlak až 1,0 MPa a slouží pro dopravu chladicí/topné kapaliny. Třetí smyčka slouží pro dopravu skrápěcí kapaliny. Každá smyčka je osazena čerpadlem, regulačním ventilem, měřičem průtoku a deskovým výměníkem. Deskový výměník je možné napojit na boiler s horkou vodou pro ohřev kapaliny, nebo vodovodní řád v případě ochlazování. Přetlakové smyčky jsou navíc osazeny expanzními nádobami, které slouží pro vyrovnání dovolených tlakových diferencí, a pro případ nepřípustného navýšení tlaku slouží pojistný ventil, který část média může upustit. Zařízení je doplněno potřebnou měřicí aparaturou.
Projekt: GAČR: P101/10/1669
Přílohy: Popis

      

Registrační číslo:  
Název: Krbová vložka s termoelektrickým generátorem
Garant výsledku: Zdeněk Skála, doc. Ing., CSc.
Autoři: Marian Brázdil, Ing.
Otakar Štelcl, Ing.
Typ: funkční vzorek
Rok vydání: 2012
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Sestavená jednotka se skládá ze spalovacího zařízení malého výkonu (krbové vložky) a termoelektrického generátoru umístěného uvnitř uzavřeného topeniště. Hnací tepelná energie je získávána spalováním kusového dřeva. Termoelektrický generátor je tvořen sérioparalelní kombinací nízkoteplotních termoelektrických modulů a stejnosměrným měničem. Přívod tepla pro generátor zajišťuje výměník tepla umístěný uvnitř spalovací jednotky. Chlazení generátoru zajišťuje teplovodní výměník, předehřívající vratnou vodu. Spalovací zařízení je vybaveno softwarově řízenou klapkou, omezující teplotní dynamiku termoelektrického generátoru a zabraňuje poškození termoelektrických modulů vlivem vysoké teploty.
Projekt: FSI-J-12-1780: Využití termoelektrických generátorů v mikrokogeneraci
Přílohy: Popis

    

Registrační číslo:  
Název: Experimentální zařízení pro hodnocení skrápěných trubkových svazků
Garant výsledku: Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Autoři: Petr Kracík, Ing.
Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Typ: funkční vzorek
Rok vydání: 2013
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Experimentální zařízení vniklo za účelem testování přestupu tepla skrápěných trubkových svazků při atmosférickém tlaku a režimů skrápění o různém povrchu trubek průměru 12 mm a minimální skrápěné délce 1,0 metr. Trubkový svazek může být testován při různých roztečích mezi trubkami. V případě deseti trubek jsou varianty 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 a 70 mm. Možný teplotní rozsah je 5 až 80 stupňu Celsia a o objemovém průtoku kapaliny 0 – 18,0 litrů za minutu. 
Projekt: FSI-S-11-7: Vybrané komponenty trigeneračních procesů
ED0002/01/01: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství
Přílohy: Popis

         

Registrační číslo:  
Název: Zkušební stend pro měření proudění a přestupu tepla v labyrintových ucpávkách
Garant výsledku: Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Autoři: Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Šnajdárek Ladislav, Ing.
Typ: funkční vzorek
Rok vydání: 2013
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Stend je určen pro sledování parametrů přestupu tepla ve stator/rotorových labyrintových ucpávkách s možností vyhodnocování proudění v mezistěnách a kanálech malých průřezů. Konstrukce je zpracována pro pracovní medium - vzduch případně pro sytou páru. U stendu jsou sledovány teplotní změny v jednotlivých částech statorové části spolu s tlakovými změnami proudícího média v závislosti na otáčkách rotoru a ostatních provozních charakteristikách.
Projekt: ED0002/01/01: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství
Přílohy: Popis

              

Registrační číslo:  
Název: Spalinovod s řízeným dělením proudu spalin pro parní kotel s předřazenou spalovací turbínou
Garant výsledku: Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Autoři:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Tomáš Caha, Ing.

Typ: funkční vzorek
Rok vydání: 2014
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt:

Řešení problému zahrnovalo optimalizaci spalinových kanálů konkrétní realizace, kde spaliny z GT byly vedeny spalinovým traktem s dělením proudu spalin. První proud spalin vstupoval do hořákové skříně, kde byly umístěny hořáky. Spaliny zde díky dostatečnému obsahu kyslíku sloužily jako náhrada spalovacího vzduchu. Druhý proud spalin vstupoval do horního tahu kotle. Důvodem pro rozdělení proudů spalin byla snaha o optimální tepelné zatížení jednotlivých teplosměnných ploch kotle v širokém rozsahu provozních parametrů. Základní výhodou řešení je možnost nezávislého provozu kotle a turbíny. Pro řízení proudů spalin je instalována divertorová klapka s dvojicí ventilátorů těsnícího vzduchu a bypassový komín.

Navržené řešení bylo úspěšně realizováno společností ČKD Dis v areálu SYNTHOS Kralupy.

Projekt: ED0002/01/01: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství
Přílohy: CAHA, T.; POSPÍŠIL, J.; BAČINSKÝ, M.; KUBÍK, M.; KÓŠA, Š. Instalace plynové turbíny SIEMENS SGT-700 a retrofit kotle K1 v areálu SYNTHOS Kralupy. All for Power. 2015. 1(1/2015). p. 164 - 169. ISSN 1802-8535.

              

Registrační číslo:  
Název: Statický stend pro analýzu proudění v labyrintovém těsnění
Garant výsledku: Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Autoři:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Šnajdárek Ladislav, Ing.

Typ: funkční vzorek
Rok vydání: 2014
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Statické provedení labyrintového těsnění umožňuje vyhodnotit tlakové stráty, hmostnostní průtok či tepelné chování labyrintového těsnění.
Uzpůsobení a doplnění o polykarbonátový průzor umožňuje vyhodnotit rychlostní pole protékajícího média například pomocí metody LDA.
Projekt: ED0002/01/01: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství
Přílohy: popis

          

Registrační číslo:  
Název: Systém měření a vyhodnocení krouticího momentu a napjatosti svorníku přírubového spoje
Garant výsledku: Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Autoři:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Šnajdárek Ladislav, Ing.

Typ: funkční vzorek
Rok vydání: 2014
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Na svorníku jsou umístěny tenzometrické plné mosty pro měření krouticího momentu a tahu které při zatížení umožňují zjištění deformačních charakteristik svorníku při jednotlivých zatíženích.
Projekt: ED0002/01/01: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství
Přílohy: popis

       

Registrační číslo:  113026
Název: Solární receiver s optimalizovanou tlakovou ztrátou
Garant výsledku: Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Autoři:

Jiří Pospíšil, doc. Ing., Ph.D.
Jiří Škorpík, Ing., Ph.D.

Typ: funkční vzorek
Rok vydání: 2014
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Solární receiver je tvořen svazkem teploabsorbujících trubek napojených oboustranně na sběrače pracovního plynu. Tvar sběračů byl získán řešením optimalizační úlohy jejíž cílem bylo dosáhnout minimální tlakové ztráty při dodržení požadované nerovnoměrnosti rychlosti proudění v jednotlivých teplosměnných trubkách pod hodnotou 10%.
Projekt: ED0002/01/01: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství
Přílohy: popis

           

              

Nahoru