Oblasti činností

 • Vývoj termoelektrických generátorů

 • Výzkum a vývoj tepelných motorů

 • Analýzy vlastností paliv

 • Spalování biomasy a odpadů

 • Zplyňování biomasy a odpadů

 • Hodnocení přestupu tepla v komponentech energetických zařízení

 • Výpočty a počítačové modelování v energetice

 • Výpočty a počítačové modelování v teplárenství
 • Laboratoř plynových spotřebičů

 • Zkoušení a vývoj kotlů, kamen a lokálních topidel  na tuhá paliva malých výkonů

 • Termovizní měření

 • Expertní měření v energetice

 • Měření velikostní distribuce a koncentrace tuhých částic

 • Zpracování odborných studií a posudků

 • Aplikace využívající termoelektřiny

         

Vývoj termoelektrických generátorů

PDF.png

 • Testování  termoelektrických modulů

             

 • Vývoj termoelektrických generátorů

             

 • Návrh zástavby termoelektrických modulů

             

 • Využití odpadního tepla

              

 • Autonomní napájení senzorů

            

 • Bezpečnostní napájení teplovodních kotlů.

                    

Výzkum a vývoj tepelných motorů

PDF.png
motory_2.jpg
 • Termodynamický návrh tepelných motorů s vnějším přestupem tepla

                                 

 • Konstrukční návrh tepelných motorů

                          

 • Výkresová dokumentace prototypu a zajištění výroby prototypu

                              

 • Zkoušky a měření teplených motorů

                      

 • Vyhodnocování provozu tepelných motorů

                        

                       

Analýzy vlastností paliv

PDF.png
1_1.jpg

2_1.jpg

Přístrojové vybavení laboratoře umožňuje u kapalných a tuhých paliv stanovit:

 • Vlhkost paliv

  

 • Spalné teplo

   

 • Teplotu vzplanutí a vznícení

   

 • Viskozitu

   

 • Teploty měknutí, tání a tečení popelovin

   

 • Lisovatelnost paliv a mechanickou pevnost lisovaných paliv

   

 • Velikostní distribuci drobných tuhých frakcí

                   

Spalování biomasy a odpadů

PDF.png
1_2.jpg
 • Spalovací zkoušky různých typů tuhých paliv

    

 •  Konzultace v oblasti spalování tuhých paliv a energetického využívání biomasy a odpadů 

    

 • Měření emisí 

  

 • Vývoj a testování nových spalovacích zařízení 

    

 • Oxické spalování

                        

Zplyňování biomasy a odpadů

PDF.png
1.jpg
 • Testování různých biopaliv a odpadů

   

 • Výzkum čištění vznikajícího plynu

   

 • Vývoj zplyňovací technologie

   

 • Kogeneraci s využíváním produkovaného plynu

   

 • Spalování nízkovýhřevného plynu a vývoj hořáků pro tyto plyny

   

 • Odběry a analýzy produkovaného plynu

   

 • Konzultace v oblasti zplyňování

                 

Hodnocení přestupu tepla v komponentech energetických zařízení

PDF.png
2012_11_02_16_29_59_2_photoshop_1.jpg   
 • Hodnocení a návrh tepelných výměníků pro absorpční jednotky

           

 • Návrh a konstrukční řešení absorpčních jednotek

                    

 • Experimentální hodnocení skrápěných trubkových svazků

                          

 • Stanovení součinitele přestupu tepla na povrchu trubkových výměníků

               

 • Stanovení součinitele tepla na povrchu rotujících dílů
 

                     

Výpočty a počítačové modelování v energetice

PDF.png
3_new.jpgObrazek1_new_1.jpg  
 • Modelování proudění páry v lopatkování turbín

   

 • Modelování proudění spalin v kotli a hodnocení efektivnosti vychlazení spalin

      

 • Modelování obecných úloh přenosu tepla

         

 • Trasování pevných částic unášených v kapalině nebo plynu

                 

 • Tvorba detailních 3D koncentračních polí znečišťujících látek v geometricky složitých oblastech


                    

Výpočty a počítačové modelování v teplárenství

 

         
             

              
 
 • Matematické modelování fyziky komponent CZT,
  rozvody, připojené stavby, akumulátory, hydraulické stroje, zdroje tepla, vliv počasí
 • Hydraulické, tepelné a bilanční výpočty pro CZT
  využití OpenSource (OpenModelica) -> komponentami orientované modelování
 • Možnosti využití nových přístupů pro výzkum a tvorbu nástrojů
  deklarativní programování, neuronové sítě, Modelica, Julia, TensorFlow, FEM, CFD, FeniCS
 • Zvyšování numerické efektivnosti výpočtů simulovaných komponent
  potřeba rychlého hledání vhodných řídících akcí maximalizujících efektivitu provozu
 • Tvorba a možnosti využití simulací pro tréning budoucí umělé inteligence
  Možnost studia umělé inteligence v kontextu řízení komplexní soustavy na základě stavových hodnot systému a meteorologické predikce


                  

Laboratoř plynových spotřebičů

PDF.png
1_3_1.JPG
 • Měření účinnosti plynových zařízení přímou metodou

             

 • Určení účinnosti nepřímou metodou

                   

 • Měření emisí a přebytku vzduchu

  

 • Testování různých plynných paliv

            

 • Vývoj součástí plynových technologií

                           

 • Konzultace v oblasti plynových spotřebičů

                     

 • Možnost testování regulačních algoritmů

                  

Zkoušení a vývoj kotlů, kamen a lokálních topidel  na tuhá paliva malých výkonů

PDF.png
1_3_2.jpg
 • Vývoj lokálních topidel malých výkonů na tuhá paliva

            

 • Kompletní měření topidel malých výkonů do výkonu 50kW dle platných norem

              

 • Měření účinnosti a  emisí

                

 • Měření oteplení a sálání do okolí

                  

 • Měření úbytku paliva na váhovém mostu

                     

 • Konzultace v oblasti spalování tuhých paliv

                 

Termovizní měření

PDF.png
1_3_3.jpg2new_new_1.jpg
 • Hodnocení tepelného namáhání strojních komponent

                     

 • Identifikace tepelných ztrát objektů

                         

 • Vyšetření přechodových odporů v energetice

                        

 • Hodnocení spalovacích procesů v ohništích

                       

 • Kontrola elektrotechnických prvků s rozlišením až 0,025 mm

                     

Expertní měření v energetice

PDF.png
3_1.jpg

1_3_4.jpg
 • On-line měření plynných emisí

              

 • Odběr a analýza vzorků plynů

          

 • Odběr a analýza prachových částic

              

 • Měření průtoků plynů

              

 • Bezkontaktní měření teplot

               

 • Termovizní měření
 • Termogravimetrie

              

 • Odběr a analýza dehtů

               

 • Endoskopie

                   

 • Tepelné ztráty objektů

                 

 • Konzultace v oblasti energetiky a měření

                  

Měření velikostní distribuce a koncentrace tuhých částic

PDF.png
2_2.jpg1_3_5.jpg                           
               
         
 • Stanovení velikostní distribuce tuhých částic v rozmezí velikostí 0,08 – 2000 µm

                           

 • Stanovení koncentrací tuhých částic rozptýlených v plynném prostředí, velikost identifikovatelných částic 10 – 1000 nm

                                       

               

 Zpracování odborných studií a posudků

PDF.png
 2.jpg
 • Zpracování soudně-znaleckých posudků z oblasti energetiky

             

 • Zpracování rešerší z různých oblastí energetiky

             

 • Zpracování studií proveditelnosti

           

 • Konzultace v oblasti energetiky

                

 • Zpracování odborných studií z klasické i obnovitelné energetiky

                

Aplikace využívající termoelektřiny 

PDF.png
3_2.JPG
 • Návrh a konstrukční řešení termoelektrických zařízení

              

 • Měření provozních parametrů termoelektrických komponent

             

 • Posouzení vhodnosti aplikace termoelektrických generátorů

        

 • Vyhodnocování provozu        

Nahoru