Výpočtová modální analýza oběžného kola vírové turbíny

Charakteristika problematiky úkolu:

Na základě znalosti modálních vlastností oběžného kola je možné predikovat nebezpečné rezonanční stavy a zabránit tak havárii. Při zpracování této práce bude provedena výpočtová modální analýza oběžného kola vírové turbíny. Na základě jejích výsledků bude posouzeno, zda je možné za daných podmínek turbínu provozovat.

Cíle kterých má být dosaženo:

  1. Rešeršní studie shrnující základní teoretické poznatky dynamiky
  2. Vytvoření výpočtového modelu oběžného kola vírové turbíny
  3. Provedení modální analýzy
  4. Posouzení možnosti provozu oběžného kola za daných podmínek

Cupr 01.png

Literatura:

V. ZEMAN, Z. HLAVÁČ, "Kmitání mechanických soustav," Západočeská univerzita v Plzni, ISBN 80-7043-337-XJ. 

SLAVÍK, V. STEJSKAL, V. ZEMAN, "Základy dynamiky strojů," Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-01622-6Nahoru