DP 01 2010

Stanovení druhé viskozity kapaliny z měřených tlakových pulsací

Autor: Ondřej Černý

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá problémem stanovení druhé viskozity kapaliny a rychlosti zvuku při různém průtoku kapaliny v trubici z naměřených tlakových pulsací vyvolaných membránovým pulsátorem. Při řešení je použit model přenosových matic, při vyhodnocení pak genetický algoritmus v programu „Facharp.exe“. K určení tvarů kmitů a vlastní frekvence trubice je provedena modální analýza problematického měřeného úseku.Výsledná data jsou kvůli názornosti zpracována v programu „MS Excel“ a vynesena do grafů, jejichž závěrem je závislost druhé viskozity kapaliny a rychlosti zvuku na průtoku.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru