DP 19 2012

Širokopásmové oběžné kolo odstředivého čerpadla

Autor: Pavel Wojnar

Vedoucí DP: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

Abstrakt

Cílem této diplomové práce bylo provést návrh oběžného kola čerpadla s rozšířenou účinnostní charakteristikou pro různé návrhové body a následné ověření návrhu výpočtem za pomocí programů Gambit a Fluent. Tři navržená oběžná kola byla následně vyrobena za pomocí 3D tiskárny a byly proměřeny jejich charakteristiky v hydraulické laboratoři na Odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana. Návrh tzv. širokopásmového oběžného kola odstředivého čerpadla byl proveden chaotickým uspořádáním lopatkové mříže, kdy v jednom oběžném kole se nacházejí lopatky s různými vstupními a výstupními úhly a různým průběhem tvaru lopatky, přičemž meridiální řez oběžného kola má stejný tvar pro všechny návrhy lopatek.Diplomová práce byla rozdělena do tří částí. V první části byla teoreticky popsaná Konformní transformace, která byla v práci použita pro návrh tvaru lopatek oběžných kol. V druhé části diplomové práce byly provedeny už konkrétní návrhy a výpočty oběžných kol čerpadla. Třetí část diplomové práce byla zaměřená na zpracování a vyhodnocení experimentálního měření v hydraulické laboratoři a následně byly všechny výsledky diplomové práce shrnuty v závěru.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru