DP 21 2011

Návrh savky pro malou vodní elektrárnu Doudlevce

Autor: Martin Vintr

Vedoucí DP: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá především popisem nevhodnosti původní varianty kolenové sací trouby u nově budované MVE Doudlevce. Dalším hlavním cílem bylo navržení hydraulicky vhodnější, a tudíž také účinnější savky.Úvodní kapitola slouží k bližšímu seznámení s projektem MVE Doudlevce a udává určité specifika této zajímavě řešené elektrárny (např. uložení turbíny v podtlakové kašně) a mnohé další informace o ní.Druhá kapitola a její jednotlivé podkapitoly se zabývají funkcemi sací trouby, jako je odvod vody z turbíny a principem využití energie vody nacházející se již za oběžným kolem. V poslední podkapitole je probráno, jakého energetického zisku je možno dosáhnout prostřednictvím savky.Třetí kapitola a její jednotlivé části slouží jako rozbor důležitých veličin, které jsou používány při vyhodnocování proudění v savce. Tato část práce má především seznámit s jejich podstatou a z čeho vychází.Čtvrtá kapitola se zabývá jedním z hlavích cílů práce, kterým je popis nevhodnosti původního řešení savky. Do značné míry vychází z Kaplanových pokusů, jejichž popisu je věnována jedna podkapitola a dále také rozboru proudění na základě výpočtů v programu CFD Fluent.Pátá kapitola se ve svém úvodu zabývá obecnými zásadami, které by měly být zohledněny při tvorbě sací trouby. V dalších podkapitolách řeší samotný návrh nové hydraulicky lepší sací trouby a jejich jednotlivých částí.Závěrečná kapitola porovnává na základě výpočtů v programu CFD Fluent původní hydraulicky nevhodný návrh s nově zvoleným řešením. Porovnání je provedeno z hlediska vlastností proudění, které blíže popisují veličiny probrané v kapitole tři. Za nejdůležitější hledisko je považována účinnost sací trouby.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT BrnoNahoru