Metoda hraničních prvků

Základním stavebním kamenem současných programů pro výpočtové modelování proudění kapalin je metoda konečných objemů, anglickyFiniteVolumeMethod(FVM).Přesnost výsledků této metody je závislá na kvalitě výpočtové sítě, volbě modelu turbulence a dalších. Zvyšování přesnosti výpočtu je nutně spojeno s narůstajícím výpočetním časem a vytížením výpočetní techniky. Možnou alternativou rozvíjející se po boku současných metod jsou např. panelové metody nebo metoda hraničních prvků, anglicky Boundary Element Method (BEM). Metoda hraničních prvků vychází z fyzikální podstaty proudění kapaliny, totiž šíření vířivosti z mezní vrstvy u hranice domény.

Fic 2014 21

Práce studenta spočívá v ucelení matematických základů metody hraničních prvků. Student získá přehled o dosavadním poznání v oblasti aplikace BEM na proudění kapalin. Součástí práce bude rozvaha o výpočetní náročnosti BEM a srovnání s výpočetními nároky současných FVM. Nově získané poznatky mohou být promítnuty při tvorbě programu pro řešení proudění metodou hraničních prvků. Metoda bude použita na řešení elementární úlohy proudění kapalin.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miloslav Fic

e-mail: y120275@stud_fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 3477

Nahoru