Počítačové vidění ve stanovování tvarů hladiny.

Počítačové vidění je hojně využívaným prostředkem při vyhodnocování výsledků experimentů, které je těžké vyjádřit přímým měřením veličin jako tlak, rychlost. Počítačového vidění je v současnosti využíváno např. při stanovování vlastních frekvencí dynamických jevů v proudu kapaliny.

Fic 04-01

 Čerpáno ze zdroje (http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3529-hyperdimenzionalni-mlhoviny-krychle-ve-vesmiru-a-rok-2012-1/)

Student se seznámí s teorii rotující kapaliny a rotující nádoby s kapalinou. Pro laboratorně získané snímky a tvarů hladiny využije zpracování obrazu ke stanovení tvaru hladiny pro dané parametry a porovná je s teoretickými předpoklady. V případě studentovy iniciativy je možné využít počítačové vidění jako zpětnou vazbu pro regulátor otáček rotující nádoby, kde bude podmínka na dosažení požadovaných okrajových podmínek (hladina s dotykem na dně v jednom bodě). 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miloslav Fic

Kontakt - e-mail:  y120275@stud_fme_vutbr_cz

Nahoru