Průtočná charakteristika zpětné klapky

Stanovení charakteristiky zpětné klapky je náročnou problematikou. V závislosti na průtoku se mění otevření zpětné klapky, toto způsobuje pro malé průtoky nejednoznačnost součinitele tlakové ztráty na klapce. Při výpadku čerpadla dojde k zavření zpětné klapky. K úplnému dovření však dochází až při zpětném průtoku, tím dojde k tlakovému rázu v potrubí. Výpočet a stanovení tohoto rázu je velice problematické.
Cíle, kterých má být dosaženo: Úkolem studenta bude provést literární rešerši dané problematiky a pokusit se, pro zvolený typ zpětné klapky, stanovit odporovou charakteristiku. Dalším úkolem bude navrhnout uspořádání měřicího okruhu pro měření těchto charakteristik.

Habán 2014 02-01 Habán 2014 02-02

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

tel.: 541 14 2337

e-mail: haban@fme_vutbr_cz

Nahoru