Proudění s volnou hladinou

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

Kontakt, e-mail:  haluza.m@fme_vutbr_cz

V této bakalářské práci se student bude věnovat výpočtům proudění kapaliny v kanálech s volnou hladinou.Bude analyzován profil rychlosti, proudění podkritické (říční), kritické a nadkritické (bystřinné).Problematika proudění s volnou hladinou bude zahrnovat určení rozměru energeticky nejvýhodnějšího průřezu, výpočet průtoku (konzumční křivky), bude analyzován vodní skok jako přechodový děj.Student se seznámí s bezrozměrnými čísly, Coriolisovým a Bossinesqueovým pro jejich použití v hlavních výpočtech pro beztlakové proudění kapaliny v korytech (s volnou hladinou).

Hal 02 01

Nahoru