Přímočarý pneumatický motor

Přímočarý pneumatický motor bývá jedním z nejčastějších prvků pneumatických obvodů. Jeho výhodou bývá relativně jednoduchá konstrukce, možnost přetížení až do úplného zastavení pístu bez rizika poškození zařízení a široké výkonové spektrum. V rešeršní části bakalářské práce budou popsány hlavní prvky motoru s ohledem na jeho funkci a popsány i méně obvyklé konstrukce těchto motorů. Následně bude tato část doplněna o přehled hlavních zákonů a dějů z oblasti termomechaniky, které vyústí v sestavení základního matematického modelu motoru. Pomocí tohoto matematickofyzikálního modelu pak bude možné stanovit např. orientační závislost posuvu pístu v závislosti na tlaku v komorách motoru.

Cílem bakalářské práce tedy bude vypracování rešerše dostupných typů pneumatických motorů a na základě studia termomechanických dějů spojených s jejich chodem vytvoření matematického modelu, který následně nabídne základní simulaci činnosti tohoto zařízení.

Klas 2017 02.png

Zdroj: http://www.mobilehydraulictips.com

Kontakt na vedoucího bakalářské práce

e-mail: klas@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2342

Nahoru