Hydraulické ztráty v odstředivém čerpadle

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman Klas, Ph.D.

E-mail: klas@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2342

Studie odstředivých čerpadel s popisem základních částí bude doplněna o rešerši a výpočet hydraulických ztrát v interiéru odstředivého čerpadla. V závislosti na velikosti Reynoldsova čísla je možné charakterizovat disipaci energie prostřednictvím analytických vztahů a vytvořit tak model čerpadla na základě velikosti jím produkovaných ztrát.

Student získá přehled o konstrukci odstředivých čerpadel, zpracuje literární rešerši poskytující přehled dostupných vztahů definujících velikost hydraulických ztrát a provede výpočet těchto ztrát v závislosti na průtoku či na dalších provozních parametrech u zvoleného typu čerpadla. Následně zhodnotí vliv těchto ztrát na provozní charakteristiky odstředivých čerpadel.

Doporučená literatura

BLÁHA, Jaroslav a Karel BRADA. Hydraulické stroje. Praha: SNTL, 1992. ISBN 80-03-00665-1.

Klas 2017 04.png

Nahoru