Radiální pístový hydrogenerátor

V úvodu práce budou obecně popsány jednotlivé typy hydrogenerátorů a doplněny o základní rovnice a charakteristiky. Hlavní část bakalářské práce bude následně věnována popisu konstrukce radiálního pístového hydrogenerátoru včetně modifikací a kinematiky jeho chodu.

Student si osvojí základní poznatky z oblasti tekutinových mechanizmů a získá představu o nejdůležitějších charakteristikách hydrogenerátorů. Na příkladu radiálního pístového hydrogenerátoru bude sledovat pulsace průtoku a vliv parametrů na jejich velikost a rovnoměrnost dodávky pracovní kapaliny. Následně provede zhodnocení těchto pulsací s ohledem na velikost excentricity hlavního rotoru, počet pístů a velikost pracovní komory.

Literatura:

Bláha, J. - Brada, K.: Hydraulické stroje, Praha, 1992.

Peňáz, V. - Benža, D.: Tekutinové mechanizmy, VUT v Brně, Brno, 1990.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Nahoru