Ventily pohonných systémů raketových motorů v současnosti

Autor se zevrubně seznámí s problematikou raketových motorů a pohonných systémů současných raket. Nedílnou součástí těchto systémů představují ventily plnící různé funkce. Autor provede rešerši typů ventilů v raketovém motoru na základě jejich umístění, média (methan, kerosin, tekutý kyslík) a funkce. Součástí práce bude jednoduchý návrh ventilu pro regulaci směšovacího poměru složek paliva raketového motoru.

Autor se seznámí s technicky velice zajímavou problematikou. Získané znalosti naleznou široké uplatnění jak v navazujícím magisterském studiu, tak také v následném profesním životě.

Kontakt na vedoucího bakalářské práce

e-mail: y115728@stud_fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2341

Kozak 2017 04.png

Zdroj obrázku: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ssme_schematic_(updated).svg

Nahoru