Typy výpočetních sítí

V 3D CFD simulacích se využívá několik základních typů výpočetních sítí – hexahedrální, tetrahedrální a méně známá polyhedrální síť (viz. obrázek).

Autor v této bakalářské práci bude mít za úkol udělat rešerši na téma těchto sítí – jejich využití, klady a zápory. Z praktického hlediska přijde na řadu i simulace proudění v programu Ansys Fluent ve zvolené tvarovce (koleno, zlom - návaznost na laboratorní cvičení z hydromechaniky). Tato simulace bude především zaměřena na srovnání dosažených hodnot (pro různé sítě) s hodnotami naměřenými.

Moravec 01 01 600

Vedoucí bakalářské práce. Ing. Prokop Moravec

Kontakt: e-mail: y115861@stud_fme_vutbr_cz

Nahoru