Testy kavitační eroze

Motivace a charakteristika práce:

Při poklesu tlaku dochází v kapalině ke vzniku bublin syté páry, které následně velmi rychle kolabují (jev zvaný kavitace).  Opakované kolapsy kavitačních bublin v blízkosti obtékaného povrchu vyvolávají velké lokální tlaky a způsobují erozi materiálu, která má za následek např. horší účinnost a sníženou životnost vodních turbín a čerpadel. Proto jsou vyvíjeny materiály a povrchy, které jsou kavitačně odolnější a prodlužují životnost daných zařízení. Testování materiálů probíhá různými metodami v laboratorních podmínkách. Do jaké míry však tyto metody odpovídají skutečným procesům kavitačního poškození u reálných turbín a čerpadel?

Pavel01a

Cíl:

Cílem je provést rešerši metod pro testování kavitační odolnosti (magnetostrikční metoda, rozrušování vysokotlakým paprskem, Venturiho dýza), popsat průběh testů a rozdílnost výsledků obdržených těmito metodami. Na kavitační trati odboru fluidního inženýrství pak provést jednoduchý test kavitační eroze materiálu na Venturiho dýze a ve spolupráci s Ústavem materiálového inženýrství zdokumentovat kavitační poškození. Na bakalářskou práci lze navázat prací diplomovou.

tel.: 541 14 2336

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

e-mail: rudolf@fme_vutbr_cz

Nahoru