Měřící trať pro mechanické srdeční chlopně

Charakteristika

Správná funkce srdečních chlopní má významný vliv na účinnost srdce při čerpání krve v krevním oběhu. Jedním z faktorů je rychlost otevření a zavření chlopně. Při závažném poškození srdeční chlopně je jedinou možností léčby operace, při které se pacientovi implantuje nová funkční chlopeň. Aby léčba byla úspěšná, musí být vlastnosti umělých chlopní podobné vlastnostem lidských chlopní. Jedním ze způsobu určení vlastností umělé chlopně je provedení experimentu na zjednodušené měřící trati.

Cíle

Student vypracuje literární rešerši na vlastnosti kardiovaskulárního systému. Dále zde budou uvedeny existující druhy umělých srdečních chlopní a jejich vlastnosti. Součástí rešerše bude i přehled používaných experimentálních tratí. Na základě těchto znalostí student navrhne úpravy stávající experimentální tratě, která je v laboratoři OFIVK, a provede experimentální měření mechanické srdeční chlopně. 

Kontakt na vedoucího diplomové práce

e-mail: Dominik.Sedivy@vutbr_cz

tel.: 541 14 3477

Sedivi 2017 01.png

Literatura

GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie: dvacáté vydání. Praha: Galén, c2005. ISBN 80-7262-311-7.

SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a rozš., Vyd. 3. české. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0630-X.

DOMINIK, Jan. Chirurgie srdečních chlopní: (--nejen pro kardiochirurgy): ve 200 vyobrazeních. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2712-7.

CHANDRAN, K. B., Stanley E. RITTGERS a A. P. YOGANATHAN. Biofluid mechanics: the human circulation. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, c2007. ISBN 0-8493-7328-x.

Nahoru