Stefan 2017 02

Vedoucí práce: Ing. David Štefan, Ph.D.

e-mail:  stefan@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2342

Obsahem bakalářské práce je teoretická rešerše níže uvedených jevů a nestabilit proudící kapaliny. Některé z jevů a nestabilit by se měl autor práce pokusit experimentálně zaznamenat. V práci by měl být i výčet reálných aplikací. Na bakalářskou práci lze navázat diplomovou prací, kdy některé z těchto jevů a nestabilit budou numericky simulovány v CFD software.

a) Coanda efekt

Stefan 2017 02a.png

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83_effect

b) Magnusuv jev

Stefan 2017 02b.png

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_effect

c) Venturiho efekt

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_effect

d) Fåhræus–Lindqvist jev

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5hr%C3%A6us%E2%80%93Lindqvist_effect

e) Rayleigh–Bénard nestabilita

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Rayleigh%E2%80%93B%C3%A9nard_convection 

f) Kelvinova-Helmholtzova nestabilita

Stefan 2017 02c.png

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin%E2%80%93Helmholtz_instability

g) Rayleigh–Taylor

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Rayleigh%E2%80%93Taylor_instability

h) Taylor–Couette nestabilita

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor%E2%80%93Couette_flow

i) Přechod z laminárního do turbulentního proudění

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Laminar-turbulent_transition

Stefan 2017 02d.png

Nahoru