Rychlostní profily v trubce kruhového průřezu

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

E-mail: stigler@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2329

U tohoto, zdánlivě jednoduchého problému, se vyskytuje mnoho nejasností. Při proudění kapaliny trubkou kruhového průřezu mohou nastat dva různé typy proudění, laminární a turbulentní. Teoretický tvar rychlostního profilu při laminárním proudění je dobře znám. Tvar časově středovaného rychlostního profilu při turbulentním proudění již není tak snadné teoreticky odvodit. Existuje mnoho analytických vztahů pro časově středovaný rychlostní profil, které byly odvozeny různými způsoby a za různých předpokladů. Znalost analytického vztahu pro časově středovaný rychlostní profil je velmi užitečný pro některé typy ultrazvukových průtokoměrů. Dále znalost tohoto profilu usnadní numerické modelování proudění v případě, že vstupu do zkoumané oblasti je kruhový. Pokud známe rychlostní profil pro dané Re, pak nemusíme oblast uměle zvětšovat, aby se rychlostní profil vytvořil. Tím můžeme výrazně zkrátit dobu výpočtů.

Cíle

Provést rešerši ohledně různých analytických tvarů rychlostních profilů. Zjistit jak a za jakých předpokladů byly odvozeny, co vše je třeba pro jejich použití a provést jejich srovnání s dostupnými experimentálními daty. 

Stigler 2017 01.png


Nahoru