Metody počítačové vizualizace vířivého proudění

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Urban

e-mail: 153313@vutbr_cz

Vizualizace dat je součástí závěrečné fáze numerických simulací proudění. Jde o převedení surových dat (čísel) na počítačové modely, které jsou následně renderovány - výstupem jsou obrázky nebo animace. Ty pak člověku umožňují těmto datům lépe porozumět. Náročnost vizualizace dat roste s dimenzí, což souvisí i s tím, že rendery mají být vykresleny na dvourozměrnou obrazovku nebo papír. Klíčovým problémem vizualizace trojrozměrného proudění tedy je, jak převést příslušná trojrozměrná data na dvourozměrná tak, aby vypovídající hodnota byla co nejvyšší.

Cílem bakalářské práce je studium metod vizualizace trojrozměrného proudění (2D řezy, izopovrchy, proudnice a proudoplochy, sledování a trajektorie částic, zprůhledňování) a jejich aplikace na dodaná data s využitím vhodných softwarů (např. MATLAB, CFD-Post, ParaView). Půjde o proudění v savce vírového generátoru, kde vzniká nestabilní struktura zvaná vírový cop. Smyslem je navrhnout takové vizualizace, které tento jev co nejnázorněji zachytí. Výsledky mohou být dále použity pro zpracování detailnější simulace vírového copu plánované v rámci řešení grantového projektu.

Urban 2017 01a.png

Nahoru