Dvoumédiová tryska

Dvoumédiová tryska typu effervescent se zavířením směsi dvěma šroubovitými kanály pro atomizaci suspenzí

Tryska je určena pro nízkotlakou atomizaci viskozních kapalin a zejména suspenzí s velikostí pevných částic do 1,5 mm v koncentraci částic do 10 %. Atomizační médium je typicky vzduch nebo pára, jmenovitý průtok atomizované kapaliny je 300 l/hod při vstupním tlaku médií 0,3 MPa a GLR 10 %.

Specifikace trysky: tryska je typu A [1], má přívod kapaliny středem ("out-in" konfigurace), výstupní otvor o průměru do = 3,5 mm s krátkou fazetkou a vrcholovým úhlem 120°, průměr válcové směšovací komory dc = 14 mm, volná délka komory lc = 22 mm, 80 aeračních otvorů o průměru da = 1 mm orientovaných kolmo k hlavní ose trysky v 10 řadách po la = 5 mm. Před výstupem z trysky je vestavba se 2 šroubovitými kanály s velkým průtočným průřezem a pozvolnými přechody průřezů bez ostrých hran. Tato vířivá vložka atomizeru II má 2 kanály s průřezem 6x6 mm na stř. průměru 32 mm se stoupáním 14 mm/závit.

Dostatečné dimenzování průtočných kanálů a výstupního otvoru umožňuje bezproblémový provoz bez ucpávání suspenzí s průměrem částic do 1,5 mm v koncentraci částic do 10 %. Tryska poskytuje jemný a stabilní sprej ve výkonovém rozsahu lepším než 10:1. Použití šroubového vířiče zajišťuje malé zástavbové rozměry, eliminuje separaci při horizontálním provozu, homogenizuje směs a zejména zvětšuje úhel kužele spreje oproti jednoduché trysce [2]. Tato tryska se zavířením směsi dvěma šroubovitými kanály poskytuje širší kužel spreje než tryska se čtyřmi šroubovitými kanály a současně i větší průtočné průřezy pro shodné průtoky.


[ 1 ] Jedelsky, J., Jicha, M., Slama, J. and Otahal, J.: Development of Effervescent Atomizer for Industrial Burners. Energy and Fuel 23:6121-6130 (2009).

[ 2 ] Jedelský, J., Jícha, M.: Novel Modifications of Twin-fluid Atomizers: Performance, Advantages and Drawbacks. 23rd Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Brno, Czech Republic, September 2010 (In print).

Obrázky se zvětší po kliknutí

Nahoru