Historie

cviceni.gif HISTORIE VÝUKY TERMOMECHANIKY STROJNÍCH INŽENÝRŮ  NA ČESKÉ VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ V BRNĚ.

Výuka technické termomechaniky pro strojní inženýry se na vysokých školách pochopitelně vyvíjí ať se jedná o její obsah nebo útvar školy, který ji zajišťuje. V Brně je začátek tohoto vývoje dán vznikem České vysoké školy technické v r. 1989, jejíž dějiny jsou předmětem tří rozsáhlých monografií (L 1, 2, 8). Předložená práce je podrobněji věnována sledování historie útvaru, v jehož náplni byla na této škole výuka technické termomechaniky a příbuzných předmětů.srovnatelných se současným stavem na odboru termomechaniky a techniky prostředí energetického ústavu FSI VUT. Dějiny vysoké školy jsou připomenuty pouze v bezprostřední souvislosti s uvedeným cílem, pozornost je věnována především organizačnímu zajištění výuky a  jejího obsahu od založení školy po otevření nového studijního oboru Technika prostředí v r. 1996, které znamenalo výrazné rozšíření působnosti odboru. Zdrojem těchto podrobnějších informací byly studijní programy školy a fakulty, které od akademického roku 1926/27 obsahují i seznam zaměstnanců jednotlivých ústavů (do této doby byly uváděny jen seznamy pro celou školu). Bohužel od r. 1995 přestaly být seznamy součástí studijních programů. Je také nutné poznamenat, že pro některé akademické roky studijní programy na studijním oddělení FSI nebo v archivu VUT nejsou k dispozici. V prvních dvou etapách historie školy (1989- 1939, 1945-1951) jsou předloženy jen seznamy zaměstnanců útvaru ve zlomových obdobích, pro třetí, současnou etapu  (od r. 1956)  je sestaven celkový přehled zaměstnanců seřazený podle počátku jejich působení. Pro tuto etapu je rovněž sestaven  přehled předmětů zajišťovaných katedrou.

Protože organizační struktura vysoké školy se v průběhu jejích dějin mění, může být určení zakladatele stávajícího útvaru a studijního předmětu předmětem diskusí. V případě útvaru, jehož náplní je výuka termomechaniky pro strojní inženýry, je na české vysoké škole technické v Brně toto určení zcela jednoznačné i přes poněkud zavádějící název útvaru založeného v r. 1901 - „Stolice obecné a teoretické nauky o strojích“ . Výukový program předmětu Teoretická nauka o strojích pro obor strojního inženýrství se již od počátku velmi shoduje se současným obsahem výuky předmětu Termomechanika. Je rovněž zajímavé, že postupně tato stolice začala zajišťovat  výuku základů strojního chlazení, která je i dnes obsažena v jednom z předmětů odboru termomechaniky a techniky prostředí. Za „otce“ výuky termomechaniky na české vysoké škole technické v Brně je tedy možné označit profesora Ing. Zdeňka Elgera, který byl vedoucím stolice po celou první etapu historie školy.

Aplikaci teoretických základů technické termomechaniky zajišťovala od r. 1902 stolice „Stavba strojů II“ pod vedení profesora Ing. Jana Zvoníčka. Tuto stolici je možné považovat za zakladatele současného odboru energetického inženýrství.

Práce je zpracována ve stručné a přehledné podobě, z uvedené literatury jsou pro „oživení“ převzaty i některé fotografie. 

 elger.jpgBrno, Pellicova 8: Pamětní deska Zdeňka Elgera 

19. 9.1899

Založení České vysoké školy technické v Brně (podpis dekretu císařem).

Jaselska.gif

Sídlo: ulice Augustinská (Jaselská) 9

1900/01

Zřízení odborů stavitelského inženýrství a strojního inženýrství

1901/2

Zřízení stolice obecné a teoretické nauky o strojích  - vedoucí Prof. Ing. Zdeněk Elger

Program předmětu Teoretická nauka o strojích (Prof. Zdeněk Elger)

pro odbor strojního inženýrství:

Teorie tepla pro dokonalé plyny a páry, použití jich pro motory a obrácené stroje. Výroba páry. Teorie tahu v komíně. Obecná teorie parních strojů jednoválcových a víceválcových. Stroje plynové. Kompresory vzdušní jednoválcové a compoundní. Kondenzátory povrchové a ostřikové

1902/3

Doplnění programu předmětu Teoretická nauka o strojích (Prof. Zdeněk Elger) 5 hod:

Zimotvorné stroje, parní turbiny, motory plynové, benzinové a petrolejové.

Zřízení stolice Stavba strojů II  (Prof.Ing. Jan Zvoníček) s programem:

Parní stroje, parní kotly, kompresory, dmychadla, stroje vývěvní, parní turbiny

Studijni1.jpg

studijni2.jpg

studijni3.jpg

 1903

Prof. Elger předložil projekt strojní laboratoře ve formě tepelné centrály

1903-06

Budování laboratoří ve Falkensteinerově (Gorkého) ulici 7  (svítiplynový motor, automobilový motor, chladicí stroj s generátorem ledu.

gorkeho.jpg

10.2.1910

Rozdělení odboru strojního inženýrství na oddělení strojního inženýrství a elektroinženýrské

25.6.1911

Otevření nové budovy na Veveří 95. Přejmenování na C.K. Česká vysoká škola technická Františka Josefa v Brně.

veveri.gif

1910/11

Dobudování 3 pavilonů techniky na ulici Veveří.

Ve strojní  (severní) budově  jsou umístěny laboratoře ústavu theoretické nauky o strojích.

  • Velká laboratoř 100 m2:

Körtingův motor osmikoňský, dodaný První brněnskou strojírnou, způsobilý výměnou částí pro pohon svítiplynem, plynem nassávaným, benzinem, lihem i petrolejem.

Motor Güldnerův o 15 k. silách, dodaný Pražskou akciovou strojírnou. Týž zařízen jest pro plyn nassávaný, výměnou části muže však pracovati i jako motor Bronsův surovou naftou.

Benzinový motor automobilový šestikoňský firmy Laurin & Klement za účelem zkoušek jest pevně na základ uložen.

3 plynoměry, mokré i suché, s příslušnými regulátory tlaku pro měření spotřebovaného plynu i vzduchu.

2 kalorimetry Junkersovy pro plyny výfukové k určení ztrát. Odměrky na vodu chladící.

Elektrická brzda, dodaná firmou Bartelmus, Donát & spol. v Brně, podobně jako i brzdy pasové umožňují libovolné zatížení motorů.

Chladící stroj vzdušný pro pohon řemenem, s příslušným generatorem k výrobě ledu

  • Kalorimetrická laboratoř.
  • Vlastní zkušebna paliv a analýzy kouřových plynů.

laboratore1.jpg

Program předmětu Teoretická nauka o strojích :

Mechanická teorie tepla, plynů a par. Vysvětlení změn v diagramu tlakovém a teplotním. Aplikace na tepelné stroje. Měřítka ekonomie. Přístroje topicí. Zdroje tepla. Theorie hoření a prostupu tepla stěnami. Výpočet parních kotlů, přehřívačů a zahřívačů vody napájecí. Theorie tahu. Theorie parních strojů pístových. Theorie parních turbin. Theorie a výpočet kompresorů jedno a vícestupňových. Theorie motorů plynových. Theorie chladicích strojů.

Nový předmět:

Cvičení teoretické nauky o strojích    8 hod.(parní kotle, parní stroje, plynové motory, stroje chladicí 

cviceni.gif

 1913/14

Nový předmět: Stavba strojů chladicích (Prof. Elger) 2 hod. (od r. 1916/17 doporučený).

Dobudování laboratoře chladicích strojů (čpavkový chladicí stroj, vzduchový expanzní chladicí stroj, chladicí stroj CO2.

Nový předmět: Zkoušení strojů tepelných  (Prof. Elger) 2 hod.

1919

Změna názvu na Česká vysoká škola technická v Brně

1922

Založení ústavu Stavba strojů  III. Obor přednášek: Pístové pumpy, kompresory a potrubí (převedeno z ústavu stavby strojů II), spalovací motory.

1925/26

Zavedení speciálních směrů. V oddělení strojního inženýrství: I konstruktivní, II dílenský, III dopravní – až do stud. roku 1931/32, s určitými úpravami do stud. roku 1937/38

1926/27

Předměty směru konstruktivního:

Tepelné stroje (Teoretická nauka o strojích)   5-2  Prof.Zdeněk Elger

Zkoušení tepelných strojů  2-0  Prof. Zdeněk Elger

Stavba strojů IIa  2-0  Prof. Josef  Zvoníček

Stavba strojů IIIa  3-4  Prof. Ing. Jozef Kožoušek

Stavba strojů IIb  12-0  Prof. Josef Zvoníček

Stavba strojů IIIb (plynové motory)  4-8  Prof. Ing. Jozef Kožoušek

Stavba strojů chladicích  2-0  Prof. Zdeněk Elger

Poprve výkaz osob podle stolic a ústavů

Teoretická nauka o strojích: Profesor  Ing. Zdeněk Elger, konstruktér Ing. Josef Švanda, asistent František Stejskal, odborný cvičitel  František Sichler,  mechanik Emanuel Žák

Stavba strojů II: Profesor Ing. Jozef Zvoníček, asistenti Arnošt Mader, Jaroslav Loukota, podúředník Antonín Hvězda

Stavba strojů III: Profesor Ing. Jozef Kožoušek, konstruktér Ing. Vladimír Souček, asistent Jozef Martinásek, zřízenec Kristián Sitař

1927/1928

Dokončení stavby strojních laboratoří na Veveří (pavilon D)

 

Program předmětu Tepelné stroje (Teoretická nauka o strojích)

Teorie pohybu strojů a regulace. Termomechanika plynů a par s aplikací na tepelné stroje. Technologie tepla: paliva tuhá, spalování. Prostup tepla stěnami. Topeniště a parní kotly. Přehřívače, zahřívače napáj. vody. Účinnost topeniště a topné plochy. Roštová plocha. Tah přirozený a umělý. Dimenzování komínů. Parní stroje pístové s expanzí jednoduchou a dělenou. Vzorné cykly. Spotřeba páry. Výpočet hlavních rozměrů. Kondenzace vstřik. a povrch. Chladiče odpad. vod. Spalovací motory. Technologie paliv tekutých a plynných. Vzorné cykly. Součinitelé účinnosti. Určení hlavních rozměrů. Stodolův entrop. diagram. Kompresory. Objemová účinnost. Vyrovnání tlaků. Komprese jednoduchá a vícestupňová. Chladiče. Kompresní chladicí stroje. Účinnost. Vzorné cykly pro stroje vzdušné a s parami. Práce s parami mokrými a přehřátými. Dochlazovače kapaliny. Setrvačníky pro parní stroje a kompresory. Účinek posuvných hmot. Vyvážení.

Pozn:Kurzívou jsou označena temata, která nebývají zařazována do výuky technické termomechaniky

1934

elger2.gif

prof. Ing. Leopold Grim – Stavba strojů I

prof. Ing. Karel Ryska –Mechanická technologie

prof. Ing. Zdeněk Elger –Teoretická nauka o strojích

prof. Ing. Vladimír Křivánek – Stavba strojů II

1939/40

Program předmětu Termika technická

Termomechanika plynů a par s aplikací na stroje tepelné. Technologie tepla: Paliva tuhá, spalování. Prostup tepla stěnami. Tepelné izolační hmoty. Parní stroje. Vzorové cykly. Spalovací motory. Technologie paliv tekutých a plynných. Vzorové cykly. Součinitel účinnosti. Stodolův entropický diagram. Kompresory. Objemová účinnost. Komprese jednoduchá a vícestupňová. Kompresní chladicí stroje. Účinnost. Vzorné cykly pro stroje vzdušné a s parami. Práce s parami mokrými a přehřátými. Dochlazovače kapaliny.

Personální obsazení ústavu Technická nauka o strojích v závěrečných letech před uzavřením českých vysokých škol:

1936/37

Profesor Ing. Zdeněk Elger, vědecký úředník  Ing. František Votruba, konstruktér Ing. Miroslav Mrkos, odborný cvičitel František Sichler, pomocný zřízenec Václav Horáček

1939/40

Profesor  neobsazeno, asistent Ing. Josef Štefka, úředník neobsazeno,

pomocný zřízenec Václav Horáček

17.11.1939

Uzavření českých vysokých škol.

1945

Obnovení vysoké školy pod názvem Vysoká škola technická Dra. Edvarda Beneše v Brně.

1945/46

Založen Ústav technické termiky a stavby pístových kompresorů – zatímní vedoucí Ing.dr. František Votruba.

1946/47

Mimořádným profesorem technické termiky a pístových kompresorů je jmenován Ing. Vladimír Chlumský, od r. 1947 vedoucí ústavu.

Zajišťovaná výuka:

Technická termika 2.roč., Pístové kompresory a chladicí zařízení 3. roč.

Program předmětu Technická termika

Termomechanika plynů a par s aplikací na stroje tepelné. Technologie tepla: Paliva tuhá, spalování. Diagramy spalování, i-T diagram. Přecházení tepla s aplikací na tepelná zařízení. Parní stroje. Vzorové děje. Spalovací motory. Vzorové děje.  Součinitel účinnosti. Stodolův  diagram. Kompresory. Objemová účinnost. Komprese jednoduchá a vícestupňová. Teorie chladicích strojů. Vzorné děje pro stroje vzdušné a s parami. Práce s parami mokrými a přehřátými. Theorie proudění plynů a par s aplikací na tepelné stroje.

Personální obsazení ústavu Technické termiky a stavby pístových kompresorů v období po 2. světové válce

1946/47

Profesor  Ing. Vladimír Chlumský, asistenti Miloslav Kožuský, Jiří Zahradníček,. pomocný zříz. Václav Horáček, smluvní pomocný zřízenec Josef Badal,  myčka Anna Dvořáková

1948/49

Profesor  Ing. Vladimír Chlumský, asistenti Vladimír Enenkl, Jiří Zahradníček, Miloslav Zezula. pomocný zříz. Josef Badal, myčka Anna Dvořáková

1950/51

Výnosem MŠVU z 28.6.1950 je studium upraveno na 8 semestrů (poslední 2 věnovány specializovanému studiu)

1951

Zrušení strojní fakulty, civilní technická škola je zastoupena pouze Vysokou školou stavitelství. Zřízení Vojenské technické akademie, ustavení katedry termomechaniky (vedoucí Doc. Ing. Vladimír Enenkl)

24.7.1956

Zaniká Vysoká škola stavitelství, vznik Vysokého učení technického v Brně. Zřízení energetické fakulty se sídlem v objektu fakulty inženýrského stavitelství na ul. Barvičova.

1958/59

Rozdělení energetické fakulty na strojní a elektrotechnickou

Zřízení katedry termomechaniky, kompresorů a chladicích zařízení

 ( vedoucí Doc.Ing. Vladimír Enenkl) v objektu na tř. Obránců míru (Údolní) 65.

udolni.jpg

Postupné budování lehkých laboratoří kalorimetrie, termokinetiky a výpočtové techniky v budově II a těžkých laboratoří v přízemní budově ve dvoře areálu

Lehká laboratoř:

Křivka varu vody

Kalorimetrie (tepelná kapacita kalorimetru, měrná tepelná kapacita kovů)

Indikace malého vzduchového kompresoru

Měření průtoku a rychlostního profilu proudění vzduchu v trubce (clona, Prandtlova trubice)

Tepelná bilance dvoutrubkového výměníku voda-voda

Měření vlhkosti vzduchu psychrometry

Těžká laboratoř

Dopravní účinnost 1o vzduchového kompresoru

Tepelná bilance 3o vzduchového kompresoru

kompresor.jpg

Laboratoř výpočetní techniky

Síťový odporový analogový počítač

Analogový počítač MEDA 80T

analog.jpg

Speciální zařízení

Pokusná klimatizační komora

komora.jpg

Anemometr DISA

1959

Rozdělení energetické fakulty na strojní a elektrotechnickou

Personální obsazení katedry tepelných strojů po jejím zřízení v akademickém roce

1960/61 :

Vedoucí: Doc. Ing. dr.Vladimír Enenkl , sekretářka Věra Svozilová,  odborná laborantka Marie Ouředníčková, řemeslník I.st. Antonín Dobšák

Zajišťovaná výuka:

Denní studium

3.roč. všechny specializace Termomechanika 5-2 zk

4.roč. Směr strojírenská technologie, organizace a ekonomika strojní a elektrotechnické výroby

Provozní technika a bezpečnost práce 3-0 Energetické stroje 4-2 zk

Směr konstrukce a provoz strojů a zařízení

Provozní technika a bezpečnost práce 3-0 Kompresory a chladicí zařízení 3-1 zk Konstrukční cvičení 0-6 kl

1978

Přejmenování na katedru Termomechaniky a jaderné energetiky

1972-1987

Výstavba nového areálu strojní fakulty na ulici Technická. Katedra termomechaniky a jaderné energetiky  je dislokována v budově A3, 7NP, těžké laboratoře v budově C3

strojni.gif

Personální obsazení katedry termomechaniky a jaderné energetiky po přestěhování do nového areálu 1987/88:

Vedoucí: Prof. Ing. František Dubšek, DrSc

Profesoři: ProfIng. Vladimír Enenkl, DrSC, Prof. Ing. Jiří Hloušek, DrSc

Docenti: Doc.Ing. Václav Hoch, CSc, Doc.Ing. Eva Janotková,CSc, Doc.Ing. Milan Pavelek, CSc

Odb. asistenti: Ing. Miroslav Jícha, CSc, Ing. Miroslav Raudenský, CSc, Ing. Bohumil Sekanina CSc

Samostatný odborný pracovník: Ing. Zdeněk Patočka, Ing. Petr Valošek

Odborný prac:. Jitka Mikulášková, Jan Šenk, Jan Pikula

Odborný ref.: Ivana Kejlová,

Řemeslník: Václav Kytner, Lubomír Smrčka,

19..

Přemístění katedry do budovy A2, 3NP

1996

Reorganizace struktury strojní fakulty. Zřízení odboru Termomechaniky a techniky prostředí jako součásti Energetického ústavu. 

V rámci odboru je otevřen nový studijní obor Technika prostředí

1997

Změna názvu fakulty: Fakulta strojního inženýrství (návrat k názvu z r.1901)

Vedoucí pracovišť zajišťujících výuku termomechaniky na české vysoké škole technické v Brně

elgerpas.jpg 

Prof. Ing. Zdeněk Elger  z Engelfeldu

1901–1937

Ústav teoretické nauky o strojích

 votruba.jpg

Ing. Dr. František Votruba

1945-1946

Ústav technické termiky a stavby pístových kompresorů – zatímní vedoucí

 chlumsky.jpg

Prof. Ing. Vladimír Chlumský

1946-1951

Ústav technické termiky a stavby pístových kompresorů

 enenkl.jpg

Prof. Ing. Vladimír Enenkl

1958-1963 Katedra tepelných strojů

1963-1977 Katedra termomechaniky, kompresorů a chladicích zařízení

1977- 1986 Katedra termomechaniky a jaderné energetiky

 dubsek.jpg

Prof. Ing. František Dubšek, Dr.Sc

1986-1990 Katedra termomechaniky a jaderné energetiky

 hlousek.jpg

Prof. Ing. Jiří Hloušek, CSc

1990-1993 Katedra termomechaniky a jaderné energetiky

 kavicka.jpg

Prof. Ing. František Kavička, CSc

1993-1996 Katedra termomechaniky a jaderné energetiky

1996-1997 Odbor termomechaniky a techniky prostředí Energetického ústavu

 jicha.jpg

Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc

1997 – Odbor termomechaniky a techniky prostředí Energetického ústavu

Zaměstnanci pracoviště zajišťujícího výuku termomechaniky po vzniku Vysokého učení technického v Brně (podle údajů ve studijních programech)

Vladimír

Enenkl

Prof.Ing.DrSc

1957

1990

Antonín

Dobšák

 

1960

1977

Marie

Ouředníčková

 

1960

1962

Věra

Svozilová

 

1960

1963

Roza

Kohutová

Ing.

1962

1983

Zdeněk

Ramík

Doc.Ing.CSc

1962

1982

Ladislav

Sýkora

 

1962

1967

Dagmar

Davidová

 

1963

1980

Jiří

Hloušek

Prof.Ing.CSc

1963

1992

Zdeněk

Kratochvíl

Doc.Ing.CSc

1963

1983

Václav

Hoch

Doc.Ing.CSc

1964

2000

Zdeněk

Patočka

Ing.

1964

 1992

Bohumil

Sekanina

Ing.CSc

1965

 

Karel

Wolf

Ing.

1965

1967

Jaromír

Chrastina,

Doc.Ing.CSc

1966

1980

Jan

Pikula

 

1966

 1996

Eva

Janotková

Doc.Ing.CSc

1967

 

Miroslav

Jícha

Prof.Ing.CSc

1967

 

Jan

Šenk

 

1968

1996

Vladimír

Zeman

 

1968

1976

Petr

Valošek

Ing.

1969

1987 

Miroslav

Bohatý

 

1970

1973

Ladislav

Mihalovič

Ing.

1971

1977

Jana

Sladká

 

1971

1977

Libuše

Daňková

 

1974

1984

Karel

Filakovský

Prof.Ing.CSc

1975

1983

Václav

Kytner

 

1976

1990

Miloš

Rathuský

 

1978

1979

Lubomír

Smrčka

 

1978

1989

Milan

Pavelek

Prof.Ing.CSc

1979

 

Josef

Streit

 

1979

1981

Ivana

Kejlová

 

1980

1990

Karel

Hartel

Ing.

1981

1985

Miroslav

Raudenský

Prof.Ing.CSc

1983

1993

Jitka

Mikulášková

 

1984

2010

František

Dubšek

Prof.Ing.DrSc

1986

1992

Michal

Jaroš

Doc.Dr.Ing.

1987

 

Rudolf

Kepert

Ing.

1987

1988

Jaroslav

Horský

Prof.Ing.CSc

1988

1993

Alois

Starý

 

1989

1990

Karel

Galandr

 

1991

2012

Marcela

Hledíková

 

1992

1997

František

Kavička

Prof.Ing.CSc

1963

 1965

     

1992

 

Josef

Štětina

Doc.Ing.Ph.D

1992

 

Miloslava

Zemanová

 

1992

 1996

Jaroslav

Katolický

Doc.Ing.Ph.D

1997

 

Jan

Jedelský

Ing.Ph.D

1999

 

Pavel

Charvát

Ing.Ph.D

2003

 

Jiří

Hejčík

Ing.Ph.D

2005

 

Matěj

Forman

Ing.Ph.D

 

2011

Jan

Košner

Ing.Ph.D

  2009

Vladimír

Krejčí

Ing.Ph.D

 

2011

Jana

Viktorinová

Bc.

   

Předměty zajišťované katedrou termomechaniky po vzniku Vysokého učení technického v Brně

Termomechanika

1958

 

Kompresory a chladicí zařízení

1959

1983

Provozní technika a bezpečnost práce

1959

1970

Kompresory a spalovací motory

1959

1960

Konstrukční cvičení

1960

1970

Energetické stroje

1960

1980

Energetické a hydraulické stroje

1963

1970

Aplikovaná termomechanika

1971

1982

Technika prostředí

1971

1997

Termomechanika II

1974

1982

Chladicí technika 

1981

1991

Přenos tepla a hmoty  (látky)

1981

1997

Výroba a rozvod stlačeného vzduchu

1981

1988

Tepelné modelování

1982

1984

Teoretická mechanika tekutin

1984

1986

Termodynamika a mechanika plynů

1984

1986

Experimentální mechanika tekutin a termomechanika 

1984

1986

Termofyzikální vlastnosti tekutin

1984

1986

Inženýrské počítačové metody

1984

1986

Jaderně-energetická zařízení

1985

1990

Jaderné reaktory 

1985

1988

Hydro-Termomechanika

1989

1990

Numerické metody ve sdílení tepla

1989

1990

Technika stlačeného vzduchu

1989

1990

Termokinetika tuhnutí a tepelného zpracování

1991

1994

Termomechanika a tepelná zařízení

1991

1992

Projektování jaderných centrál

1991

1992

Kompresory a chladicí technika

1991

1998

Termokinetika tuhnutí, ochlazování a ohřevu

1995

1997

Ekologie a technika prostředí

1995

2001

Technika prostředí (nový studijní obor)

1996

 

Seminář aplikované termomechaniky

2009

 

Pozn.: Uvedený seznam není úplným výčtem všech předmětů, neboť určitá problematika byla často vyučována pro různé obory a specializace s různými názvy a rozsahy.

Učebnice a učební texty vydané pracovištěm zajišťujícím výuku termomechaniky

(sestaveno podle www katalogů Technické knihovny v Brně, Univerzitní knihovny v Brně, Národní technické knihovny v Praze, Archivu národního technického muzea v Praze, Areálové knihovny FSI v Brně).

1)      Elger Zdeněk z Elgenfeldu, Tabulky pro přednášky z obecné nauky o strojích.Serie I. Části strojů.  C.K. Česká vysoká škola technická Brno, 1909 (Národní technické muzeum, archiv, Sbírka školních přednášek a skript I aII, 1918-1961).

2)      Elger Zdeněk z Elgenfeldu, Měření na strojích tepelných I. Vysoká škola technická Brno. Česká matice technická, Praha 1920 (Národní technické muzeum, archiv, Sbírka školních přednášek a skript I aII, 1918-1961).

3)      Votruba, F., Přednášky Fr. Votruby. Brno 1946.

4)      Votruba, F., Technická měření. Prozatímní učební texty, Brno 1951.

5)      Votruba, F., Tepelná a provozní technika. Brno 1951.

6)      Chlumský, V., Pístové kompresory. Praha, Techn. věd. vydavat. 1952.

7)      Enenkl, V., Svoboda, Z., Technická termodynamika. Brno, Voj. Techn. Akad. 1952.

8)      Enenkl, V., Základy sdílení tepla a termochemie. Vybrané statě. Praha, SNTL 1960 (učební texty).

9)      Enenkl, V., Termomechanika. Brno, Vysoké učení technické, 1966 (učební texty).

10)  Enenkl, V., Chrastina, J., Termomechanika, Brno, VUT, 1969- 1980 (učební texty).

11)  Enenkl, V., Ramík, Z., Sdílení tepla IA, Brno, Vysoké učení technické, 1971-1981 (učební texty).

12)  Kohutová, R., Patočka, Z., Sbírka příkladů z termomechaniky, VUT, Brno 1982 (učební texty)

13)  Jícha, M., Přenos tepla a látky, VUT Brno 1982- 2001 (učební texty).

14)  Hloušek, J., Termomechanika. Příklady řešené na číslicovém počítači, VUT Brno, 1982 (učební texty)

15)  Hoch, V., Výroba, rozvod a použití stlačeného vzduchu, VUT Brno, 1982 (učební texty)

16)  Enenkl, V., Hloušek, J., Janotková, E., Termomechanika, Brno, VUT, 1983 (učební texty).

17)  Hoch, V., Tepelné a hydraulické stroje. Návody do cvičení, VUT Brno, 1986 (učební texty)

18)  Hoch, V., Technika stlačeného vzduchu, VUT Brno, 1988 (učební texty)

19)  Hoch, V., Horáček, M., Tepelné a hydraulické stroje,VUT Brno, 1989 (učební texty)

20)  Sekanina, B., Termomechanika.Návody do laboratorních cvičení, VUT Brno, 1990 (učební texty)

21)  Jícha, M., Počítačové modelování úloh vedení tepla a proudění, VUT Brno, 1991 (učební texty).

22)  Janotková, E., Technika prostředí, VUT Brno, 1991 (učební texty)

23)  Jícha, M., Počítačové modelování úloh vedení tepla a proudění , VUT Brno, 1991 (učební texty) 

24)  Hoch, V., Chladicí technika, VUT Brno, 1992 (učební texty)

25)  Kavička, F., Termokinetika tuhnutí, ochlazování a ohřevu, VUT Brno, 1993 (učební texty).

26)  Kavička, F., Termokinetika tuhnutí. Sbírka zadání a příkladů, VUT Brno, 1993 (učební texty).

27)  Pavelek, M., Experimentální metody v technice prostředí, VUT Brno, 1997  (učební texty)

28)  Hloušek,J. a kol., Termomechanika, VUT v Brně, 2000 (učební texty).

29)  Pavelek, M. a kol., Termomechanika, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2003 (učební texty).

30)  Pavelek, M. a kol., Termomechanika, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011(učební texty).

Literatura

[1]  Franěk, O. Dějiny české vysoké školy technické v Brně. Díl I. VUT Brno 1969          

[2]     Franěk, O. Dějiny vysokého učení technického v Brně 1945-1975. Blok Brno 1975

[3]  75 let strojní fakulty VUT Brno. VUT v Brně 1975 (publikace určená k propagaci)

[4]  75 let trvání kateder termomechaniky a TEZ. VUT v Brně 1975 (publikace určená k propagaci)

[5]  Památník CK české vysoké školy technické Františka Josefa v Brně. Vydaný při slavnostním otevření nových budov dne 24.června 1911

[6]  Památník české vysoké školy technické v Brně (1924) k 25. výročí založení

[7]  Studijní programy školy 1901/02 – 2004/2005

[8]  Pernes, Jiří. Kapitoly z dějin Vysokého učení technického v Brně: cesta moravské techniky 20. stoletím. Brno  VUTIUM, 2009. ISBN 978-80-214-3376-2

&source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru